Skaraborgs Läns Tidning brast i att ge utpekad möjlighet till bemötande

mars 21 2023


Skaraborgs Läns Tidning borde ha gett en utpekad möjlighet att bemöta de uppgifter som lämnades om hen i samband med en påstådd ”nazistskandal”. Mediernas Etiknämnd klandrar tidningen för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

Skaraborgs Läns Tidning, dnr. 22367, exp. nr. 12/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Skaraborgs Läns Tidning för att ha åsidosatt god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 19 september 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Skaraborgs Läns Tidning.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Skaraborgs Läns Tidning för en artikel med rubriken Efter kritiserade fikat – X-partiets (partitillhörighet angiven) kanslichef från Skara lämnar som publicerades på skaraborgslanstidning.se den 6 september 2022 och i papperstidningen dagen efter.

Vad mediet publicerade (i urval)

Ingress

Skarabon och X-partiets kanslichef, NN, hade slutat efter turbulensen kring den fikainbjudan som först rapporterats som en hyllning till Nazitysklands attack mot Polen.

Artikeltext

En X-tjänsteman hade bjudit in arbetskamraterna på riksdagskansliet till fika med anledning av årsdagen för Nazitysklands anfall mot Polen – och kritiserats av partiets kanslichef NN.

– Jag har sett det och jag har meddelat medarbetaren att det var totalt olämpligt, och han har bett om ursäkt för det, hade NN sagt om mailet.

Tjänstemannen som bjudit in till fikat sa i en kommentar till Expressen att denne hade ”såklart synpunkter på att hen [NN] inte väntade med att höra min förklaring innan hen uttalade sig i media”.

Nu stod det klart att NN slutade som kanslichef, ”efter turbulensen med mailet” skrev Expressen. I ett mail till Skaraborgs Läns Tidning bekräftade X-partiets presschef AA att NN nu slutade.

– Kanslichefen har efter en längre tids diskussioner valt att gå vidare. Hen gör sin sista dag hos oss på måndag, sa AA.

Anmälan

Du anförde i huvudsak följande.

I artikeln blev du namngiven och kopplad till en skandal som i själva verket inte var en skandal. Orsaken till att du slutade din tjänst beskrevs på ett oriktigt sätt. Artikeln publicerades i lokaltidningen där du bodde och skadade både dig och din familj.

Medieombudsmannens bedömning

MO bedömer om du genom artikeln har blivit utsatt för en oförsvarlig publicitetsskada. Av betydelse för prövningen är bland annat allmänintresset av de publicerade uppgifterna, vilket underlag (belägg) som tidningen grundande uppgifterna på samt den ställning som du har i samhället.

Artikeln hade sin bakgrund i nyheten om att en tjänsteman på X-partiets riksdagskansli hade bjudit in till fika med anledning av årsdagen för Nazitysklands anfall mot Polen. I texten anges att du, efter turbulensen, lämnat din tjänst som kanslichef.

Det finns ett allmänintresse i att rapportera om att någon i din position, som kanslichef för ett av riksdagspartierna, lämnar sin tjänst. På samma sätt har allmänheten rätt till insyn i förhållanden som kan påverka förtroendet för tjänstemän i den statliga förvaltningen. Det finns således inget att invända mot att tidningen valt att rapportera om händelserna.

Som MO uppfattar din anmälan menar du att artikeln framställde det som att du slutat på grund av den aktuella händelsen och att detta var felaktigt. Det är inte MO:s roll att ta ställning till vad som är sant eller falskt, prövningen i den delen handlar i stället om huruvida tidningen haft tillräckliga belägg för de publicerade uppgifterna.

MO kan konstatera att uppgiften om att du lämnat din tjänst tycks vara ostridig. Genom artikeln sätts detta i samband med tjänstemannens kritiserade agerande, något som är negativt för dig. I artikeln har dock partiets presschef citerats när han anger att du valt att lämna och att det sker efter en längre tids diskussioner. Detta ger läsaren en mer nyanserad bild av omständigheterna.

Det framgår inte av artikeln att tidningen givit dig möjlighet till bemötande av de publicerade uppgifterna. Detta är en brist.

Sammantaget konstaterar MO följande:

Utifrån din roll som kanslichef för ett av riksdagspartierna har det funnits ett allmänintresse av att rapportera om att du lämnat ditt uppdrag. Rollen medför även att du får tåla relativt hård och tuff bevakning inom ramen för uppdraget. Genom artikelns utformning har din avgång satts i samband med en tjänstemans kritiserade agerande, något som är negativt för dig. Citaten från intervjun med partiets presschef har dock bidragit till en mer nyanserad bild av omständigheterna. Trots den brist som finns i fråga om bemötande har den publicitetsskada som orsakats dig, sett till vad som nu anförts, sammantaget inte varit oförsvarlig.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Både anmälaren och mediet har yttrat sig i nämnden. De har sammanfattningsvis anfört följande.

Anmälaren:  

Tidningen borde ganska enkelt ha kunnat verifiera och stämma av uppgifterna då de sedan tidigare hade aktuella kontaktuppgifter. Vidare borde tidningen enkelt kunnat göra en bedömning av den skada som en direkt återrapportering av en riksmedianyhet utan egen journalistisk insats kan åsamka en person på det lokala planet. De har i sin sensationsiver glömt några av sina egna publicitetsregler, bl.a. kravet på att kontrollera sakuppgifter före publicering och att vara försiktig med namnpublicering.

Mediet:

Att rapportera om att en person i en position som kanslichef för ett av riksdagspartierna lämnar sin tjänst har ett uppenbart allmänintresse. Tidningens artikel sätter den här nyheten i ett tidsmässigt sammanhang kring den turbulens som uppstod i samband med att en tjänsteman bjudit in till en fika med anledning av Nazitysklands anfall mot Polen. Däremot påstås inte att kanslichefen slutar ”på grund av” eller ”till följd av” turbulensen som uppstod i samband med fikainbjudan. Vidare har kommentarerna från partiets presschef gett läsaren en mer nyanserad bild av händelseförloppet.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd anser att Skaraborgs Läns Tidning har åsidosatt god publicistisk sed genom att inte ha gett anmälaren möjlighet till bemötande av de publicerade uppgifterna. För detta bör tidningen klandras.

I beslutet har deltagit Johan Danelius, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Robert Hårdh, Johan Trouvé och Laura Hartman, representerande allmänheten.