Sveriges Television frias från kritik mot artikel om assistansbolag

maj 20 2021


Av publiceringen framgick att IVO beslutat att dra in bolagets tillstånd att bedriva personlig assistans. Bakom beslutet låg ett flertal anmälningar från bland annat Försäkringskassan. Beslutet hade överklagats av bolaget. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att granskningen har ett betydande allmänintresse och att den kritik som framkommer ligger inom ramen för vad en person i anmälarens ställning får tåla. Det finns därför inte skäl att rikta medieetisk kritik mot Sveriges Television.

Sveriges Television, exp. nr. 20/2021, dnr. 20249

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Sveriges Television.Genom beslut den 27 oktober 2020 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Sveriges Television.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i anmälan till Medieombudsmannen, MO, riktat kritik mot en artikel med rubriken IVO:s beslut – Assistansbolag tappar tillstånd efter allvarliga brister som publicerades den 7 juli 2020 på SVT:s webbplats, svt.se.

Vad SVT publicerade

Assistansbolaget Bolaget X [företagsnamn angivet] blev av med sitt tillstånd, det hade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutat. Bolaget skulle bland annat ha lämnat falska uppgifter till Försäkringskassan, erbjudit skenanställningar och tidigare anställda hade vittnat om utbredda missförhållanden i arbetsmiljön. Assistansbolaget hade överklagat beslutet och fortsatte att bedriva verksamhet tills vidare.

IVO hade tidigare under året beslutat att utreda assistansbolaget Bolaget X. Detta efter att ett flertal myndigheter, en kommun och anställda anmält företaget för diverse brott och missförhållanden.

Migrationsverket uppgav bland annat i IVO:s utredning att assistansbolaget ”upprepat använt sig av erbjudanden om skenanställningar till arbetssökande personliga assistenter i syfte att kringgå utlänningslagens regler”.

Försäkringskassan krävde assistansbolaget på cirka tre och en halv miljon kronor efter att bolaget lämnat felaktiga uppgifter till myndigheten om en brukare. Brukaren hade inte haft rätt till ersättning eftersom denne bott utomlands under flera år.

Assistenter som tidigare jobbat åt företaget hade vittnat om utbredda missförhållanden och olika brister gällande arbetsmiljön. Till exempel hade arbetsscheman inte iakttagits och ogrundade löneavdrag hade gjorts. Personalen hade även utsatts för hot, kränkningar och trakasserier.

Den 17 april 2020 stoppade Försäkringskassan sina utbetalningar av assistansersättning till bolaget eftersom ”det finns skäl att ifrågasätta Bolaget X:s lämplighet att bedriva verksamhet”. Den 24 juni tog IVO beslutet att med omedelbar verkan dra in tillståndet som gav företaget rätten att bedriva personlig assistans.

Bolaget X:s VD A [namn angivet] sade att bolaget inte höll med IVO i anklagelserna och att det hade överklagat beslutet.

”- Vårt tillstånd gäller fortfarande eftersom Förvaltningsrätten i Stockholm har, den 3 juli, beviljat inhibering av beslutet. Därför kommer vi fortsätta bedriva assistans på samma sätt som tidigare och driva ärendet vidare i domstol då vi på varje punkt kan visa att vi inte har begått några som helst felaktigheter. Det som påstås stämmer inte”, sade A till SVT och fortsatte:

”- Vi har aldrig på 23 år haft en enda skenanställning. Vi har heller inte några utbredda arbetsmiljöproblem vilket Arbetsmiljöverkets inspektion visat. Inte heller lämnat några falska uppgifter till F-kassan. Inga av anklagelserna stämmer.”

Enligt IVO var det vanligt att de företag som fått tillståndet indraget valde att överklaga.

”- Vi har gjort vår utredning och står för den. Nu får rätten avgöra”, sade Anette Nilsson, som var enhetschef på IVO.

Invid artikeln publicerades en bild på NN [namn angivet]. Det framgick av bildtexten att NN var grundare och ägare av bolaget.

Anmälan

Du (NN – nämndens anmärkning) anförde att mediet inte hade kontaktat dig inför publicering och att det undanhållit information om att IVO:s beslut inhiberats av domstolen.

Den mediala rapporteringen hade orsakat följande skador mot dig som person. Du hade fått ta emot hot via anonyma telefonsamtal och i brev hem till dig. När du rört dig i utomhus hade du två gånger hamnat i situationer där du fruktat för din säkerhet. Du hade också blivit spottad på vid flera tillfällen. Ditt barn hade fått höra att föräldern var en tjuv.

Det hade skadat relationerna mellan dina kunder och ditt företag. Osanningar och faktafel hade skrämt vissa kunder till att lämna företaget. Dina möjligheter att få föreläsningsuppdrag och att verka som juridiskt ombud hade också påverkats.

Medieombudsmannens bedömning

Det finns ett stort allmänintresse av att rapportera om granskningar av bolag som arbetar med personlig assistans. Det beror på att dessa företag riktar sig till kunder som i vissa fall är helt beroende av företagets tjänster, och att verksamheten finansieras av allmänna medel. Det finns därför ingenting att invända mot att SVT skrev om kritiken som framkommit mot Bolaget X.

MO har till uppdrag att pröva om den anmälda publiceringen har orsakat dig en oförsvarlig publicitetsskada.

I egenskap av grundare, styrelseordförande och ägare av Bolaget X var det motiverat att mediet namngav dig och publicerade en bild på dig. SVT hade tagit del av beslutet från IVO och varit i kontakt med företrädare för myndigheten. Därmed hade SVT tillräckliga belägg för de uppgifter som publicerades. Kritiken i artikeln riktas inte mot dig som person utan mot bolaget. Det är förståeligt att du reagerar över att namnges och kopplas samman med den hårda kritik som framkommer i publiceringen. Men det är inom ramen för vad en person i din ställning får tåla.

Dessutom har SVT kontaktat bolaget och det har fått möjlighet att bemöta uppgifterna inför publiceringen. Uppgifterna stod alltså inte oemotsagda. Eftersom kritiken riktats mot bolaget och inte mot dig personligen, har det inte varit nödvändigt att låta just dig bemöta uppgifterna. I bolagets uttalande framgick även att IVO:s beslut inhiberats av domstol.

Sammantaget har granskningen ett betydande allmänintresse. Mot bakgrund av det har du inte orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Därmed saknas grund för att klandra SVT. Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s avskrivningsbeslut men i övrigt inte yttrat sig i nämnden.

Sveriges Television har bland annat anfört följande. Anmälaren är grundare, delägare och styrelseordförande i ett stort och framgångsrikt företag vars verksamhet finansieras med offentliga medel. Det var detta företag som kritiserades i artikeln. Kritiken bemöttes av företagets VD.

Anmälaren är en prisbelönt debattör, företagsledare och entreprenör. Företaget verkar över hela landet. Det har kontor på fem platser och omsatte enligt senaste årsredovisningen 167 miljoner kronor. Anmälaren är företagets portalfigur och ansikte utåt, vilket framgår mycket tydligt i bild på företagets egen hemsida.

Mot bakgrund av ovanstående var det motiverat att artikeln illustrerades med en bild på anmälaren. I den mån anmälaren har lidit en publicitetsskada var den motiverad av ett uppenbart allmänintresse.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Sveriges Television.