Sveriges Television frias för krönika om klimatskeptiker

maj 10 2022


I en krönika på svt.se motiverade SVT:s chef för Riksnyheterna, Charlotta Friborg, varför SVT hade gjort en granskning av ett antal klimatskeptiker. I krönikan hävdades bland annat att inte någon av debattörerna i granskningen hade velat ställa upp på en intervju för SVT Nyheter. Anmälaren, en av de utpekade i granskningen, hävdade att så inte var fallet.

Sveriges Television, exp. nr. 22/2022, dnr. 21353

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Sveriges Television.Genom beslut den 28 september 2021 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Sveriges Television.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har anmält publiceringen Därför granskar SVT klimatskeptikerna publicerad den 14 september 2021 på SVT.se

Vad mediet publicerade

Texten var en krönika skriven av SVT:s chef för Riksnyheterna, Charlotta Friborg, som motiverade varför SVT hade gjort en granskning av ett antal klimatskeptiker. I krönikan skrev hon bland annat:

Ingen av de debattörer vi granskat har velat ställa upp på en bandad intervju för SVT Nyheter.

Anmälan

I bakgrundsmaterialet på SVT:s webbsida rörande ett Aktuelltinslag samma dag om klimatfrågan hade ansvarige utgivaren Charlotta Friborg skrivit att ”Ingen av de debattörer vi granskat har velat ställa upp på en bandad intervju för SVT Nyheter”.

Du var en av de debattörer som hängts ut i inslaget i Aktuellt, men du hade inte fått något erbjudande om att delta i inslaget, inte heller erbjudits tillfälle för en muntlig intervju. Du hade inte heller haft muntlig kontakt med reportern. Det enda du hade fått var en skriftlig fråga och önskan om ett skriftligt svar, vilket du också hade lämnat.

Som politiker såg det illa ut att SVT med sitt felaktiga påstående satte bilden av att du inte vågat delta i en intervju, när du i själva verket inte hade erbjudits någon möjlighet till intervju. Det skadade dig som folkvald politiker.

Du bifogade även en mejlkonversation med reportern Erika Bjerström som visade att du inte hade fått någon förfrågan om en bandad intervju.

Medieombudsmannens bedömning

MO konstaterar att SVT i den anmälda texten infört ett förtydligande, dagen efter att den publicerades.

Förtydligandet lyder: De kända klimatdebattörer som SVT intervjuat har beretts möjlighet att kommentera i bandad intervju. Riksdagsledamoten NN (namn angivet) (X) (partibeteckning angiven) har påpekat att han getts möjlighet att kommentera i skrift men inte att medverka i en bandad intervju. (NN:s inställning till FN-rapporten har redovisats tydligt i vårt inslag.)

SVT har också i direkt anslutning till den kritiserade meningen, om att inte någon debattör velat ställa upp på en bandad intervju, markerat att texten uppdaterats med ett förtydligande så att läsarna uppmärksammas på det.

Medieombudsmannen har att avgöra om någon person drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada. I detta fall har publiceringen varit skadlig för dig eftersom texten har kunnat tolkas som att du inte vågat ställa upp på en intervju. Dock har SVT varit snabba med att införa ett förtydligande i texten för att korrigera möjliga feltolkningar. Därmed har skadan begränsats och publiceringen når inte upp till nivån för att klandras.

Ärendet skrivs därför av.


Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Både anmälaren och mediet har yttrat sig i nämnden. Anmälaren har anfört att mediets agerande har skadat honom som politiker och att den korrigering som gjordes på webbsidan var otillräcklig. Mediet har påtalat att det i det sända inslaget aldrig påstods att anmälaren erbjudits möjlighet att delta i programmet men tackat nej.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Sveriges Television.

I beslutet har deltagit, Johan Danelius, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Robert Hårdh och Marika Markovits, representerande allmänheten.