Utpekad som sol-och-vårare

februari 25 2003


Exp nr 21/2003 Landskrona PostenI en insändare utpekades en person som sol-och-vårare.


Publiceringen

En insändare i Landskrona Posten den 18 augusti 2003 kritiserade en ordförande i en kommunal nämnd för missförhållanden i kommunen. Insändaren var undertecknad med upphovsmannens namn och hemort. I texten tog insändarens författare i samband därmed upp också en sak som rörde honom och en annan persons förhållanden. Insändarskribenten sade sig ha blivit lurad eller sol och vårad på allt.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A.
A var den person som åsyftades i insändaren. A kände sig kränkt av det som stod i den senare delen av texten och kände sig utpekad eftersom inlägget var undertecknat med namn. Människor i A:s omgivning hade reagerat negativt. Via en släkting hade A fått en ursäkt framförd från den ansvarige utgivaren, men det räckte inte. A ville ha någon form av offentlig ursäkt i tidningen.

Tidningens yttrande

Landskrona Postens ansvarige utgivare framförde att de två sista styckena i insändaren inte borde ha publicerats. Det var en brist i hanteringen att de inte strukits bort. Han hade fått veta att den person, som beskylldes för att ha lurat/sol-och-vårat den namngivna insändarskribenten, hade tagit mycket illa vid sig av de osanna beskyllningarna. Han hade via den släkting till A som underrättat honom framfört ett djupt beklagande av vad som skett. Att misstaget inte rättats till i nästa dags tidning berodde på att ansvarige utgivaren bedömde att en rättelse skulle kunna medföra ytterligare obehag för A. Den skulle ha dragit ännu mer uppmärksamhet till insändartexten.

PO:s beslut

I sitt beslut den 12 november 2003 anförde PO följande:

Sol-och-vår betyder enligt ordboken att uppvakta någon i syfte att lura av vederbörande pengar. Insändaren innehåller således en allvarlig anklagelse mot anmälaren. En viss krets av läsare kan identifiera anmälaren genom uppgiften om insändarskribentens namn och hemort. Publicitetsskadan är oacceptabel. Den bör rendera Landskrona Posten pressetiskt klander.

Jag delar tidningens uppfattning att en rättelse inte skulle ha legat i anmälarens intresse eftersom den skulle ha lockat fler läsare att ta del av de kränkande uppgifterna. Jag välkomnar att tidningen, ehuru inte direkt utan genom ombud, framfört en ursäkt till anmälaren.

Det som hänt belyser hur viktigt det är att insändare av mer eller mindre ovana skribenter redigeras uppmärksamt och eftertänksamt med ett vaket öga på personangrepp. Det har tidningen inte levt upp till i detta fall.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ytterligare om handläggningen

A och tidningen fick tillfälle att yttra sig över PO:s beslut men avstod från detta.
Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden finner på de skäl PO anfört att A drabbats av en oacceptabel publicitetsskada i detta fall. Nämnden noterar att tidningen låtit framföra en ursäkt till A och inser att frågan om att införa en rättelse inte alltid är lätt att bedöma. Likväl ger publiceringen anledning till pressetiskt klander av Landskrona Posten. Nämnden finner att tidningen åsidosatt god publicistisk sed.