Våldtagen kvinna utpekad

november 7 2006


Exp nr 108/2005 AftonbladetKvinna blev utpekad i en artikel om våldtäkt. Tidningen hade återgett mycket integritetskänsliga uppgifter ur kvinnans dagbok.


Publiceringen

Aftonbladet hade den 16 mars 2005 en förstasidespuff med texten ”CHEFEN VÅLDTOGS i flera år”. Inne i tidningen löd rubriken ”Chef våldtogs under flera år”. En kvinnlig chef på en namngiven flygplats hade i sin dagbok skrivit om hur hon misshandlats och våldtagits av sin man under flera år. Nu hade han dömts till fängelse och 75 000 kronor i skadestånd till hustrun. I anslutning till artikeltexten fanns en bild med en bildtext. I denna och i artikeln i övrigt lämnades uppgifter om mannens nationalitet, hur många barn de hade samt om kvinnans arbetsplats. Vidare återgavs detaljerade uppgifter från dagboken om hur mannen behandlat kvinnan.

Artikeln fanns också i tidningens nätupplaga.

Anmälan

Publiceringarna anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av kvinnan. Hon hade inte medverkat till deras tillkomst. Artikeln var osmaklig, upprörande, utlämnande och så kränkande att den bara gick att jämföra med en ny våldtäkt. Tidningen hade lämnat ut detaljer som årtal, antal barn, f.d. makens nationalitet och även kommun och arbetsplats på ett sådant sätt att hon blivit lätt igenkänd av människor i sin närmaste omgivning. Kolleger, vänner och perifera bekanta hade kunnat knyta artikeln till hennes namn.

Tidningens yttrande

Aftonbladet anförde att det var en viktig uppgift för medierna attuppmärksamma frågor kring våld mot kvinnor. Tidningen hade aldrig haft som avsikt att publicera uppgifter som identifierade kvinnan i en vidare krets. Däremot var det svårt att undvika att hennes närmaste kände igen sig i berättelsen.

Det var fråga om en stor arbetsplats. De kvinnliga chefernas antal fanns ingen uppgift om. Sammantaget kunde Aftonbladets uppgifter inte anses identifiera kvinnan i någon vidare krets.

Anmälarens kommentar

Anmälaren anförde att tidningen hade publicerat tillräckligt med upplysningar för att en vidare krets skulle förstå att artikeln handlade om henne. Det gällde t. ex. kolleger, vänner och föräldrar till barn i hennes barns klass. Hennes man var inte fälld för våldtäkt och hon hade inte någon chefsbefattning.

PO:s beslut

I beslut den 16 september 2005 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Även om tidningens avsikt inte varit att peka ut anmälaren, ifrågasätter jag inte vad kvinnan har anfört om att upplysningarna i artikeln om familjeförhållandena och arbetet var tillräckliga för att identifiera henne, och därigenom även barnen, inför personer i deras nära omgivning.

Tidningen återgav bl.a. utdrag från hennes dagbok med detaljerade beskrivningar av hur de sexuella övergreppen skulle ha gått till. Ytterst integritetskränkande uppgifter förmedlades således till den krets som förstod att artikeln handlade om henne. Allmänintresset av att skildra frågor om våld och övergrepp mot kvinnor har inte motiverat utpekandet.

Sammanfattningsvis gör jag bedömningen att anmälaren och hennes familj tillfogades en oförsvarlig publicitetsskada. Publiceringen utgör enligt min mening ett klart avsteg från god publicistisk sed. Aftonbladet bör därför klandras.

Yttranden hos nämnden

Tidningen anför att det pressetiskt centrala måste vara att inte peka ut personen för en vidare krets. Så har heller inte skett i det aktuella fallet.

Anmälaren hänvisar till sin tidigare skriftväxling.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden finner i likhet med PO att anmälaren genom vissa av de återgivna – – och i sammanhanget oväsentliga – detaljerna pekats ut i en krets utanför de allra närmaste. De uppgifter från kvinnans dagboksanteckningar som publicerades var ytterst integritetskänsliga. Tidningen skall därför klandras för att den genom publiceringen brutit mot god publicistisk sed.