Tidningen sa nej till rättelse

april 12 2018


Pressens Opinionsnämnd klandrar Skaraborgs Läns Tidning för att inte ha tillmötesgått en begäran om rättelse. Tidningen publicerade en artikel med rubriken ”Näringslivsprofilen lämnar S för SD”. Artikeln illustrerades med en bild på tre personer. Två av dessa ville inte bli associerade med SD och begärde en rättelse, vilket tidningen sa nej till. Nämnden anser att det är klandervärt att bilden publicerades och instämmer i PO:s bedömning att tidningen bör klandras.

Skaraborgs Läns Tidning, exp. nr. 27/2018, dnr. 85/2017

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Skaraborgs Läns Tidning för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Genom beslut den 8 december 2017 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende anmälan mot Skaraborgs Läns Tidning till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Den 3 juli 2017 publicerade tidningen en artikel på sin webbplats med rubriken Näringslivsprofilen lämnar S för SD. Underrubriken löd Övergången välkomnas: ”Ett bra tillskott – vi behöver erfarna politiker”.

Det handlade om politikern och företagaren i Vara, NN [namn angivet], som hade valt att lämna sina uppdrag i Socialdemokraterna för att i stället gå till Sverigedemokraterna.

En ledande socialdemokrat i kommunen beklagade avhoppet och ansåg det olämpligt.

Hos Sverigedemokraterna i Skaraborg välkomnades dock övergången. Distriktsordföranden citerades:

” – NN är absolut ett bra tillskott och jag känner mig trygg med honom. Vi behöver erfarna politiker, inte minst efter nästa val.”

Den ursprungliga versionen av artikeln, som publicerades kl. 08:48, illustrerades med en bild på NN flankerad av två män. Bildtexten löd:

”NN, i vit skjorta, väljer att lämna sina uppdrag i Socialdemokraterna och kliva över till Sverigedemokraterna. Bilden är från ett tidigare fototillfälle.”

Den 3 juli 2017 länkade tidningen till artikeln på sin Facebook-sida. Facebook-länken visade bilden på NN flankerad av de två männen.

På tidningens webbplats beskars bilden senare så att de två männen klipptes bort och endast NN syntes. Enligt tidningen skedde detta på förmiddagen den 3 juli 2017. Senare samma dag togs bilden bort helt och ersattes av en bild som visade SD-ballonger.

Anmälan

Publiceringen anmäldes av de två männen som flankerade NN på bilden.

Anmälarna, Carl Hellqvist och Sanny Naess, ville inte förknippas med Sverigedemokraterna på något sätt. De menade att bilden pekade ut dem som företrädare för partiet. Genom bildvalet och möjligheten att dela bilden på Facebook förmedlade tidningen intrycket av att de välkomnade NN till Sverigedemokraterna.

Anmälarna hade försökt förmå tidningen att ändra bilden redan den 3 juli 2017. Vid en andra kontakt med tidningen samma dag påpekade de att bilden fortfarande cirkulerade på Facebook. De begärde då ett klargörande eller en kungörelse om att de inte hade något med Sverigedemokraterna att göra och att bildvalet var olämpligt.

Den 7 juli 2017 kontaktade de tidningen en tredje gång och informerade om att den ursprungliga bilden fortfarande följde med när artikeln delades via Facebook. De påtalade även att de fortfarande väntade på en ursäkt eller kungörelse från tidningen.

På grund av publiceringen och spridningen på Facebook hade Carl Hellqvist och Sanny Naess fått flera kommenterar från såväl bekanta som obekanta.

Till anmälan bifogades flera skärmdumpar som visade att den ursprungliga bilden fanns med när artikeln delades på Facebook den 3 juli 2017.

Sammantaget hade de tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningens svar

Genom sin ansvariga utgivare bestred tidningen att anmälarna förorsakats en oförsvarlig publicitetsskada.

Tidningen beklagade det olyckliga bildvalet. Det fanns inget skäl till att Carl Hellqvist och Sanny Naess skulle figurera på bild i tidningen, även om det framgick att bilden var från ett tidigare tillfälle.

Samtidigt hade tidningen – genom Hallpressens centrala liveredaktion, som till stora delar sköter sajten – agerat snabbt så snart bildvalet uppmärksammats.

Artikeln publicerades strax före klockan nio på morgonen. Under förmiddagen påtalade en av anmälarna det olyckliga i bildvalet för liveredaktionen. Bilden beskars då omedelbart och anmälarna klipptes bort. Även på Facebook ändrades till den beskurna bilden.

Senare samma dag uppmärksammade dock en av anmälarna liveredaktionen att den ursprungliga bilden fanns kvar när artikeln delades på Facebook. För säkerhets skull ersattes bilden i nätartikeln av den nya bilden på SD-ballonger.

Några dagar senare hörde en av anmälarna återigen av sig till liveredaktionen och hävdade att bilden fanns kvar på flera ställen på Facebook. Ombedd att förklara var svarade anmälaren bara att den länkats vidare och att ”bilden ligger kvar”.

Tidningen kontrollerade på nytt att bilden ändrats även på Facebook, vilket hade skett. Det framgår av en skärmdump som tidningen bifogat sitt svar. Att Facebookanvändare har tagit en skärmdump av den ursprungliga bilden under den korta tid den låg uppe är utom tidningens kontroll.

Carl Hellqvist och Sanny Naess framförde alltså inte sina klagomål till tidningen utan till Hallpressens liveredaktion, som förvisso agerar på uppdrag av ansvarig utgivare. Genom liveredaktionen vidtog tidningen skyndsamt erforderliga åtgärder.

Tidningen gjorde bedömningen att en rättelse eller ursäkt hade förstärkt publicitetsskadan. Därför vidtogs ingen sådan åtgärd.

Anmälarnas kommentarer

Carl Hellqvist och Sanny Naess vidhöll att den ursprungliga bilden låg kvar på Facebook. De hänvisade till ett filmklipp som, enligt dem, var daterat den 20 september 2017, och som visade hur bilden låg kvar i de delningar av artiklar som vissa Facebookanvändare hade gjort.

Filmklippet visade att tidningen uppdatering av bilden på Facebook inte hade stoppat spridningen.

De underströk att bilden pekade ut dem som företrädare för Sverigedemokraterna och att de absolut inte ville förknippas med partiet.

Det var märkligt att deras önskemål om en rättelse inte hade tillgodosetts av tidningen. Begäran om rättelse framställdes redan den 3 juli 2017.

PO:s bedömning

PO har till uppgift att pröva klagomål från enskilda som själva pekats ut med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om deras personliga angelägenheter.

Genom bildpubliceringen har anmälarna pekats ut i pressetisk mening.

I förening med rubriken och framförallt underrubriken kan bilden uppfattas som att det är Carl Hellqvist och Sanny Naess som välkomnar NN till Sverigedemokraterna. Att bli ihopkopplad med ett parti ett parti vars åsikter man tar avstånd ifrån och inte på något sätt vill förknippas med innebär en publicitetsskada.

Av vad som framkommit i ärendet framstår bildpubliceringen som ett misstag från tidningens sida. Ur pressetisk synpunkt är det viktigt att tidningen strävar efter att publicera korrekta uppgifter. Om det ändå av misstag blir fel, bör tidningen skyndsamt agera för att rätta till felet.

I det sammanhanget har tidningen på ett föredömligt sätt klippt bort Carl Hellqvist och Sanny Naess ur bilden, så snart det olyckliga bildvalet uppmärksammades. Jag finner inte heller anledning att ifrågasätta att tidningen vidtagit åtgärder för att korrigera bilden på Facebook. Att den ursprungliga bilden trots detta därefter fått ytterligare spridning på Facebook är beklagligt, men samtidigt inget som bör läggas tidningen till last.

Mer besvärande ur ett pressetiskt perspektiv är att anmälarna begärt men nekats en rättelse.

Å ena sidan kan det vara så att en rättelse väcker mer uppmärksamhet kring en felaktig publicering, vilket i sin tur kan förvärra publicitetsskadan. Det är också tidningens, och inte anmälarnas, uppgift att göra den bedömningen.

Å andra sidan gäller som pressetisk utgångspunkt att tidningar ska visa en generös inställning när det gäller bemötanden. I det här fallet begärde Carl Hellqvist och Sanny Naess ett tillrättaläggande i princip omedelbart efter publiceringen. De upprepade sin begäran flera gånger, vilket understryker hur angelägen saken var för dem.

Mot den bakgrunden finner jag att tidningen inte gjort tillräckligt för att begränsa publicitetsskadan och därför bör klandras.

Ärendet hänskjuts till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Såväl tidningen som anmälarna har yttrat sig i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd, som anser att det är klandervärt i sig att bilden publicerades, instämmer i PO:s bedömning. Skaraborgs Läns tidning ska därför klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.