Påstående om muta klandrat

mars 16 2004


Exp nr 36/2004 Södermanlands NyheterRubriker om att ett kommunalråd hade tagit emot mutor innebar att tidningen utpekat denne som brottslig utan att något rättsligt förfarande ens hade inletts.


Publiceringarna

Den 21 november 2003 löd en rubrik på en av insidorna i Södermanlands Nyheter (SN) Kommunalråd tackade ja till mutor. Det handlade om att ett kommunalråd i en viss angiven kommun, som tillsammans med de kommunala bolagens vd låtit sig bjudas på några evenemang av en företagare på orten. Kommunalrådet namngavs i artikeln där saken behandlades närmare med bl a ettintervjuuttalande av en företrädare för Institutet mot mutor. Dagen därpå löd en rubrik på förstasidan i SN Kommunalråd fördöms. Det var förste vice ordföranden i kommunstyrelse på orten som fördömde A som låtit sig bjudas. Rubriken över artikeln inne i tidningen löd Tveksamhet inför kommunalråds muta. I artikeln redovisades kritiska synpunkter från olika lokala politiker mot A.

Anmälan

A anmälde SN till Allmänheten Pressombudsman (PO). A vände sig framför allt mot artikelrubrikerna. De dömde utan att A vare sig polisanmälts eller åtalats för mutbrott.

Tidningens yttrande

SN framförde att påståendena i två olika rubriker om att anmälaren tagit mutor var felaktiga och saknade täckning i texten. Tidningen hade gjort fel och beklagade att anmälaren med familj tagit illa vid sig. Däremot ansåg tidningen att ordet ”fördöms” som en sammanfattning av kritiken från förste vice ordföranden i kommunstyrelsen var relevant.

PO:s bedömning

I beslut den 8 januari 2004 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande:

Det ämne som SN behandlat har allmänintresse. Att tidningen påstått att en ledande politiker i kommunstyrelsen fördömt att anmälaren låtit sig bjudas på idrotts- och musikevenemang har inte tillfogat A en oacceptabel publicitetsskada.

De två rubrikerna Kommunalråd tackade ja till mutor samt Tveksamhet inför kommunalråds muta innebär däremot att tidningen utpekat anmälaren som brottslig utan att ett rättsligt förfarande mot A ägt rum eller ens inletts. SN har grundlöst tagit ställning i en skuldfråga och därmed brutit mot en av de grundläggande pressetiska reglerna. Anmälaren har åsamkats en icke godtagbar publicitetsskada. För det bör Södermanlands Nyheter klandras.

Pressens Opinionsnämnds bedömning.

Pressens Opinionsnämnd ansluter sig till PO:s bedömning. I fråga om publiceringarna har Södermanlands Nyheter, i de avseenden som PO påtalat, brutit mot god publicistisk sed.