Publicering av mycket känsliga uppgifter

oktober 14 2008


Exp nr 74/2008 Kungsbacka TidningPublicering av uppgifter om bl.a. ålder, kön och gatuadress möjliggjorde identifiering. Artikeln innehöll mycket känsliga uppgifter och personen ansågs ha orsakats en oförsvarlig publicitetsskada.


Publiceringen

I en artikel i Kungsbacka Tidning den 28 februari 2008 skrev tidningen under rubriken ”X (förnamnet angavs) ? den lille buspojken” om en artist och redogjorde för hans bakgrund och karriär. Det beskrevs att han under åren haft enorma framgångar. I slutet av artikeln nämndes brottmålsrättegångar som X varit inblandad i. En rättegång avsåg åtal för brott mot ett barn som beskrevs med ålder och kön. Orten och gatan där barnet bodde framgick. Vissa uppgifter från målet återgavs. Tidningen framhöll att X hade friats i det målet men domen hade överklagats till hovrätten. Även en fällande dom från en annan tingsrätt hade överklagats. I slutet av artikeln användes återigen uttrycket ”den lille buspojken” om X.

Anmälan

I en anmälan till Allmänhetens Pressombudsman (PO) skrev A bl.a. ”vi är några av offren och tycker detta är en oerhört kränkande artikel”.

PO:s beslut

I beslut den 1 april 2008 om avskrivning vände sig PO till anmälaren och anförde bl.a.:

Jag håller med dig om att artikeln i Kungsbacka Tidning var smaklös mot bakgrund av de omständigheter under vilka den publicerades. Emellertid är det inte PO:s uppgift att agera smakdomare utan att avgöra om den person som anmäler en artikel har kommit till skada genom någon kränkande eller integritetskänslig publicering. Man ska alltså som anmälare, vare sig man anmäler själv eller via ombud, vara personligen berörd och i den anmälda publiceringen för att PO ska kunna pröva den.

Du talar å X:s offers vägnar utan att närmare ange på vilket sätt du är eller representerar hans offer. Därtill finns ingenting om X:s offer nämnt i artikeln utom en grannes barn. Följaktligen har jag svårt att se att du är personligen berörd av den artikel du vänder dig emot.

Jag måste därför meddela att PO inte kan pröva din anmälan utan den avskrivs.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

A har överklagat beslutet och förtydligat att hon är mamma till det barn som den i artikeln beskrivna rättegången gällde. Hon har anfört att det för henne och hennes familj är oerhört kränkande att läsa att det allvarliga brottet mot barnet anses som busstreck.

PO har uttalat att om det hade framgått av anmälan att A är mor till det omskrivna barnet så skulle ärendet ha avskrivits på grund av att familjen inte kunde identifieras och det inte stod något personligt skadande eller kränkande om dem i artikeln.

Tidningen har i yttrande till nämnden anfört bl.a. följande. Tidningen har förståelse för att anmälaren finner rubriken och avslutningen osmaklig. Dock var varken anmälaren eller hennes barn utpekade eller möjliga att identifiera på grund av artikeln. Inte heller finns det något kränkande omdöme om anmälaren och hennes familj i artikeln. Vid tidpunkten för publiceringen var X friad från anklagelserna.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Vid tiden för publiceringen var X frikänd från åtalet som gällde brott mot barnet men domen var överklagad och en ny rättegång väntade. Eftersom det av artikeln framgick vilken gata och ort som familjen var bosatt på, liksom åldern på barnet, kunde barnet identifieras. Genom publiceringen, som innehöll för barnet mycket känsliga uppgifter, har barnet lidit en oacceptabel publicitetsskada. Nämnden finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.