Vi Vägledare frias för feltolkning i artikel

november 9 2023


Det faktum att tidningen feltolkat ett svar från en av de tillfrågade personerna i en enkät om en praktik under skoltiden, innebar inte att anmälaren drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada.

Vi Vägledare, dnr. 23346, exp. nr. 50/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Vi Vägledare.

Genom beslut den 19 september 2023 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Vi Vägledare.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält artikeln Vilken är den största prao-utmaningen? som publicerades i Vi Vägledare den 14 september 2023.

Artikeln bestod av tre frågor gällande prao. Den sista frågan handlade om din mest oväntade praoplats och där svarade du via mejl, enligt din anmälan, att du gjort prao med pistörer i Sälenfjällen. Tidningen publicerade dock något helt annat, att du la pister med några pistörer och fick åka pistmaskin, vilket du aldrig hade påstått. Du framstod som okunnig då tidningen beskrev en annan yrkesroll, pistmaskinförare, än den du hade angett. Detta fick dig att må dåligt.

MO ska avgöra om du utsatts för en oförsvarlig skada av artikeln. Det förutsätter att du pekats ut med skadliga eller kränkande uppgifter i publiceringen. Även om det är förståeligt att du reagerat negativt på vad som tycks vara en ren felcitering eller feltolkning av det du har svarat tidningen, så är uppgifterna som publicerats om dig inte av så skadlig karaktär att de enligt min bedömning utgör en oförsvarlig publicitetsskada.

En rekommendation i detta fall är att du kontaktar ansvarig utgivare och ber om en rättelse eller ett förtydligande. Mot bakgrund av ovanstående skrivs ärendet av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl anmälaren som tidningen har yttrat sig i nämnden anfört sammanfattningsvis följande.

Anmälaren

För mig är det viktigt (särskilt i en facklig tidning inför min yrkesprofession) att leverera väl genomtänkta svar med noggranna formuleringar utifrån min yrkesroll (som utbildad och erfaren i yrket). Jag mailade tillbaka mina svar. Genom att maila svaren kände jag mig trygg i att inget skulle tolkas fel/missuppfattas och att det var mina formuleringar som var efterfrågade.

Jag upplever det som att Pallin skrivit om svaren till sina egna ord och broderat ut med egna formuleringar (tyvärr med sakfel) på svaren till samtliga tre frågorna. Utifrån inskickat underlag där tidningen valt att besvara ställda frågor helt annorlunda än mina (med Mail inskickade svar) anser jag att kollegiet tror att det är så jag besvarat frågorna. Kan det verkligen vara rätt att under min bild och mitt namn publicera helt omarbetade svar? Detta gäller svaren på samtliga tre frågor. De omarbetade svaren ger en helt annan innebörd och rena sakfel vilket orsakat mig en oerhörd kränkning inför min yrkeskår, dessutom i en facklig tidning. Jag vill att hela saken prövas i mediernas etiknämnd för att få upprättelse samt att andra inte ska behöva utsättas för samma lidande.

Tidningen

Vi kan inte se att svaren i huvudsak är ”helt annorlunda” återgivna, förutom rent språkliga justeringar och några strykningar för att det ska få plats. På en fråga har dock reportern missuppfattat ett enkätsvar från den intervjuade, där hon berättar om en prao i Sälenfjällen. Hon har enligt egen utsago sagt att hon ”besiktigade skidbackar med några pistörer”. Reportern har uppfattat att hon menade att hon ”la pister med några pistörer”. När anmälaren uppmärksammade reportern på felet i den publicerade texten meddelade han att felet skulle rättas. Anmälaren kontaktade därefter även redaktören och undrade över rättelsen. Redaktören informerade då anmälaren om att webbversionen ännu inte var publicerad, men att felet skulle rättas i den digitala versionen. Redaktören bad då anmälaren om en korrekt formulering, för att undanröja alla eventuella missuppfattningar, och fick en sådan på mejl samma dag. Där ligger en korrigerad version av texten med anmälarens svar, där pistör-formuleringen är ordagrant återgiven enligt hennes önskemål. Vi publicerar i anslutning till texten även ett förtydligande där Vi Vägledare tar på sig missförståndet.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Vi Vägledare.

I beslutet har deltagit ordförande Stefan Johansson samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Hermine Coyet Ohlén utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Ruth Mannelqvist, Göran Collste, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.