Rapportering om känsliga ämnen är en konst i sig

oktober 26 2009


Exp 99/2009 Värnamo NyheterTidningen skrev att flera läkare varnats av HSANsedan en patient begått självmord. I samband med rapporteringen avslöjade tidningen också ingående uppgifter om patienten. Genom artikeln kränktes både den dödes och hans anhörigas personliga integritet. PON fann att tidningen brutit mot god publicistisk sed.


Publiceringen

Den 30 juni 2008 skrev Värnamo Nyheter om att flera läkare hade varnats av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i anledning av en ung mans självmord. Artikeln bar rubriken Skrevs ut – tog livet av sig och publicerades på lokalsidan.

I artikeln stod att en ung man från en namngiven mindre ort hade tagit sitt liv i januari 2007. Han hade blivit utskriven från psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i en angiven stad sex dagar tidigare. Flera läkare varnades nu av HSAN: patientens ansvariga läkare för att inte ha skrivit in mannens medicinering och sjukdomsutveckling i hans journal, en annan läkare för att hon inte hade gjort någon självmordsriskbedömning på patienten innan han skrevs ut medan verksamhetschefen vid den psykiatriska kliniken fick en erinran för att hon inte hade övervakat journalföringen bättre.

Den döde mannens sjukdomshistoria skildrades utförligt och ingående i artikeln.

Familjen anmälde flera av läkarna till HSAN. HSAN hade tagit kontakt med de anmälda läkarna varav den som var mannens personliga läkare underlät att svara på nämndens frågor och avstod från att överhuvudtaget höra av sig. Verksamhetschefen hade klargjort för HSAN att denna läkare under lång tid slarvat med journalföringen. När den omskrivne mannen skulle vända sig till en psykolog för att få hjälp saknades hans sjukdomsberättelse då psykologen ville ta del av den.

Verksamhetschefen hade försökt rätta till situationen men den ansvariga läkaren hade varit utarbetad och hade sedermera blivit långtidssjukskriven. HSAN gav verksamhetschefen en erinran för att hon inte hade ingripit då bristerna i journalföringen upptäcktes.

Slutligen upprepades uppgiften om varningen till avdelningsläkaren på psykiatriska kliniken vid Universitetssjukhuset i anledning av att hon skrev ut mannen utan att ha företagit en självmordsriskbedömning.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av en bror till den avlidne.

Anmälaren ansåg att tidningen inte hade kontrollerat fakta på tillbörligt sätt, att tidningen kränkte privatlivets helgd genom den utförliga beskrivningen av broderns sjukdom, att tidningen brustit i hänsyn mot anhöriga genom sitt sätt att skriva om självmord samt att tidningen lämnat ut uppgifter som gjorde hans bror möjlig att identifiera. Tidningen hade brutit mot publicitetsreglerna 2; 7-8 samt 16.

Anmälan kompletterades med kopia på ett brev som anmälaren hade skrivit till Värnamo Nyheters chefredaktör i vilket han närmare utvecklade grunderna för sin anmälan. Anmälaren ansåg att hans döde bror hade blivit uthängd i pressen utan möjlighet att försvara sig då tidningen ytterst detaljerat redogjort för hans sjukdomsbild, personliga angelägenheter som inte hörde hemma i offentligheten.

Anmälaren uppgav att artikeln var smärtsam läsning för honom själv. Han hade, under det dryga år som hade gått sedan hans älskade broder dog, hjälpligt lyckats bygga upp en fungerande vardag men artikeln raserade än en gång grunden för denna. Anmälaren förstod att det var HSAN:s beslut som föranledde Värnamo Nyheters publicering men ansåg att andra tidningar hade uppmärksammat detta på ett mer korrekt sätt, utan att lämna ut detaljer om brodern, som saknade varje allmänintresse.

Anmälaren påtalade ett antal sakfel i den närgångna redogörelsen för broderns sjukdom. Till sist framhöll han att en mycket stor majoritet av alla de som läste Värnamo Nyheter på orten där brodern bodde, utan svårighet identifierade honom i den text tidningen publicerade.

Tidningens yttrande

Värnamo Nyheter yttrade sig, genom sin ansvarige utgivare, och uppgav att man i brev till anmälaren hade klargjort att man hade full förståelse för anmälarens reaktion på artikeln med tanke på det nära släktskapet mellan honom och den omkomne. I brevet hade tidningen emellertid förklarat för anmälaren att den eventuella integritetskränkning denne utsattes för, enligt tidningens mening, överflyglades av det allmänintresse som det skildrade misslyckandet inom vården väckte.

Psykiatriska vårdens förmåga eller oförmåga att hjälpa djupt deprimerade patienter, inte minst unga sådana, hade varit föremål för olika nyhetsorgans uppmärksamhet den senaste tiden, framhöll Värnamo Nyheter. Så sent som innevarande vecka (den vecka då yttrandet skrevs; PO:s anm.) hade Borås Tidning på sin första sida berättat om en ung människa, som trots vård på sluten avdelning, tog sitt liv. (Publiceringen bifogades).

Den anmälda artikeln hade handlat om hur två läkare hade varnats och en verksamhetschef fått en erinran från HSAN i anledning av misstag i vården av anmälarens bror. Det var stort allmänintresse att berätta om fällningarna och att i det samman-hanget, för att illustrera behandlingsmisstagen, också redogöra för broderns sjukdomsförlopp.

Värnamo Nyheter ansåg att de uppgifter som hade publicerats inte röjde anmälarens brors identitet. Man hade kallat honom för (angiven ort)-mannen men i själva verket var det en felaktig benämning. Brodern bodde inte i där utan på annan ort och självmordet hade inte heller ”skett och utförts i den angivna orten, varför det inte fanns någon kännedom om detta på orten”.

Det var, enligt Värnamo Nyheter, också relevant att tala om den avlidne som ”(angiven ålder)” eftersom detta framhävde hans ungdom och det var just ungdomars självmord medierna hade uppmärksammat.

Anmälarens yttrande

Anmälaren vidhöll bestämt att alla i mannens hemort som läste Värnamo Nyheter visste att artikeln den 30 juni 2008 handlade om hans bror. Tvärtemot vad Värnamo Nyheter påstod var det i denna ort som anmälarens bror tog livet av sig.

Anmälarens bror var väl känd på sin hemort där han hade vuxit upp. I och med att anmälarens bror identifierades i artikeln lämnades även hans sjukdomsbild, symptom för symptom, ut till offentligheten.

PO:s bedömning

I beslut den 15 juli 2009 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Precis som anmälaren påpekar bör tidningarna, enligt pressetikens regler och praxis, visa stor försiktighet vid publiceringar som rör självmord – detta både av hänsyn till den avlidnes integritet och till anhörigas känslor.

I sak är det uppseendeväckande att HSAN varnar två läkare vid ett stort universitetssjukhus psykklinik i anledning av en ung patients självmord och lägger man därtill att en verksamhetschef vid institutionen fick en erinran, får allmänintresset kring beslutet sägas ha varit stort. Det finns ingenting att anmärka mot att Värnamo Nyheter skrev om saken och inte heller mot dess ambition att sätta in det inträffade i ett större vårdsammanhang.

Inför publiceringen, vilket syfte den än hade, kvarstår dock pressetikens krav på hänsyn gentemot dem tragedin berör. Psykisk sjukdom är i högsta grad den drabbades – och hans eller hennes anhörigas – privata angelägenhet. Uppgifter om symptom och sjukdomsberättelse hos en enskild person bör i medierna beskrivas med stor återhållsamhet så länge vederbörande själv inte träder fram och berättar om sina upplevelser offentligt.

Av vad som framkommit i ärendet är det, enligt min uppfattning, uppenbart att anmälarens bror var lätt att identifiera för Värnamo Nyheters läsare i (hemorten). Åldersangivelsen och beteckningen (ortsnamnen) var fullt tillräckligt för att de flesta av ortens invånare skulle förstå vem det rörde sig om. Självmordet, som intelåg särskilt långt tillbaka i tiden, hade tilldragit sig stor allmän uppmärksamhet när det skedde.

Mot bakgrund av att den döde gick att identifiera kränktes dennes personliga integritet allvarligt av att Värnamo Nyheter återgav mannens sjukdomsbild i detalj. Detta i sin tur innebar ett intrång i privatlivets helgd för hans anhöriga, bland dem anmälaren. Intrånget var med hänsyn till händelsernas art och uppgifternas känslighet ägnade att vålla bl.a. anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada och därtill stor smärta.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd (PON).

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen hare anfört bl.a. följande. Artikeln är en uppföljning som skett genom den anmälan till HSAN som gjorts. Till skillnad mot en nyhetsartikel finns det då andra skäl att beskriva vari den bristande behandlingen bestått. – Man kan nog säga att mannen var identifierad långt före det att vi skrev om den fällande HSAN-anmälan. -När anhöriga anmäler den bristande vården till HSAN utgår vi från att ett av syftena med anmälan är att förebyggande och korrigerande åtgärder ska vidtagas för att förhindra felbehandlingar i framtiden. Att i media redogöra för fallen är ett led i den processen.

Anmälaren har bemött vad tidningen anfört.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att Värnamo Nyheter ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed