Dataskyddspolicy


Allmänhetens Medieombudsman och Mediernas Etiknämnd lyder under föreningen Medieetikens Förvaltningsorgan, organisationsnummer 802526-9021, som juridiskt sett är personuppgiftsansvarig.

Medieombudsmannen värnar om din personliga integritet. Vår dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet. Policyn beskriver dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss på info@medieombudsmannen.se om du har frågor kring vårt integritets- och dataskydd.

Genom att använda Medieombudsmannens tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Information vi samlar in och hur vi använder den

Vi samlar i första hand in information som du själv lämnar till oss när du gör en anmälan till Medieombudsmannen. I andra hand samlar vi in information från dig i den händelse ditt ärende behöver kompletteras inför handläggning/utredning.

Informationen kan bestå av namn, adress, mejladress, telefonnummer, yrkestitel, saken, dvs. vad anmälan avser, samt i förekommande fall en eller flera bilder/rörlig bild/ljud. I förekommande fall samlar vi också in ombuds personuppgifter såsom namn, titel, företagstillhörighet, adress, mejladress och telefonnummer.

Vi samlar också in information om mediehusets företrädare. Det kan vara chefredaktör, ansvarig utgivare eller annan företrädare. Då använder vi namn, titel, adress, mejladress och telefonnummer.

Uppgifterna registreras i vårt ärendehanteringssystem och används under utredningen. Uppgifterna inkluderas vid skriftväxling mellan anmälaren, kansliet vid Medieombudsmannen och mediehuset som blivit anmält. Personuppgifterna finns också med vid en eventuell hänskjutning eller ett överklagande till Mediernas Etiknämnd, där ytterligare skriftväxling kan komma att ske och där ledamöterna i nämnden tar del av dina personuppgifter. Personuppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna kontakta parterna och avgöra ärendet.

Vilka kan vi komma att dela din information med?

Under tiden ett ärende är under handläggning delar vi personuppgifterna enbart med de som är parter i ärendet. All handläggning inom Medieombudsmannen, den utredande instansen, sker under sekretess. Medieombudsmannens beslut delas endast med anmälare och mediehuset som är föremål för anmälan. Om Medieombudsmannen väljer att hänskjuta ett ärende till Mediernas Etiknämnd eller om du som anmälare väljer att överklaga ett friande beslut, överlämnas ärendet med dina personuppgifter till ledamöterna i Mediernas Etiknämnd.

När ett ärende är avgjort av Mediernas Etiknämnd publiceras beslutet på Medieombudsmannens webbplats och av mediehuset som är motpart. Det finns möjlighet att välja om ärendet ska publiceras med anonymiserade uppgifter eller inte. Grundregeln är dock att du som anmälare är anonym om du inte uttryckligen önskar att ditt namn publiceras. I så fall blir uppgifter som namn och saken offentliga. Däremot inte dina kontaktuppgifter.

Alla beslut i Mediernas Etiknämnd är offentliga, även beslut där mediehuset friats. Friande beslut är anonymiserade, det framgår alltså inte vem anmälaren är.

I övrigt delar vi aldrig dina personuppgifter med någon annan part.

Råder tveksamhet om dina uppgifter publiceras, kontakta oss på info@medieombudsmannen.se.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge de behövs för att handlägga ärendet. Därefter arkiveras ärendet tillsammans med dina personuppgifter på kansliet under 3-6 år. Vart tredje år skickas ärendeakterna till Riksarkivet, där de arkiveras för framtida forskning. Personuppgifterna finns kvar i arkivet men är inte sökbara. Sökbarheten i Riksarkivet gäller publicistens namn och diarienummer. Ärendeakterna hos Riksarkivet är sekretesskyddade och används endast i forskningssyfte efter godkännande av Medieombudsmannen. Här gäller de etiska regler som reglerar all forskning.

Vill du veta vilka personuppgifter om dig som finns i våra register?

Du har rätt att en gång per år få ut ett registerutdrag. Du måste kunna styrka din identitet och registerutdraget skickas till den adress där du är folkbokförd. Begäran skickas till info@medieombudsmannen.se. Tjänsten är kostnadsfri.