Rätt till genmäle

maj 17 2010


Exp nr 41/2010 E24, beslutsdatum 100518En mellandom från tingsrätten innebar att varumärkesintrång ansågs föreligga. E24 skrev att företaget i fråga enligt en källa riskerade ett mycket högt skadeståndsbelopp. Skadeståndsfrågan i målet hade dock inte prövats. Anmälarens begäran om genmäle tillgodosågs inte. Härigenom åsidosatte tidningen god publicistisk sed.Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar E24 för att ha åsidosatt god publicistisk sed.Genom beslut den 1 mars 2010 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot E24 till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 23 mars 2009 publicerade ekonominyhetssajten E24, e24.se, en artikel med rubriken Hygienjätte riskerar tungt skadestånd. I ingressen stod att hygienjätten Cederroth riskerade skadestånd på upp till 60 miljoner kronor till hälsokostföretaget Hela Pharma. Tingsrätten hade slagit fast att Cederroth begick varumärkesintrång när man marknadsförde kosttillskottet Multitotal.

I den meddelade mellandomen hade rätten gått med på att varumärket Multitotal var förväxlingsbart med Mivitotal. För det fall konsumenten inte direkt förväxlade Mivitotal med Multitotal och tog fel produkt var risken att konsumenten trodde att det fanns ett samband mellan de två märkena mycket påtaglig, skrev tingsrätten i sina domskäl. Hela Pharma hade marknadsfört Mivitotal sedan 1993 och bolaget hade sedan 2003 varumärkesskydd för märket. Cederroth hade vid vite förbjudits att marknadsföra och sälja produkten till dess att hela saken var avgjord.

Hela Pharma hade krävt ersättning för olovligt nyttjande av varumärket, med 45 kronor per tillverkad, marknadsförd eller såld flaska. Cederroth hade dock inte uppgett hur många flaskor som hann tillverkas eller komma ut på marknaden.

Enligt vad E24 erfor rörde det sig emellertid om över en miljon sådana flaskor. Skadeståndet kunde därför komma att uppgå till 60 miljoner kronor när den slutliga domen föll.

– Det låter väldigt mycket, det har jag inte hört talas om. Preparatet hann enbart säljas inom daglighandeln när domen kom, sade Cederroths ombud.

Cederroth hade ännu inte tagit ställning till om domen skulle överklagas.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av Cederroth International AB (Cederroth), genom företagets verkställande direktör. I anmälan kritiserades uppgiften om att man riskerade 60 miljoner kronor i skadestånd. Upplysningen saknade grund och anmälaren hade vänt sig till tidningen och begärt ett tillrättaläggande dagen efter publiceringen. I denna framställan till E24 anfördes bl a att Cederroths sammanlagda försäljning hade understigit 10 000 flaskor. Även om Hela Pharmas ostyrkta ersättningskrav på 45 kronor per flaska skulle ligga till grund för ett framtida skadeståndsbelopp, kom man inte i närheten av något mångmiljonbelopp. Påståendet om att Cederroth skulle kunna drabbas av ett skadeståndsbelopp på 60 miljoner saknade all verklighetsförankring. Möjligen kunde ett skadeståndsbelopp i denna storlek bli aktuellt om och när hovrätten dömde till Cederroths fördel, eftersom anmälaren till följd av Hela Pharmas stämning hade tvingats dra tillbaka en lansering från marknaden och därigenom drabbats av ett framtida inkomstbortfall. E24 borde inför artikeln ha kontrollerat saken med någon ansvarig person på Cederroth.

Den felaktiga uppgiften hade skadat Cederroths anseende hos kunder, leverantörer, finansiärer och andra intressenter. Publicitetsskadan hade dock kunna begränsas genom ett snabbt och tydligt tillrättaläggande. E24 nekade dock att publicera någon uppföljning. Artikeln var dessutom alltjämt sökbar.

Tidningens yttrande

E24 anförde genom sin ansvarige utgivare att publiceringen gällde den typ av ekonominyheter som sajten dagligen uppmärksammade. Rättstvister var ett sådant ämne som omfattades av sajtens rapportering. I artikeln refererades ett domstolsbeslut och påståenden gavs om ett framtida skadeståndsbelopps storlek, ett belopp som bl a bestämdes på grundval av antalet tillverkade, marknadsförda eller sålda flaskor. Domstolsbeslutet var tillgängligt för envar och skadeståndsfrågan skulle komma att avgöras efter huvudförhandlingen. Det framgick av artikeln att saken inte var slutligt avgjord. Hur Cederroths kunder och andra intressenter reagerade på mellandomen kunde tidningen inte ansvara för.

Cederroth begärde rättelse genom ett mejl som skickades till reportern dagen efter publiceringen. Såväl reporterns som den ansvarige utgivarens uppfattning var dock att någon rättelse inte var nödvändig, eftersom Cederroths ombud hade fått kommentera artikelns centrala tema, nämligen skadeståndsfrågan. Ombudet bemötte uppgifterna genom att ifrågasätta det höga beloppet. E24 ansåg att skadeståndsfrågan var av allmänintresse i synnerhet efter att den immaterialrättsliga delen av tvisten var prövad. E24:s reporter skickade i samråd med den ansvarige utgivaren ett svar till anmälaren med beskedet att någon uppföljning inte var aktuell. Tidningen avsåg att rapportera om utvecklingen i tvistemålet och kunde framgent tänka sig att intervjua verkställande direktören eller någon annan företrädare för Cederroth när något intressant i målet skedde.

Ytterligare skrivelser från parterna

Anmälaren vidhöll att uppgiften om skadeståndet saknade grund. Uppgiften framstod som uppenbart orimlig för den som hade någon branschkunskap. Dessutom nämndes givetvis inte skadeståndets storlek eller antalet försålda flaskor i tingsrättens mellandom. Anmälaren kritiserade åter att tidningen inte hade vänt sig till någon ansvarig på Cederroth. Ombudet hade ingen fullmakt att uttala sig för bolaget i kommersiella frågor. Även om E24 felaktigt utgått ifrån att så var fallet, förklarade det knappast oviljan att införa en rättelse och avlägsna den felaktiga artikeln när tidningen fått tillgång till relevanta fakta.

E24 anförde att tidningen saknade anledning att misstro uppgiftslämnarens trovärdighet. Med hänvisning till källskyddet avstod tidningen ifrån att närmare kommentera varifrån uppgiften om risken för ett betydande skadestånd inhämtats. Skulle informationen vara felaktig eller sakna överensstämmelse med Cederroths uppfattning i frågan, hade Cederroth ändå fått möjlighet att samtidigt kommentera saken, genom att det juridiska ombudet i tvisten hade intervjuats och valt att svara på frågan. E24 ville klargöra att ombudet inte hade intervjuats om ”kommersiella frågor”, utan om den aktuella rättstvisten i vilken han var ombud. Tidningen ville också framhålla att artikeln inte slog fast hur många flaskor Cederroth hade sålt utan konstaterade att skadeståndet tog sin utgångspunkt i hur många flaskor som tillverkats, marknadsförts eller sålts.

PO:s bedömning

Anmälningar från företag, organisationer och myndigheter prövas som regel enbart med avseende på frågor om rättelse eller genmäle (uppföljande publiceringar). Av de pressetiska reglerna följer att tidningarna ska vara generösa med bemötanden; den som gör anspråk på att få bemöta ett påstående ska, om det är befogat, beredas plats för genmäle.

I detta fall har ekonominyhetssajten E24 rapporterat om en mellandom från tingsrätten som innebar att varumärkesintrång ansågs föreligga. Domen gällde således inte skadeståndsfrågan.

Enligt E24:s källa riskerade dock anmälaren ett skadestånd om 60 miljoner kronor. Jag konstaterar att detta är ett mycket högt belopp med svenska mått mätt. (Det kan exempelvis nämnas att den omtalade rättegången gällande Pirate Bay genererade ett skadestånd på 30 miljoner kronor vilket ansågs som ett mycket stort skadestånd.)

E24 har i detta fall sökt anmälarens ombud i målet och konfronterat denne med uppgiften. Det finns inte anledning att kritisera tidningen för att den vände sig till ombudet. Ombudets svar innebar också ett visst tillbakavisande av uppgiften men var inte särskilt klargörande.

Anmälaren kontaktade redan nästa dag E24 och begärde atttidningen skulle tillrättalägga uppgifterna. Av E24:s svarsmejl framgick att tidningen hade uppfattat att anmälarens kritik gällde att denne inte hade fått bemöta uppgifterna om skadeståndet. Tidningen nekade dock till att ha brustit i frågan om bemötande eftersom ombudet hade konfronterats med uppgiften.

Sammanfattningsvis: Det uppgivna beloppet, 60 miljoner kronor, var anmärkningsvärt högt. Om ett företag riskerar att få ett sådant krav på sig kan detta naturligtvis påverka företagets anseende hos olika affärsintressenter. Skadeståndsfrågan hade inte prövats i rättegången och det rättsliga ombudets svar var inte särskilt klargörande. Anmälaren vände sig också snabbt till tidningen med en begäran om uppföljning. Vidare kan det tänkas förflyta lång tid mellan en mellandom och någon annan händelse i målet som E24 skulle uppmärksamma i tidningen, såsom målets slutliga avgörande, varvid anmälarens synpunkter skulle kunna komma att framgå.

Mot denna bakgrund anser jag att det fanns ett befogat anspråk på genmäle när det gällde anmälarens uppfattning om antalet försålda flaskor och vilket skadeståndbelopp saken enligt Cederroths mening kunde generera, ett belopp som skilde sig helt från det som fanns angivet i artikeln.

Min bedömning är att E24 inte har uppfyllt de pressetiska krav som kan ställas på tidningen i fråga om anmälarens rätt till genmäle. E24 bör därför klandras.

Yttranden till Pressens Opinionsnämnd

E24 har anfört bl.a. följande. I artikeln slås inte fast att Cederroth ska betala 60 miljoner kr. Vad som anges är att företaget riskerar detta. Det förklaras vad anspråket grundas på (ersättning för varje tillverkad, marknadsförd och såld flaska). Företaget fick omedelbart i artikeln kommentera anspråket genom sitt juridiska ombud.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Opinionsnämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att E24 ska klandras för att ha åsidosatt god publicistisk sed.