Tidningen Ridsport klandras för utpekande

september 20 2023


Tidningen Ridsport publicerade en ledarkrönika som gav läsarna uppfattningen att en icke namngiven person hade begått övergrepp, genom referenser bland annat till ”Kapten Klänning”. Nu klandras Ridsport av Mediernas Etiknämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Tidningen Ridsport, dnr. 22504, exp. nr. 38/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Tidningen Ridsport för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 20 juni 2023 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Tidningen Ridsport.

MO:s beslut hade följande lydelse.

NN har till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält ledarkrönikan med rubriken Redaktionschefen: ”Hur skulle du känna?” som publicerades den 3 december 2022 påmediets sajt.

Vad mediet publicerade

Ingress

Den framgick att texten var en krönika och ledartext skriven av tidningens redaktionschef.

”Tv-serien Nattryttarna hade inte gått att göra utan att ha med offren, även om de

uttryckligen bett om att inte få gestaltas. Ridsports redaktionschef Lena Sellman ger sin syn på fenomenet att offentliggöra någons trauma.”

Texten (i dess helhet)

”Hur skulle du känna om du varit med om något riktigt traumatiskt i ditt liv som du helst bara vill glömma, och så bestämmer sig någon för att göra en film om ditt trauma? En skådespelare ska spela dig utifrån ett manus som du inte har någon som helst möjlighet att styra över. Du kanske rent av uttryckligen har bett om att slippa vara med i filmen. Men den görs ändå.

Det handlar förstås om filmatiseringen av verkliga händelser i serien Nattryttarna på tv-kanalen CMore. En serie som på ett riktigt obehagligt sätt visar hur en ridskoleägare systematiskt och under många år våldtog unga tjejer på ridskolan. Verkligheten överträffar tyvärr dikten, vilket den som har läst både gärningsmannens dotters och sambos biografi från tiden kan konstatera.

Det är mannens sambo som sagt att hon inte ville gestaltas i serien, men utan framgång, hon är med. Jag tänker också på tjejerna som mannen våldtog, alla är på grund av den offentlighet som de här händelserna har haft, lätta att identifiera för dem som funnits i kretsen kring ridskolan.

Men serien hade inte gått att göra utan att ha med offren och sambon, som också var ett offer.

Det är viktigt att visa hur sexuella övergrepp i hästvärlden kan uppstå, vilka faktorer som kan spela in och hur gärningsmännen kan fortsätta, och till och med få skydd av andra kvinnor. Det är inte första gången; även tränaren som blev av med sin licens men fick tillbaka den har haft starkt stöd av utomstående kvinnor, trots att han erkänt att han haft sex med en mycket ung elev.

Kapten Klänning kunde hyra ut stallplatser trots att han avtjänat sex år i fängelse för sadistiska våldtäkter mot unga kvinnor. (Hur är det möjligt!?)

Nattryttarna kanske kan öppna ögonen för någon om hur de här övergreppen kan

hända, gång på gång, på gång. Och då helgar ändamålen medlen. Eller?”

Övrigt

Till texten fanns en porträttbild på redaktionschef Lena Snellman.

Anmälan

NN var den person som skribenten avsåg när hon i texten hänvisade till ”tränaren”. Anmälaren hade aldrig åtalats för brott, till skillnad från ridskoleläraren och Kapten Klänning som båda begått och dömts för grova sexualbrott. På grund av att skribenten satt anmälaren i en sådan kontext hade han blivit utsatt för trakasserier vilket hade orsakat honom skada. I texten stod att anmälaren hade erkänt att han hade haft sex med en ung elev, vilket gav intrycket av att anmälaren var en sexualförbrytare. Den situation som omnämndes i texten skedde för 24 år sedan, anmälaren var själv ung då och hade en två år lång relation med en ung tjej. Mediets journalistik var osmaklig och gick ut på att sätta dit vissa personer och skydda andra. En av anledningarna till att mediet hoppat på anmälaren hade rasistiska förtecken.

NN hade stämt Svenska Ridsportförbundet och vunnit i både tings- och hovrätt [och återfått sin diplomering som tränare. MO:s tillägg]. 

Mediets svar

Tidningen Ridsport yttrade sig genom ansvarig utgivare Susanne Tornberg och anförde i huvudsak följande.

Tidningen bevakade händelser inom ridsporten och även anmälningar som kommit in till Svenska Ridsportförbundet. Det hade under årens lopp funnits flera fall som rörde den så kallade tränaren, det vill säga anmälaren. Mediet hade bevakat tränaren i en artikelserie men hade aldrig namngivit honom. Tidningen hade konsekvent anonymiserat honom, så även i den aktuella krönikan. Anmälaren hade däremot under årens lopp öppnat till sitt privatliv för offentligheten och ett annat ridsportsmedium hade 2017 valt att namnge honom och publicera hans bild.

Den text som hade anmälts var en personlig krönika som hade till syfte att belysa ett allvarligt samhällsproblem som dessvärre var och är vanligt förekommande inom ridsporten: vuxna mäns tillvägagångssätt för att tillskansa sig sex med unga flickor och kvinnor.

I en ledarkrönika var utrymmet för subjektiva meningar vidare än i jämförelse med en nyhetsartikel. Krönikören hade inte skrivit att anmälaren begått sexuella övergrepp, däremot att han haft sex med en mycket ung elev. Något som anmälaren själv tillstått i sin anmälan till MO, även om han valde att beteckna det som ”ung tjej”. Anmälaren var vid tiden för den händelsen 34 år och flickan 15 år.

[MO har som bakgrundsmaterial tagit del av den artikelserie på ett 20-tal artiklar med rubriken ”Tränaren och förbundet – allt om fallet” som mediet hänvisat till och som publicerades under perioden den 1 november 2020 – 29 september 2022.]

Anmälarens kommentar

NN yttrade sig och gjorde följande tillägg.

Han ville inte förknippas med de två grovt kriminella personer som omnämndes i krönikan. Hade han varit en dömd brottslig hade han förstått det, men så var inte fallet. Läsaren kunde lätt tolka publiceringen på så vis att anmälaren var grovt kriminell och dömd för brott. En association som var helt felaktig då han aldrig varit åtalat för brott, än mindre dömd för brott. Publiceringen hade även fått anmälarens familj att reagera.

Medieombudsmannens bedömning

Ramen för prövningen i ärendet

MO prövar om enskilda orsakats oförsvarliga publicitetsskador genom det som publicerats om dem och deras personliga angelägenheter. Vid bedömningen vägs allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i olika frågor i samhället, mot den hänsyn som bör tas till den enskildes integritet.

För att det ska handla om en oförsvarlig publicitetsskada ska publiceringen innebära ett utpekande inför fler personer än de som redan kan antas känna till förhållandena. Ett utpekande kan vara såväl direkt som indirekt.

Vilken information som lyfts fram i en text är upp till ansvarig utgivare. MO bedömer primärt det som faktiskt har publicerats, inte vilken ytterligare information läsare kan få fram genom sökningar på internet eller andra efterforskningar.

Skadliga uppgifter

Publiceringen innehåller uppgifter som är skadliga för anmälaren. Här har MO även beaktat att anmälaren omnämns i ett sammanhang där skribenten hänvisar till ”Ridskoleläraren” och ”Kapten Klänning”, två personer som begått och dömts för upprepade och grova sexualbrott mot unga kvinnor.

Om utpekandet

Anmälaren har inte namngivits i texten, utan refereras till som ”tränaren”. Tidningen har dock genom att skriva att tränaren först blivit av med och därefter återfått sin tränardiplomering, i viss mån ringat in att det är anmälaren som avses för personer med god insyn i svensk ridsport. Mediet hade under perioden november 2020 till september 2022 gjort en större artikelserie om anmälaren och den process han drivit mot Svenska Ridsportförbundet. Det epitet som tidningen använt har varit återkommande över en längre tid och varit relativt frekvent förekommande. Publiceringen innebar med andra ord att en viss krets kunnat förstå att personen som omskrevs var anmälaren.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Mediet bevakar ridsport, en sport som är utbredd i hela landet. Det finns ett stort allmänintresse att skriva om utsatthet bland unga tjejer och kvinnor inom ridsporten.

Anmälaren var verksam som tränare under flera år. Den process han fört mot Svenska Ridsportförbundet är, såvitt MO förstått det, prejudicerande och bevakades av mediet. Anmälaren hade såsom mediet beskriver saken redan 2017 medverkat med namn och bild i ett annat medium och där kommenterat och bemött anklagelserna mot honom och förbundets beslut att återkalla hans tränarlicens. Även om anmälaren inte har någon formell ställning i samhället och de identifierande uppgifterna om honom i texten är få anser MO att han behöver tolerera att förekomma under epitetet ”tränaren” inom ramen för diskussionen.

Publicitetsskadan

MO har konstaterat att även om artikeln i huvudsak riktar kritik mot ett strukturellt och allvarligt problem som beskrivs inom ridsporten så innehåller den uppgifter som är skadliga för anmälaren. Hänsyn bör även tas till att tidningen är nischad och primärt riktar sig mot läsare som återfinns i den miljö som anmälaren själv verkar inom.

Vid bedömningen av skadan har det betydelse att den artikel som anmälts är en ledarkrönika. I en sådan opinionstext är utgångspunkten att skribenten fritt ska få uttrycka sina åsikter. Det är högt i tak för att framföra kritik och ett tillspetsat språk accepteras i större utsträckning än i till exempel nyhetsartiklar. Det finns dock en medieetisk gräns för vad man kan påstå – direkt eller indirekt – om en person.

I krönikan diskuteras ett allvarligt ämne inom sporten. Här görs referenser till två uppmärksammade fall med ”Ridskoleläraren” och ”Kapten klänning”. Att i denna kontext omnämna anmälaren, som varken varit åtalad eller dömd för brott, är en brist av tidningen och det har orsakat anmälaren en skada. Men mot bakgrund av att skribenten inte gör gällande att anmälaren begått övergrepp, det begränsade utpekandet och att det rör sig om en ledarkrönika anser MO att mediet inte passerat gränsen för vad som medieetiskt kan accepteras. Med andra ord är den publicitetsskada som anmälaren orsakats inte oförsvarlig. Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s beslut och anför i huvudsak detsamma som hos MO.

Tidningen Ridsport har meddelat att den inte har något att tillägga utöver det som tidigare har anförts.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Nämndens uppgift är att bedöma om den som anmäler en publicering har utsatts för en publicitetsskada som är så allvarlig att den är oförsvarlig.

Som MO har konstaterat innehåller artikeln uppgifter som är skadliga för anmälaren. Visserligen gör skribenten inte direkt gällande att anmälaren har begått övergrepp men artikeln är utformad på ett sådant sätt att en läsare lätt kan få den uppfattningen. Det beror på de referenser som görs till ”Ridskoleläraren” och ”Kapten Klänning” i samband med att anmälaren nämns. Härtill kommer, även om artikeln i sig innehåller knapphändig information om anmälaren, att en viss krets kunnat förstå att personen som omskrivs är anmälaren. Denna krets har genom publiceringen kunnat få uppfattningen att anmälaren begått allvarliga brott. Nämnden anser mot denna bakgrund – trots att det är fråga om en ledarkrönika där det ska vara högt i tak – att anmälaren utsatts för en publicitetsskada som är så allvarlig att den är oförsvarlig.

Mediernas Etiknämnd delar alltså inte MO:s bedömning utan klandrar Tidningen Ridsport för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförande Kristina Svahn Starrsjö samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Hanna Nyberg, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Göran Ellung, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Annika Levin, Filippa Bergin, Robert Hårdh, Johan Trouvé, Arash Sanari och Laura Hartman, representerande allmänheten.

Därutöver närvarade Anders Forkman, representerande allmänheten.