TV4 klandras för brist på möjlighet till bemötande för Linda Staaf

oktober 10 2023


Mediernas Etiknämnd klandrar TV4 för att ha brutit mot god publicistisk sed, efter att i direktsändning ha diskuterat bland andra polischefen Linda Staafs göranden och låtanden, men utan att ge Linda Staaf tillräcklig möjlighet att kommentera uppgifterna.

TV4, dnr. 23138, exp. nr 44/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar TV4 för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 4 juli 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot TV4.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Allmänhetens Medieombudsman (MO) har tagit emot en anmälan gällande ett inslag i TV4:s Nyhetsmorgon som sändes den 26 februari 2023. Inslaget utgjordes av en intervju med polisforskaren Stefan Holgersson.

Inslaget anmäldes av Linda Staaf.

Vad mediet publicerade

Inslaget, som var drygt nio minuter långt, handlade om den utredning som polisledningen låtit utredaren Runar Viksten göra med anledning av påstått jäv inom polisledningen. Det handlade också om det faktum att biträdande rikspolischef NN hittats död bara timmarna efter att utredningen presenterats.

Polisforskaren Stefan Holgersson intervjuades i studion. Han var starkt kritisk till utredningen och hade en rad invändningar mot den.

De delar av intervjun där Stefan Holgersson berörde anmälaren sammanfattas nedan:

  • Stefan Holgersson sa att utredaren Runar Viksten intervjuat personer som inte hade kunnat lämna annan information än de gjort, eftersom de i sådana fall hade förlorat på det. Om den intervjuade vapeninstruktören skulle sagt att Linda Staaf inte hade tillräcklig vapenutbildning, så skulle han ha gjort sig skyldig till tjänstefel [eftersom vapeninspektören då hade medgivit att han medverkat till att ge Staaf tjänstevapnet olovligen, MO:s anmärkning].
  • Om HR-personalen skulle sagt att den bäst lämpade inte hade fått tjänsten [den som Linda Staaf fick, MO:s anmärkning] så hade de kunnat bli misstänkta för medhjälp till grovt tjänstefel.
  • Runar Viksten hade kommit fram till att inte något tydde på att Linda Staaf inte var den mest meriterade, men hade samtidigt inte säkerställt att få tillgång till CV, och därmed hade han inte jämfört hennes meriter med de andra sökandes förtjänst och skicklighet.
  • Stefan Holgersson sa också att man i utredningen litade väldigt mycket på i Linda Staafs utsagor i förhållande till NN:s utsagor. Hade det varit en rättegång eller en förundersökning så hade en försvarare kunnat peka på att Linda Staaf lämnat olika uppgifter. Holgersson exemplifierade med att hon tidigare suttit i TV:s morgonsoffa och sagt att det inte fanns något förhållande [mellan henne och NN, MO:s anmärkning], att det var en ytlig relation mellan medarbetare och chef. Lämnade man olika versioner under en rättegång så bedömdes tillförlitligheten ofta som låg, sa Stefan Holgersson
  • Rikspolischefen borde talat med Stefan Holgersson om den utredning han gjort. En utredning som handlade om offentlighetsprincipen och hur den hanterades bristfälligt inom polisledningen. Bland annat hade Holgersson, berättade han, begärt ut Linda Staafs tio senaste förhör eftersom hon påstått att hon åkt radiobil och tjänstgjort. Han gjorde gällande att hon snarare var medföljande, i väldigt liten omfattning.

Programledaren sa under intervjun med Holgersson att TV4 bjudit in utredaren Runar Viksten för att svara på kritiken, samt rikspolischef Anders Thornberg – båda hade avböjt medverkan.

Anmälan

Linda Staaf uppgav i huvudsak följande:

TV4 Nyhetsmorgon gästades av den så kallade polisforskaren Stefan Holgersson för att ge ”svidande kritik mot polischefsutredningen”. Under samtalet kom dock Stefan Holgersson att uttala sig på ett nedvärderande sätt även om anmälaren.

I programmet uppgav Holgersson att anmälaren lämnat olika uppgifter under utredningens gång. Han tog upp att Linda Staaf i TV4 Nyhetsmorgon skulle ha sagt att det inte fanns något förhållande mellan henne och NN och att det var en ytlig relation mellan medarbetare och chef. Holgersson uppgav däremot inte vad anmälaren i annat sammanhang skulle ha sagt som motsade detta. Däremot fortsatte han med att säga att om man lämnar olika versioner i en rättegång bedöms tillförlitligheten ofta som låg.

Stefan Holgersson hävdade också att anmälaren hade påstått att hon åkte radiobil ”och tjänstgjorde” men att han i sin granskning kommit fram till att hon snarare varit medföljande, och att det skett i en väldigt liten omfattning. Holgersson påstod i sin kritik mot Runar Vikstens utredning att han hade valt att intervjua personer som inte kunnat ge ett annat svar än det som framkom, eftersom de själva skulle ha förlorat på det, till exempel vapeninstruktören och HR-personalen. Genom sina påståenden antydde Holgersson att anmälaren inte hade tillräcklig utbildning för att tilldelas vapen och att hon inte var den mest meriterade för tjänsten, trots att utredningen kommit fram till att så var fallet.

I samtalet uppgav programledaren att rikspolischefen Thornberg och den särskilde utredaren Viksten hade bjudits in till programmet för att bemöta Holgerssons påståenden. Anmälaren hade inte bjudits in och programledaren nämnde inte heller detta.

Holgerssons uttalanden, vilka fick stå oemotsagda, var till skada för anmälaren eftersom de fick henne att framstå som en klandervärd person. Om hon hade givits möjlighet att bemöta dessa hade andra uppgifter framkommit. Holgerssons uttalanden syftade också till att så tvivel mot Vikstens utredning i de delar som handlade om anmälarens meriter och kvalifikationer.

Vikstens utredning hade i just dessa delar givit anmälaren upprättelse efter tidigare publicitetsskada [här hänvisade anmälaren till ytterligare två MO-anmälningar hon gjort, gällande två andra medier, MO:s anmärkning].

Mediets svar

TV4 svarade genom juristen Ann-Sofie Andersson.

I inslaget kritiserade en polisforskare en av rikspolischefen beställd rapport gällande förhållandet mellan två av landets högsta polischefer, och misstanke om jäv.

Att det i kritiken mot utredningen fanns uppgifter om, eller tolkningar som kunde göras, gällande de i utredningen inblandade polischeferna, var ofrånkomligt. Vilka som borde ha intervjuats i utredningen och vad som kunde ha motiverat deras svar i den, var exempel på det. 

Polisforskarens kommentar om trovärdighet vid uppgivande av olika versioner inom ramen för en förundersökning, baserad på uppgifter från anmälaren i utredningen (ej ytlig relation) och uppgifter i intervju, se nedan (ytlig relation), eller forskarens uppfattning om en av polischefernas tidigare arbetsuppgifter samt eventuella tolkningar av ovan, var inte uppgifter som krävde en replik.

Inslaget gästades av en polisforskare som framförde allvarlig kritik mot en utredning. Rikspolischefen som var beställare av utredningen och utredaren hade båda avböjt medverkan i programmet. TV4 hade vid flertalet tillfällen, före och efter publiceringen av utredningen, sökt anmälaren för kommentar på utredningen och händelserna den grundade sig på.

En längre intervju med anmälaren om relationen till sin kollega och misstanken om jäv fanns på TV4-play. Intervjun var tio minuter lång intervju med Linda Staaf i Nyhetsmorgon med rubriken Staaf tillbakavisar relationsryktet: “Det finns ingen hemlig relation” publicerad den 12 december 2022.

Medieombudsmannens bedömning

MO ska pröva om en utpekad person drabbats av en oförsvarlig skada av det som publicerats om henne eller honom. Centralt för prövningen är allmänintresset, den utpekades ställning samt möjligheten att bemöta eventuellt skadliga uppgifter som publicerats.

Det finns ett stort allmänintresse kring frågor som rör den svenska polisledningen och eventuella oegentligheter inom densamma. Dessutom är anmälarens ställning sådan att hon får tåla granskning i medier. Även om hennes roll inte innebär att hon är en del av landets högsta polisledning, är positionen ändå så pass central och behäftad med stort samhällsansvar att hon får tåla att förekomma i sammanhang där hon utsätts för tuff kritik. MO har således inte något generellt att invända mot TV4:s publicering.

Stefan Holgersson riktar både indirekt och direkt kritik mot anmälaren i inslaget. Först genom att kritisera utredningens metodik där han, som MO uppfattar saken, indirekt sår tvivel om Linda Staafs formella kompetens: om hon haft rätt utbildning för att få bära vapen, huruvida HR-personal verkligen tyckt att hon varit den mest meriterade, om hennes CV verkligen var det mest förtjänstfulla för den tjänst hon fått. Vidare ifrågasätter Stefan Holgersson mer direkt anmälarens tillförlitlighet eftersom hon, enligt honom, lämnat olika versioner om sin relation till NN. Holgersson ifrågasätter också hur anmälarens utför sin tjänst genom uppgifterna om i vilken utsträckning hon åkt radiobil.

Denna kritik har polisforskaren Stefan Holgersson givetvis rätt att rikta mot polischefen Linda Staaf och det är motiverat av TV4 att göra intervjun, inte minst med anledning av det stora allmänintresse som uppkommit i samband med Runar Vikstens utredning och NN:s död.

En medieetisk grundprincip är dock att den som blir kritiserad i en publicering ska få möjlighet att ge sin version av saken. Ju mer omfattande kritik någon utsätts för, desto större är kravet på ett samtidigt och generöst bemötande. Även med hänsyn tagen till Linda Staafs offentliga position finns det en gräns för vad hon ska behöva tåla utan att få möjlighet att svara. I den aktuella intervjun blir hon hårt och återkommande kritiserad.

Det nämns i inslaget att redaktionen bjudit in utredaren Runar Viksten för att ge honom möjlighet att svara på den skarpa kritik som Holgerssons riktar mot honom under intervjun. Viksten har avböjt inbjudan men programledaren läser ändå upp ett svar från honom. Rikspolischefen Anders Thornberg kritiseras också hårt i intervjun och även i det fallet säger programledaren att han bjudits in att vara med, men att han har avböjt. Det sägs inte något om att man sökt eller bjudit in Linda Staaf till studion, och det understryks inte att det som sägs om Staaf är uppgifter som är okommenterade från hennes sida. Inte heller sägs något om att man söker eller kommer att söka henne för ett bemötande.

TV4 har i skriftväxlingen i detta ärende framhållit att man sökt anmälaren för att kommentera utredningen både före och efter den anmälda publiceringen, men någon konkret förfrågan om att kommentera Holgerssons specifika kritik mot henne som framkommer i inslaget nämns inte.

Sammanfattningsvis: TV4:s publicering har haft ett stort allmänintresse och anmälaren har en sådan ställning att hon får tåla kritik i medier. Mediet har dock brustit i bemötandefrågan. Intervjun innehöll återkommande och långtgående kritik mot Linda Staaf som inte fått möjlighet att ge sin version av saken. TV4 ska därför klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Varken TV4 eller anmälaren har anfört något ytterligare i sak i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar TV4 för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförande Stefan Johansson samt Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Hermine Coyet Ohlén utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Göran Collste och Gertrud Åström rep