Västerviks-Tidningen frias för rapportering om vindkraft

mars 5 2024


Mediernas Etiknämnd anser att tidningen har haft acceptabla belägg för att benämna anmälaren som vindkraftsmotståndare.

Västerviks-Tidningen, dnr. 23368, exp. nr. 11/2024

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Västerviks-Tidningen.

Genom beslut den 27 oktober 2023 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Västerviks-Tidningen.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har till Allmänhetens Medieombudsman anmält artikeln Fullsatt på möte där vindkraftsmotståndare föreläste som publicerades på Västerviks-Tidnings sajt, vt.se, den 26 september 2023.

Vad mediet publicerade

Av artikeln framkom bland annat följande.

Mötet, som hölls under söndagseftermiddagen, arrangerades av Rädda XY miljöförening (namn angivet). Ett av föreningens syften var att aktivt arbeta för att förhindra etableringar som ”negativt påverkar människors livsmiljöer samt landskapets särart i vårt svenska kulturarv”, och fokuset låg på att förhindra den planerade vindkraftsutbyggnaden i området.

Till mötet hade föreningen bjudit in docenten NN (namn angivet), som i många år engagerat sig mot vindkraft.

NN presenterade ett omfattande material, och hävdade bland annat att vindkraftverken skulle påverka livsmiljön negativt för invånarna i A-ort och övriga i trakten. Hela A-ort skulle, enligt NN, få en ljudnivå högre än 35 decibel. Han kritiserade också en rad tekniska detaljer. NN sa bland annat:

– Bolaget AA som vill bygga parken med 23 vindkraftverk på B, söder om A-ort, har i projekteringen beräknat att möjlig elproduktion ligger på 1,5 terawattimmar per år. I själva verket ligger den på 0,37. De här verken har låg nyttjandegrad, cirka 30 procent, eftersom de sätts för tätt. Cirka 14 verk skulle ge samma elproduktion med lägre ljudnivå som följd.

Projektledaren på AA tillbakavisade NN:s uppgifter om ljudnivåerna i A-ort och sa att den med god marginal skulle understiga 35 dB(A).

Anmälan

Du krävde stort skadestånd av Västerviks-Tidningen, då tidningen dels utan ditt tillstånd fört in ditt namn i dess publicering på nätet, dels oriktigt utpekade dig som vindkraftsmotståndare.

Skadan var obotlig, då förtalet hade gjort det helt omöjligt för dig att fortsättningsvis vittna i domstol och i övrigt bedriva konsultverksamhet. Skadeståndets storlek borde sättas med hänsyn till detta.

Medieombudsmannens bedömning

Rättsliga bedömningar av förtal och skadestånd ligger utanför mitt uppdrag. Vad jag prövar är i stället om en anmälare har blivit utsatt för en oförsvarlig publicitetsskada.

Du pekas ut som vindkraftsmotståndare i den anmälda artikeln, vilket du starkt invänder mot. Jag har inte skäl att ifrågasätta att en sådan uppgift är skadlig för dig.

Den som i en artikel blivit utpekad med skadliga uppgifter har inte per automatik lidit en oförsvarlig publicitetsskada. Försvarligheten bedöms utifrån allmänintresset av rapporteringen, den utpekades ställning och de belägg som mediet har för sin publicering.

Samhällets energiförsörjning är generellt av allmänintresse. När invånare samlar sig för att diskutera en vindkraftsetablering är även det av allmänintresse.

Du analyserar vindkraftsetableringar. Jag kan konstatera att du sedan många år anlitas i denna egenskap och att du bland annat gör bildmontage och bullernivåanalyser. Du har vid flertalet tillfällen varit öppet kritisk till föreslagna etableringar. När det gäller vindkraftsfrågor har du därför klivit ut på en offentlig arena, vilket medför att du får tåla kritik. Av samma skäl finns det inte något att invända mot att tidningen valt att skriva ut ditt fullständiga namn.

Det var föreningen Rädda XY Miljöförening som hade bjudit in dig till sitt möte. Föreningen beskriver på sin hemsida att den ”jobbar på många fronter för att förhindra storskalig vindkraftsutbyggnad”. Av artikeln framgår att du har ett mångårigt engagemang mot vindkraft och att du bland annat framfört att den aktuella anläggningen skulle påverka livsmiljön negativt och att du kritiserat en rad tekniska detaljer. Det har inte framkommit skäl att ifrågasätta dessa uppgifter. Mediet får därför anses ha acceptabla belägg för att benämna dig ”vindkraftsmotståndare”.

Sammanfattning: Utifrån de parametrar jag har att bedöma – allmänintresse, ställning och belägg – har jag inte funnit att det föreligger skäl att rikta medieetisk kritik mot tidningen för att den namngivit dig och benämnt dig vindkraftsmotståndare. Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har i nämnden anfört sammanfattningsvis följande.

Han arbetar dels för grannar till vindparker, dels som prospektör av vindkraft. Att MO godtar epitetet vindkraftsmotståndare för hans del har därför skadat hans bolag svårartat. Att efter föredraget utpeka honom som vindkraftsmotståndare är även till men för honom. Därtill är han inte offentlig person utan pensionär sedan 2006. Han får inte utpekas med namn utan att han har givit tillstånd härför.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Västerviks-Tidningen.

I beslutet har deltagit ordförande Johan Danelius samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Johan Trouvé, Arash Sanari och Laura Hartman, representerande allmänheten.