Sveriges Television frias för inslag i underhållningsprogram

april 25 2022


Sveriges Television frias för ett inslag i tv-programmet Muren där en företagsledare utpekas som exempel på en känd ”skurk”.

Sveriges Television, exp. nr. 17/2022, dnr. 21294

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Sveriges Television.Genom beslut den 22 september 2021 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Sveriges Television.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Sveriges Television (SVT) som den 8 maj 2021 kl. 20.00 sände programmet Muren. Programmet innehöll ett inslag som benämndes ”Brott & Straff: Kända skurkar”.

Vad SVT sände

I SVT:s tv-program Muren mäter allmänbildade svenskar sina krafter i frågesport mot ”en mur” av kända specialister i olika ämnen. För att vinna måste den utmanande besegra alla specialister, alltså ”riva hela muren”.

Nedan återges enbart inslaget som anmälts.

Frågeduellen var på temat brott och straff, och närmare bestämt ”kända skurkar”. I duellen visades fem olika bilder på ”brottslingar från alla tider, länder och som var dömda för lite olika saker”. De tävlande skulle svara på vilken eller vilka skurk/skurkar som sågs på bilden.

Bilder på följande personer visades:


  • Bonnie and Clyde

  • Jacob Johan Anckarström

  • Colleen LaRose ”Jihad Jane”

  • Pablo Escobar
Slutligen ställdes frågan: vem är skurken och företagsledaren?

En bild visades på NN.

Anmälan

Till din förvåning blev du i programmet kallad för skurk. SVT relaterade till skurkaktigt beteende i näringslivet så som personer dömda för bokföringsbrott, bedrägeri och förskingring. Du hade inte dömts för något sådant brott.

Du ville särskilt framhålla följande:


  • Domslutet från 1989 hade handlat om att du hade lämnat felaktig finansiell information.

  • Att SVT kallade dig för skurk inom näringslivet var felaktigt och det fanns inget allmänintresse i att utmåla dig som sådan efter 33 år.

  • Du och din familj hade blivit mycket upprörda och sårade när ni sett programmet och du tyckte att SVT var skyldigt dig och din familj en ursäkt.
Du bifogade mejl som du skickat till programledaren och till programansvarige.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om du genom publiceringen har drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada. En sådan skada förutsätter dels att du pekats ut, dels att nedsättande eller kränkande uppgifter om dig publicerats på ett sätt som inte har varit försvarligt.

Du namnges i inslaget som en ”känd skurk” bland andra, som exempelvis Anckarström och Escobar. MO har full förståelse för att du reagerat negativt på inslaget och att det har varit ogynnsamt för dig att associeras med de övriga ”skurkarna”. Du har genom inslaget utan tvekan utsatts för en skada.

Vid bedömningen av om publiceringen ändå varit försvarlig tittar MO på allmänintresset och din ställning i offentligheten.

Det ”skurkaktiga beteende” som åsyftas avser händelser som inträffade för över 30 år sedan. När det begav sig var du ett mycket välkänt namn med tanke på dina affärer och din position. Din framgång som affärsman ledde även till att du utsågs till ”X” (namn på utmärkelsen angivet). Du dömdes för ekonomisk brottslighet till sex års fängelse och belades med näringsförbud vilket rönte stor uppmärksamhet i samhället. Allmänintresset för det inträffade var även det mycket stort och trots att det gått över 30 år sedan domen får du genom dessa händelser sägas vara en del av den svenska moderna historien.

Den negativa kontexten, med övriga nämnda namn och begreppet ”skurk”, har varit hård. Men det måste gå att referera tillbaka i historien till sådana mycket väl kända händelser som domen mot dig trots allt var. Det har därtill viss betydelse att publiceringen skett i ett underhållningsprogram – i ett sammanhang där det är möjligt att tänja på gränserna på ett annat sätt än i ett nyhetsinslag.

MO:s sammantagna bedömning är att publiceringen inte når upp till nivån för att den ska klandras. Ärendet skrivs därför av.


Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl anmälaren som mediet har yttrat sig i nämnden. Yttrandena kan sammanfattas på följande sätt.

Anmälaren:

Det finns på ett generellt plan fog för MO:s resonemang om allmänintresse men det saknar relevans för den nu aktuella publiceringen, eftersom syftet uppenbarligen inte var att analysera de aktuella händelserna eller anmälarens roll i dessa. Det föreligger – vid en bedömning utifrån de faktiska omständigheterna – på intet sätt något sådant allmänintresse som skulle kräva namn- eller bildpublicering.

Mediet:

Anmälaren är inte vilken person som helst, utan en person som skrivit in sig i de svenska historieböckerna. Någon avsikt att kränka fanns inte. Ordvalet ”skurkar” var snarare humoristiskt. Mot bakgrund av att ordet användes i ett underhållningsprogram torde det ha varit tydligt för publiken att formuleringarna var avsedda att vara skämtsamma och inte några konkreta påståenden om personernas karaktär.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Sveriges Television.

___________________________________

I beslutet har deltagit Johan Danelius, ordförande, Martin Schori utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Anders Nilsson, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Rolf Stengård, utsedd av Sveriges Radio, Jan Axelsson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Göran Collste, Laura Hartman och Magnus Ramberg, representerande allmänheten.