Patient pekades ut på bild

oktober 28 2003


Ditt Landsting Exp nr 88/2003Tidningen pekade genom en bild ut en patient på en dagavdelning för vårdbehövande med personlighetsstörning.


Ditt Landsting utges av landstinget i Blekinge och distribueras till länets ca 70.000 hushåll. I nr 1/2003, som utkom i mars, fanns en artikel om en dagavdelning i Karlskrona för patienter med personlighetsstörning. Där fick de terapi i form av gruppsamtal och genom att ta sig an vardagliga göromål som matlagning och städning. Behandlingen försiggick i ett hus utanför sjukhusområdet. Det hölls fyra träffar i veckan under ledning av tre terapeuter, en psykolog och en överläkare.

Artikeln illustrerades med bl a en bild på personal och patienter under pågående samtalsterapi. De satt i en cirkel. Två hade ryggen mot kameran, en syntes i profil och tre personer syntes framifrån.

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av en person som var en av patienterna på bilden. Han angav att han syntes tydligt. När fotot togs hade man lovat att det bara var för internt bruk. Det stod inte namn på personerna på bilden men många hade hört av sig till anmälaren därför att de känt igen honom. Han hade ingen önskan om att andra skulle känna till hans behandling på dagcentret. Tidningen gick ut till alla hushåll i landstinget och han kände sig mycket kränkt.

Tidningens ansvarige utgivare som är landstingsdirektör i Blekinge läns landsting, svarade bl a att Ditt Landsting distribuerades till länets hushåll. Vid det tillfälle då bilden togs hade fotografen sagt att de som inte ville bli igenkända skulle sitta med ryggen mot fotografen. De övriga hade samtyckt till att bli fotograferade framifrån. Anmälarens uppfattning att bilden var för internt bruk var ett missförstånd. Något annat än att den skulle publiceras i Ditt Landsting hade aldrig diskuterats. Överläkaren på dagcentret bekräftade fotografens uppgift att de som inte ville figurera skulle sätta sig med ryggen mot kameran. Däremot hade överläkaren trott att bilden skulle publiceras i en personaltidning som inte gick ut till allmänheten. Ansvarige utgivaren konstaterade att något missförstånd beklagligtvis uppstått i samband med kommunikationen. Det spelade ur integritetssynpunkt inte någon roll om publiceringen skedde i en personaltidning eller en tidning för allmänheten. Lärdomen var att alla i informationsverksamheten som arbetade med integritetskänsliga uppgifter skulle vara uppmärksamma på att sådana måste behandlas med stor varsamhet.

I beslut den 2 juni 2003 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd och anförde följande:

Genom att i bild identifiera anmälaren som patient på dagcentret har Ditt Landsting tillfogat honom en allvarlig publicitetsskada. Jag vill i sammanhanget uttrycka min synnerliga förvåning över att en tidning som har en stor sjukvårdsproducent som ägare och utgivare kan handskas så vårdslöst med patientsekretessen som skett i detta fall. Sådana misstag i kommunikationen, som ärendet röjer, är pressetiskt oacceptabla. Jag välkomnar att utgivaren dragit konstruktiva slutsatser av det skadliga missödet. Ditt Landsting kan dock inte undgå pressetiskt klander.

Pressens Opinionsnämnd gör följande bedömning:

Pressens Opinionsnämnd finner liksom PO att Ditt Landsting tillfogat anmälaren en allvarlig publicitetsskada genom att i bild identifiera honom som patient på dagcentret. Publiceringen är också enligt nämnden pressetiskt oacceptabel. Ditt Landsting har härigenom brutit mot god publicistisk sed.