Tillskrevs en ”rå, naken och osminkad rasism”

oktober 7 2014


Exp. nr: 52/2014, dnr: 28/2014


ETC Bergslagen publicerade en ledare i vilken det berättades att tre vuxna män hade misshandlat ett ensamkommande flyktingbarn och uttalat sig rasistiskt. Kombinationen av kränkande påståenden utan belägg och ett utpekande för en större krets gör att tidningen fälls för att ha brutit mot god publicistisk sed.


Sammanträdesdatum 2014-10-07


Pressens Opinionsnämnds beslut


Pressens Opinionsnämnd klandrar ETC Bergslagen för att ha brutit mot god publicistisk sed.
__________


Genom beslut den 22 april 2014 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot ETC Bergslagen till Pressens Opinionsnämnd. I beslutet anfördes följande.


Vad tidningen skrev


Den 8 november 2013 publicerade tidningen en signerad ledare med rubriken Jag älskar mångfald!.


I den berättades bland annat att tre vuxna män hade misshandlat en fjortonårig pojke utanför fritidsgården i Hällefors förrförra fredagen. Misshandeln hade varit så allvarlig att pojken fått åka ambulans till sjukhus.


Polis hade tillkallats, som hade fört de tre berusade männen in på den drogfria fritidsgården. Där hade de mött en massa drogfria och mer eller mindre chockade ungdomar, när de skulle förhöras om misshandeln.


Den fjortonårige pojken var ett ensamkommande flyktingbarn och de tre männen var svenskar. Det var ingen hemlighet att männen uttalat sig rasistiskt både före och efter misshandeln. Det inträffade hade emellertid inte gett något större eko i medierna. Skribenten skrev:


”Hade medias och polisens agerande varit annorlunda om det varit en vanlig svensk fjortonåring som tre vuxna invandrare hållit fast och stampat i nacken? Vi vet inte, men det känns i vilket fall som helst inte alls bra och jag hoppas att det är många fler som reagerar och hjälper till att säga ifrån när den råa, nakna och osminkade rasismen visar sitt ansikte på öppen gata.”


Anmälan


Saken anmäldes av en av de tre männen. Bilden att tre berusade män hade misshandlat en pojke stämde inte alls.


Anmälaren och hans bror hade intagit alkohol, men var inte så berusade att de inte hade kontroll. De var på väg till ICA för att handla när de sett en upprörd man stå och tala med en person. De hade ingripit sedan mannen sagt att pojken viftat med kniv. Det var alltså inte frågan om ett hatbrott där de uttalat sig rasistiskt.


Saken var under utredning av polisen, men den var inte klar ännu. Skribenten hade inte varit på plats och hade varken talat med de tre männen eller polisen. Han hade dragit sina egna slutsatser av rykten han hört, utan att kolla fakta.


Skribenten var både politiker och lärare på en skola på orten. När han skrev i den lokala tidningen fick det stor uppmärksamhet och genomslagskraft. Många tog för givet att det som stod i tidningen var sant.


Anmälaren kände sig kränkt och förtalad. Han var dessutom oroad för sin son, som var elev på samma skola där skribenten var lärare. Kanske skulle sonen råka illa ut bara för att folk trodde att hans pappa var rasist som slog ned barn på öppna gatan i Hällefors.


Tidningens svar


Tidningen svarade genom sin utgivare att det rörde sig om en artikel av opinionskaraktär. Det var inte en nyhetsartikel, med de särskilda krav som följde med det.


Ingen identifierades i texten. Tidningen hade skrivit ”tre vuxna män” – mer än så kunde man inte anonymisera. I så fall hade alternativet varit att inte alls skriva om händelsen. Man hade emellertid inte velat avstå från uppgifterna då skribentens resonemang var av stort allmänintresse.


Beskrivningen av vad som inträffat hade styrkts av oberoende vittnesuppgifter.


Om anmälaren önskat ett genmäle hade ETC Bergslagen behandlat frågan generöst.


Anmälarens kommentar


Anmälaren framförde att han förstod att det var skillnad mellan en nyhetstext och en ledarartikel, men han menade att den skillnaden inte kunde bestå i uppgifternas sanningshalt. I det här fallet hade skribenten inte brytt sig om att ta reda på vad som faktiskt hänt.


En rad uppgifter var fel. De hade beskrivits som en grupp berusade vuxna som var ute i rasistiskt ärende och slagit ned en minderårig pojke. Det stämde inte. Anmälaren och hans bror hade gjort ett ensvarsingripande för att hjälpa en människa i nöd. Det var en person de inte träffat vare sig före eller efter denna händelse.


Det hade inte förekommit några rasistiska uttalanden. De hade inte slagit pojken, utanhållit fast honom tills polisen kom till platsen. Den man de försvarat hade under händelsens gång fått telefonkontakt med polisen och haft det tills polisen var på plats.


De var inte misstänkta för något brott och polisen hade efteråt sagt att de gjort rätt. Undersökningen mot pojken lades ned när det visade sig att han var under 15 år.


ETC Bergslagens skribent hade agerat polis, åklagare och domare i sin artikel. Uppgifterna hade skadat anmälaren, hans bror och deras familjer på ett allvarligt sätt.


PO:s bedömning


Allmänhetens Pressombudsman och Pressens Opinionsnämnd har inte till uppgift att klarlägga om de uppgifter som publicerat är korrekta eller inte. Vår uppgift är att avgöra om det som publicerats förorsakat den berörda personen en oförsvarlig publicitetsskada.


Skribenten gör helt oreserverade påståenden om att tre berusade män misshandlat ett ensamkommande flyktingbarn. Förövarna sägs ha uttalat sig rasistiskt. Särskilt graverande är följande passus:


”…jag hoppas att det är många fler som reagerar och hjälper till att säga ifrån när den råa, nakna och osminkade rasismen visar sitt ansikte på öppen gata.”


Tidningen framför att det finns källor som bestyrker ledarskribentens berättelse. Mot det kan ställas att anmälaren inte delgivits misstanke om brott. Till det kommer att ledaren inte presenterar några belägg för anklagelserna, till exempel i form av ett bekräftande uttalande från ett vittne, polis eller åklagare.


Anmälaren tillskrivs alltså utan några reservationer rå, naken och osminkad rasism. Oavsett vad som inträffat är det ett påstående som är ytterst kränkande om en betydande krets förstår vem det handlar om.


Tidningen menar att de berörda personerna är anonymiserade så långt det går. Samtidigt har ledarskribenten berättat för läsarna att de tre berusade männen av polisen förts in i den drogfria fritidsgården i Hällefors bland en massa drogfria mer eller mindre chockade ungdomar för att förhöras om misshandeln.


Genom den uppgiften har tidningen identifierat de berörda för en stor del av läsekretsen, då alla de ungdomar som var där kan koppla uppgifterna i tidningen till vad de var med om på fritidsgården.


Kombinationen av kränkande påståenden utan belägg och ett utpekande för en större krets är ett brott mot god publicistisk sed. För det bör ETC Bergslagen klandras.


Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.


Pressens Opinionsnämnds bedömning


Nämnden instämmer i PO:s bedömning och finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.