Pressens Opinionsnämnd klandrar Norran

oktober 18 2018


Norran bröt mot god publicistisk sed när tidningen förra hösten berättade att en busschaufför visat porrfilm i en skolbuss. Något som orsakat en oförsvarlig publicitetsskada för chauffören.

Norran, exp. nr. 110/2018, dnr. 17401

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Norran för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 7 mars 2018 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Norran till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Artikeln

Den 26 oktober 2017 publicerade tidningens webbplats en artikel med rubriken Busschaufför visade porrfilm – i skolbussen: ”Jag är både chockad och förbannad”.

I ingressen till artikeln skrev tidningen att en busschaufför hade visat en porrfilm i en skolbuss mellan X-orten och Y-orten [ortsnamn angivna]. Föräldrar som tid­ningen hade pratat med hade sagt att deras barn var ”förskräckta” och ”mådde jättedåligt” när de hade kommit hem. Chauffören hade tagits ur tjänst med omedelbar verkan och X-skolan [namn angivet] skulle polisanmäla händelsen.

Det fanns mellan 15 och 20 barn i bussen. Den yngsta var 10 år gammal. Det var när barnen åkte från skolan som chauffören visade DVD-filmen. En förälder citerades:

” – Han satte på en film på tv-apparaterna, det var rena porrfilmen. Mina barn blev helt förskräckta.”

” – Jag har ett barn i mellanstadiet och ett i högstadiet som var där. När de kom hem mådde de jättedåligt och var rädda för att säga nåt. De hade en skamkänsla och en rädsla för vad som skulle ske ifall de berättade.”

Det var inte utrett vad som exakt visades på skärmarna, men samtliga som tid­ningen hade pratat med sade att innehållet var pornografiskt och ”väldigt olämp­ligt för barn”.

En vuxen passagerare hade sagt åt chauffören att stänga av filmen, vilket han då hade gjort.

Chauffören var anställd av Bussbolaget X [namn angivet] och han hade tagits ur tjänst med omedelbar verkan. Företagets vd AA [namn angivet] var ”både chockad och förbannad” över det inträffade. Vd:n uppgav att han ”inte trodde att man som vuxen person kunde ha så dåligt omdöme”. Enligt vd:n hade filmen hittats på bussen och någon kunde ha glömt den, men det ursäktade inte chauffö­rens beteende.

Skolans rektor såg allvarligt på händelsen och skulle polisanmäla den. Hon hade varit i kontakt med bussbolaget och var nöjd med bolagets åtgärder.

En något förkortad version av webbplatsens artikel publicerades i tidningen den 27 oktober 2017. På första sidan fanns rubriken Chaufför visade porr för barn i buss – polisanmäls av skolan. Insidesrubriken löd Busschaufför visade porrfilm för skolbarn.

Webbplatsens artikel uppdaterades den 1 november 2017. Tidningen tillade under ingressen:

”Obs! Polisen har lagt ner förundersökningen om ofredande och enligt myndig­heten visades inte en porrfilm utan en romantisk komedi. Busschauffören har friats från anklagelserna. Läs mer här.”

TT-telegrammet

Den 26 oktober 2017 publicerade tidningens webbplats ett TT-telegram med rub­riken Chaufför visade porrfilm på skolbuss.

TT-telegrammet löd i sin helhet:

”På skolbussens skärmar visades plötsligt en porrfilm. Barnen, det yngsta tio år, var ’förskräckta’ och ’mådde jättedåligt’ när de kom hem till Y-orten i Väster­botten, rapporterar Norran.

En vuxen passagerare bad busschauffören stänga av filmen, vilket han då gjorde. Chauffören, anställd vid Bussbolaget X, har tagits ur tjänst med omedelbar verkan.

’ – Filmen hittades på bussen. Den går i linjetrafik så någon kan ha glömt filmen där, men det ursäktar inte att chauffören visade den. Det ska inte ens visas film över huvud taget i linjetrafik, säger bussbolagets vd AA till tidningen.

X-skolan, som barnen reste från, kommer att polisanmäla händelsen.”

Anmälan

Publiceringarna anmäldes av busschauffören genom ombud.

Det var enkelt att identifiera vem den utpekade busschauffören var. Det fanns bara en anställd vid det angivna bolaget som hade till uppgift att köra skolbarnen mellan X-orten och Y-orten.

Tidningen hade inte tagit reda på vilken film det rörde sig om eller hur länge filmen hade visats. Det gick att tolka artikeln som att filmen visades under hela färden.

Polisanmälan var under utredning och ingen var dömd för något brott. Tidningen hade utifrån hur texten formulerats gjort påståendena till sanning.

Tidningen hade orsakat ett enormt psykiskt lidande för busschauffören och hans familj genom att man hängde ut honom som en sexuell förbrytare. I kommenta­rerna till artikeln beskrevs han som ett potentiellt rovdjur som skulle ge sig på barn. Även arbetsgivarens uttalanden speglade denna bild.

Artikeln visade att reportern hade en bristande kompetens för sitt yrke och en slarvig och nonchalant attityd inför konsekvenserna att publicera uppgifter innan sanning och fakta hade kommit fram.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom ansvariga utgivaren Marcus Melinder.

Den 26 oktober 2017 nåddes tidningen av uppgifter om att en busschaufför skulle ha visat en porrfilm på bussen mellan X-orten och Y-orten. Barn som hade åkt sträckan hade berättat för föräldrar och skolpersonal om att detta.

Bussbolagets vd bekräftade för tidningen att busschauffören hade visat en porr­film på bussen och berättade att chauffören hade tagits ur tjänst. Bussbolaget hade agerat innan tidningen tog kontakt för att få uppgifterna bekräftade. Tid­ningen frågade vd:n om det var en pornografisk film och om innehållet var olämpligt för barn. På båda frågorna fick tidningen jakande svar.

X-skolan polisanmälde händelsen. Rektorn uppgav till tidningen att hon hade pratat med bussbolagets vd och fått uppgiften om porrfilmen bekräftad. Hon hade också nåtts av uppgifter från föräldrar och barn som vittnade om att det skulle ha visats en pornografisk film. Tidningen ställde samma frågor till rektorn som ställts till vd:n. Tidningen fick jakande svar även från rektorn.

Tidningen ansåg att den, med den kunskap som fanns vid publiceringstillfället, hade tillräcklig information för att utforma publiceringen på det sätt som skedde.

Det var viktigt att busschaufförens identitet inte blev känd i en vidare krets, vilket hade tillgodosetts genom att chaufförens namn inte publicerades. Att det, trots tidningens anonymisering, kunde finnas de som ändå kunde lista ut vem det handlade om var ofrånkomligt på en liten ort. Chauffören förblev anonym i den vidare kretsen.

När polisen lade ner sin förundersökning och när bussbolaget blev klar med sin interna utredning gav tidningen erforderligt utrymme för detta.

Busschauffören hade också kontaktats för att berätta sin version av det inträffade.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll vad som anförts i anmälan och framförde därutöver bland annat följande:

Bussbolaget var litet och chaufförerna var knutna till löpande uppdrag, bland annat terminsbunden skolskjuts. Att ange vilka orter busslinjen gick mellan inne­bar extremt hög igenkänning.

Tidningen hade inte i tillräcklig utsträckning kontrollerat sanningshalten i uppgif­terna. Tidningen borde också ha sökt fler källor för att ge en korrekt bild av det inträffade.

Tidningen pekade genom sin rubriksättning ut honom som klandervärd eftersom det endast fanns en misstanke. Tidningen hade inte heller belägg för att det rörde sig om en porrfilm. Vd:n för bussbolaget ansåg sig vara felciterad. Han hade inte bekräftat att det rört sig om en pornografisk film.

Tidningens reporter hade den 13 november 2017, mer än två veckor efter publi­ceringen, stött ihop med anmälaren i en av ortens affärer och där erbjudit honom att göra ett uttalande.

Ytterligare skriftväxling 

Tidningen

Tidningen behövde inte styrka en uppgift genom ett citat. I detta fall hade buss­bolagets vd och skolans rektor svarat jakande på frågan om det rörde sig om en pornografisk film. Vd:n hade genrebestämt filmen som en ”gladporrfilm”. Detta hade utgjort en del i publiceringsbeslutet.

Det stämde att reportern stött på busschauffören i en affär. Reportern hade sökt chauffören på olika sätt och reportern stötte tursamt på honom. Syftet var att er­bjuda denne en intervju för att ge honom chansen att, anonymt och med egna ord, berätta om händelsen. Intervjun skulle inte ha skett i butiken. Erbjudandet kvar­stod fortfarande.

Anmälaren

Anmälaren uppgav att bussbolagets vd, enligt egen uppgift, hade läst upp film­titeln för tidningens reporter. En googling hade gett beskedet att det var en romantisk komedi som var tillåten från 11 år.

Busschauffören upplevde inte mötet med reportern som ”tursamt” utan som ytterligare en påfrestning. Det vittnade om brist på omdöme att ta kontakt med honom på offentlig plats. Oavsett vad syftet var.

PO:s bedömning

Det ingår inte i PO:s uppdrag att pröva journalisters kompetens eller hur de age­rar i sin yrkesroll då detta är en fråga om yrkesetik.

Anmälaren har anmält både artikeln och det efterföljande TT-telegrammet. Det framgår inte om telegrammet automatpublicerats eller inte. Oavsett är det utgiva­ren, inte telegrambyrån, som bär det fulla ansvaret för vad som publicerats, såväl juridiskt som etiskt.

Det finns inte någon skyldighet för en tidning att avvakta med en publicering till dess en fällande dom finns eller underlåta att rapportera om exempelvis anmäl­ningar. Enligt de pressetiska reglerna ska dock tidningen bland annat ta hänsyn till att det kan finnas flera skäl till att en händelse anmäls.

Den som har i uppdrag att köra barn till och från deras skola har en förtroende­ställning gentemot föräldrar, skola och kommun. Detta innebär att det varit moti­verat av allmänintresset för tidningen att skriva om det inträffade.

Allmänintresset av chaufförens identitet är emellertid begränsat. Detta, tillsam­mans med att det rör sig om allvarliga anklagelser i artikeln, innebär att tidningen måste iaktta ett stort mått av försiktighet för att undvika att de inblandade pekas ut för en större krets.

Tidningen har i det här fallet, både i artikeln och i TT-telegrammet, publicerat följande identifierande uppgifter:

  • Busschauffören är en man.

  • Det rör sig om en skolbuss som kört mellan X-skolan i X-orten och Y-orten.

  • Busschauffören är anställd av Bussbolaget X.


Uppgifterna får anses vara svagt utpekande. Anmälaren har dock påpekat att det endast är han som kör den aktuella sträckan. Det skulle kunna innebära att ut­pekandet förstärks, under förutsättning att den som läser artikeln också har kännedom om den omständigheten. Med tanke på tidningens spridningsområde finns det en stor sannolikhet att personer som läser artikeln känner till detta.

Även om tidningen inte avsett att peka ut anmälaren innebär det sammantaget att det varit möjligt för en krets som är större än de som annars haft kännedom om det inträffade att förstå vem artikeln handlar om.

För pressetiskt klander krävs att det publicerats kränkande uppgifter om en ut­pekad person. Det ingår inte i PO:s uppdrag att pröva vad som är sant eller falskt i en publicering. Oavsett vilka belägg tidningen hade vid tiden för publiceringen, är uppgifter om att en busschaufför spelat upp en porrfilm för barn nedsättande för den omskrivne.

En publicitetsskada kan i många fall lindras av att den omskrivna får komma till tals. Om den omskrivne ska ges möjlighet att bemöta uppgifterna samtidigt eller i en uppföljande publicering beror huvudsakligen på vilken karaktär de nedsättan­de uppgifterna har. Om det är personens yrkesutövning som berörs är det i normalfallet tillräckligt med en uppföljande publicering. Är det emellertid den omskrivnes person eller karaktär som kritiseras krävs vanligen ett samtida bemö­tande.

Den påstådda handlingen – att visa porrfilm för barnen i skolbussen – talar inte bara om anmälarens yrkesutövning utan också om hans omdöme och karaktär. Busschauffören borde därför ha fått möjlighet att bemöta uppgifterna samtidigt som de publicerades.

I detta fall hade busschauffören därvid kunnat berätta vad som senare framkom om händelseförloppet, nämligen att det rörde sig om en romantisk komedi och att det var ett av barnen som hade satt på filmen. Det finns ingen uppgift om att tid­ningen försökt ge busschauffören möjlighet till bemötande innan artikeln publi­cerades den 26 oktober 2017. Inte heller telegrammet innehåller någon sådan uppgift.

De utpekande uppgifterna i förening med påståendet om att busschauffören ska ha visat en porrfilm har förorsakat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada. Det är bra att tidningen publicerat uppgifter om vad som framkommit senare. Detta kan emellertid inte i rimlig utsträckning mildra den publicitetsskada busschauffö­ren drabbats av.

Mot denna bakgrund hänskjuts ärendet till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Vare sig tidningen eller anmälaren har yttrat sig i sak i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.