Vårdnadstvister och bortförande av barn

september 20 2011


Exp nr 79/2011, Aftonbladet, 2011-09-20


Vid rapportering om vårdnadstvister och bortförande av barn måste tidningar agera med stor försiktighet för att undvika att barnen drabbas. Namn och bild på barnen och även på deras pappa innebar i detta fall ett avsteg från god publicistisk sed.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Aftonbladet för att ha brutit mot god publicistisk sed.
___________

Genom beslut den 19 april 2011 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende Aftonbladet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Söndagen den 10 oktober 2010 toppades Aftonbladets förstasida av bilder på tre personer, en man och två barn. Av bildtexterna får man veta att mannen heter A (förnamnet angavs) och är barnens far. Barnen heter B och C (förnamnen angavs) och är sju respektive fem år gamla.

Rubriken lyder KIDNAPPADE med underrubrikerna B och C försvann på Junibacken och A, 38, skickade kravbrev i natt.

Inne i tidningen var nyheten presenterad på ett uppslag med rubriken Bortrövade mitt i vimlet. Av texten framgår att det rör sig om en vårdnadstvist.

Barnens föräldrar, D (förnamnet angavs) och A skilde sig för tre år sedan. Separationen hade varit infekterad och A hade dömts till villkorlig dom och dagsböter efter att via sms ha hotat D och hennes nya pojkvän.

Hotet om en kidnappning hade hela tiden legat i luften. Under våren hade A ansökt om medborgarskap i ett angivet land för barnen och även köpt två tomter till dem i landet. I maj 2010 hade tingsrätten beslutat att interimistiskt ge hela vårdnaden till D på grund av risken att barnen skulle föras utomlands. Pappan fick rätt att under en helg i månaden träffa sina barn under överinseende av socialtjänsten.

Den sistlidna helgen hade A och barnen tillsammans med en övervakare från socialtjänsten besökt leklandet Junibacken i Stockholm. Där hade A och barnen försvunnit.

Efter försvinnandet anhölls A i sin frånvaro, misstänkt för egenmäktighet med barn. Polisen utfärdade rikslarm och efterlyste A via Interpol.

Strax före klockan ett på natten till söndagen lade pappan upp ett inlägg på sin blogg. I det lovade han att inte åka någonstans med barnen. Han skrev, enligt tidningen, att barnen skulle stanna hos honom tills han och mamman mötts när deras vårdnadstvist nådde rätten nästa gång. Han krävde också att flera polisutredningar mot barnens mamma skulle inledas.

Dagen därpå, måndagen den 11 oktober, fanns en annan bild av de två barnen på Aftonbladets förstasida. Rubrikerna var

KIDNAPPADE C & B

A, 38, jagas i hela världen.

Så kunde han fly med barnen  • Pappan planerade i månader

  • Sålde huset

  • Skaffade pass


Huvudrubriken på uppslaget i tidningen var Planerade i månader. Här publicerades samma bild på barnen som på förstasidan, men i betydligt större format.

I texten berättar tidningen att A häktats i sin frånvaro på söndagen och att en arresteringsorder gått ut via Interpol. Moderns advokat är övertygad om att A började smida sina planer när han dömdes för olaga hot mot D och hennes sambo i våras.

En kusin till A hade förhörts av polisen. Han hade uppgivit att A sålt sitt hus och överfört sin affärsverksamhet till kusinen.

A:s advokat citeras från häktningsförhandlingen där han bland annat sa att även om A inte har vårdnaden, har han ansvar för sina barn. Det skulle, enligt advokaten, kunna finnas en anledning till att han gör så här.

I en särskild artikel berättade Aftonbladet om vad polisen gjorde för att hitta honom och barnen. Till exempel hade bilder lämnats till alla nordiska gränsstationer och flygplatser. Samtliga polispatruller i Sverige hade fått information om deras utseende. Polisen försökte även pejla in hans mobiltelefon och söka datorn från vilken han lagt upp sitt blogginlägg.

Anmälan

A anmälde via ombud Aftonbladets publiceringar. Han anförde att såväl han som barnen hade hängts ut med namn och bild. Artiklarna bröt på en rad punkter mot de pressetiska reglerna. Han framhöll särskilt följande:  • Den som är misstänkt ska betraktas som oskyldig om fällande dom inte föreligger.

  • En tidning bör noga överväga namnpublicering som kan skada människor och avstå om det inte finns ett uppenbart allmänintresse.

  • Kontrollera sakuppgifter så långt omständigheterna medger.

  • Skilj på faktaredovisning och kommentarer.


På alla dessa punkter hade Aftonbladet brustit och till det kom att A själv inte fått kommentera påståendena. Han kunde inte heller freda sig från misstanken att Aftonbladets exponering av hans ärende hade en stark koppling till hans etnicitet.

A menade också att egenmäktighet med barn inte kunde jämföras med kidnappning. Kidnappning borde istället jämföras med det betydligt allvarligare brottet människorov.

Genom att använda begreppet ”kravbrev” hade Aftonbladet stärkt intrycket av just kidnappning. I själva verket handlade hans blogginlägg om villkor som A ställt upp för att hans barn skulle kunna vara trygga hos sin mor. I sin blogg uppgav han att han agerade för att skydda sina barn.

Artiklarna innehöll också en rad märkliga påståenden som, enligt A, bara kunde förklaras med att Aftonbladet valt att ”krydda” artiklarna själv. Till exempel påståendet att han jagades över hela Europa. I själva verket hade A i ett mycket tidigt skede informerat polisen om att han var kvar i landet och avsåg att återlämna barnen efter en kortare tids umgänge.

Tidningens yttrande

Aftonbladet svarade via sin stf utgivare och anförde bland annat följande:

Tidningen noterade att det i anmälan från A:s ombud hade framförts synpunkter på publiceringen av bilderna på barnen. Men ombudet företrädde bara A, inte barnen.

När det gällde exponeringen av anmälaren och barnen hade A gjort tvisten om vårdnaden av barnen till en i högsta grad publik angelägenhet via sin blogg där han bland annat skrivit:

”Denna blogg beskriver min desperata kamp för att få vara pappa till mina barn. Mina barn är sedan den 1 maj bortförda av barnens mamma. Ett bortförande som varit möjligt med hjälp av kvinnojouren, barnenheten i Huddinge kommun, organisationen saknade barn och advokat Ia Sweger.”

Enligt tidningen ville A ha uppmärksamhet, vilket till exempel visas av att han själv tidigare tagit kontakt med Aftonbladet för att tidningen skulle skriva om saken.

Angående begreppet ”kravbrev” framgår redan i ingressen att det avser vad A publicerat på sin blogg. Tidningen hade också återgivit att han i inlägget lovat att han ”inte skulle åka någonstans” med barnen.

Ordet ”kidnappning” är ingen juridisk term, men betyder enligt Nationalencyklopedins ordbok ”röva bort någon i utpressningssyfte”. Det täckte, enligt tidningen, väl in det som A ville uppnå, eftersom han ställde villkor i sitt blogginlägg.

När det gäller försiktighet med brottsmisstanke påpekade tidningen att vid publiceringen den 10 oktober var A anhållen i sin frånvaro och efterlyst. Vid publiceringen den 11 oktober var han häktad i sin frånvaro, på sannolika skäl (den högre misstankegraden) misstänkt för egenmäktighet med barn, ett brott som kan ge upp till fyra års fängelse om det bedöms som grovt.

Att han inte kommit till tals i artiklarna tillbakavisas av tidningen. Aftonbladet sökte honom på den mejladress som anges i bloggen, dock utan att få svar. Däremot uttalar sig två bröder, en kusin och A:s advokat. Även hans blogg citeras.

Anmälarens kommentar

Via sitt ombud svarade A att man inte kan jämföra publiciteten som ges av hans blogg med den, som blir följden av att Aftonbladet publicerar namn och bild på löpsedlar och förstasida och hänger ut honom som kidnappare.

Anmälaren jämför exponeringen av honom med ett liknande fall i Aftonbladet i december 2010 och menar att hans fall är unikt i Aftonbladets historia. Den enda rimliga förklaring han kan se till den särbehandling hans ärende fått är hans etnicitet; hans ickesvenska namn och utseende.

I såväl Aftonbladets svaromål som i artiklarna stod det att A dömts för olaga hot mot sina barns mamma. Det stämde inte. Han var dömdför olaga hot mot exfruns nya pojkvän. Andra felaktigheter var att han skulle ha planerat detta i månader och att han skulle ha skaffat barnen ett visst lands pass.

PO:s handläggning

När det gäller uppgifterna om olaga hot har tidningen och A givit olika uppgifter. PO har därför tagit del av domslutet från Södertörns tingsrätt. Av det framgår att A är fälld för olaga hot mot både sin före detta fru och dennas nya pojkvän. Domen överklagades till Svea hovrätt som fastställde tingsrättens dom. Detta överklagades till Högsta domstolen som inte medgav prövningstillstånd i ett beslut från den 9 december 2010.

PO:s bedömning

Vårdnadstvister som företeelse har ett omfattande allmänintresse. Däremot är omständigheterna i det enskilda fallet i allmänhet inte allmänintressanta. Ord står ofta mot ord och dessutom riskerar de barn som berörs att drabbas av en publicitetsskada om närgångna detaljer om föräldrarnas strid offentliggörs.

När det gäller bortförande av barn är omständigheterna annorlunda. Detta rör sig inte om en tvist, utan om ett misstänkt brott med fängelse i straffskalan. Allmänintresset är större, men även i dessa fall gäller att tidningen måste agera med stor försiktighet för att undvika att barnen drabbas.

I det här fallet rör det sig om en vårdnadstvist som lett fram till ett bortförande av barnen. Fadern och de två barnen befann sig på Junibacken tillsammans med en representant för de sociala myndigheterna när de avvek.

Det är också ett faktum att anmälaren blev efterlyst, anhållen i sin frånvaro och dagen därpå häktad. Att efterlysningen också skickades ut via Interpol ger stöd för beskrivningen att han söktes även internationellt. Anmälaren har också själv valt att ge offentlighet åt händelsen på sin blogg.

Min slutsats är därför att när det gäller A har Aftonbladets publiceringar varit pressetiskt försvarliga. Däremot har barnen exponerats på ett allvarligt sätt.

A har i första hand klagat på egna vägnar, inte på barnens. Han har dock i sin anmälan lyft fram omständigheten att barnens exponerats med namn och bild. Tidningen har också noterat att anmälaren A har framfört synpunkter på bilderna av barnen, men hävdat att ombudet endast företräder A i ärendet.

Enligt min bedömning ger faderns anmärkning om exponering av barnen tillräcklig grund för att publiceringen även ska kunna prövas i förhållande till dem. Det framgår inte av publiceringarna var bilderna kommer ifrån eller om vårdnadshavaren, modern, gett sitt tillstånd till publiceringarna. Men även om hon sagt ja till dem, har tidningen ett eget ansvar för att bedöma den publicitetsskada som kan drabba barnen.

I det här fallet har barnen ipubliceringarna den 10 och 11 oktober exponerats med namn och bild såväl på förstasida som på nyhetsplats. Att publicera bilder på barnen kan motiveras med att de kan identifieras av allmänheten och därmed möjligen bli lättare att återföra till sin vårdnadshavare. Mot det ska vägas den skada barnen utsätts för genom att alla i deras förskola och skola, samt släkt och vänner, känner igen dem och har fått en närgången bild av föräldrarnas strid om vårdnaden.

Visserligen publiceras inga förklenande uppgifter om barnen, men enbart genom att exponera dem på detta sätt, i ett för dem utsatt sammanhang, gör tidningen ett avsteg från god publicistisk sed och bör klandras.

Jag hänskjuter ärendet till Pressens Opinionsnämnd (PON).

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Aftonbladet har anfört bl.a. följande. Barnens mamma godkände publicering av både namn och bild på sina barn eftersom de var bortrövade och söktes av polis. Barnens pappa använde själv bilder på barnen på sin blogg, varför man med fog kan anta att han inte var emot bildpublicering av barnen. Han bloggar sedan länge om vårdnadstvisten. Man kan med fog hävda att den eventuella publicitetsskada som åsamkats barnen i så fall uppstod långt före Aftonbladets publicering.

Anmälaren har anfört bl.a. följande. Han vidhåller vad han anfört hos PO och gör alltjämt gällande att de anmälda artiklarna inte följer god publicistisk sed, att Aftonbladet orsakat honom en publicitetsskada som han inte ska behöva tåla och som inte heller var motiverad utifrån allmänintresset. Han delar vidare PO:s uppfattning att de anmälda artiklarna också medför avsteg från god publicistisk sed och bör klandras utifrån de uppgifter som presenterats avseende hans två barn.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Anmälaren har visserligen själv valt att ge offentlighet åt händelsen på sin blogg. Det fanns dock inte något uppenbart allmänintresse som motiverade att tidningen publicerade både hans namn och bild på honom. Tidningen ska därför klandras såvitt avser anmälaren själv.

När det gäller tidningens exponering av barnen instämmer nämnden i PO:s bedömning och anser att tidningen ska klandras även såvitt avser dessa.

Nämnden finner att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.