Stadgar för Mediernas Etiknämnd


Nämndens stadgar är beslutade av Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo), den sammanslutning av medier som förvaltar det medieetiska systemet.

Nämndens uppdrag

§ 1 Mediernas etiknämnd, nedan kallad Nämnden, behandlar ärenden som gäller tillämpningen av Publicitetsregler – etik för press, radio och tv. Nämnden har att fritt pröva innebörden av begreppen god publicistisk sed och om någon drabbats av publicitetsskada.

Tillämpningsområdet

§ 2 Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Nämnden kan pröva publiceringar som

– faller in under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen eller

– sker i sociala medier eller på annan digital plattform där ett grundlagsskyddat massmedium enligt nedan bedriver verksamhet under sitt varumärke och för yttranden som detta massmedium har godkänt.

Därutöver krävs att publiceringen

– gjorts av ett företag som utgör eller är anslutet till någon av huvudmännen i Medieetikens förvaltningsorgan (MEFO) eller

– gjorts av ett företag eller enskild som är direktansluten till det medieetiska systemet eller

– skett i ett massmedium som uppfyller kraven i tryckfrihetsförordningen för en periodisk skrift.

Nämndens prövningsrätt

§ 3 Nämnden kan pröva ärenden efter anmälan av MO eller anmälningar som MO hänskjutit till Nämnden för avgörande. Nämnden avgör om ett anmält ärende ska upptas till behandling eller inte. Nämnden har rätt att avbryta handläggningen av ett påbörjat ärende.

Nämnden kan på begäran av anmälaren pröva anmälningar som avvisats eller avskrivits av MO. Nämnden kan om den anser det befogat på eget initiativ pröva ärenden även under andra förutsättningar.

Nämnden kan pröva frågor om jäv avseende Medieombudsmannen eller någon som har beslutat i hans eller hennes ställe. Om nämnden finner att det föreligger jäv ska nämnden anmäla det till Mefo som då ska förordna en fristående person att besluta i ärendet. I förekommande fall ska nämnden undanröja det beslut som Medieombudsmannen eller annan har fattat.

§ 4 Anmälan från juridisk person – företag, intresseorganisationer, partier, föreningar och myndigheter – prövas i allmänhet endast om den avser rätten till genmäle eller rättelse. Juridiska personers rätt till genmäle och rättelse ska inte prövas för massmedier som drivs med tillstånd av regeringen eller myndighet. Anmälare bör upplysas om möjligheten att begära att Granskningsnämnden för radio och tv prövar frågan.

§ 5 Om en publicering anmäls och det inletts eller skett en rättslig prövning i domstol eller en prövning i Granskningsnämnden för radio och tv kan Nämnden överväga och besluta om en medieetisk prövning ändå är nödvändig eller lämplig.

§ 6 Nämndens avgöranden är offentliga.

Organisation och ledamöter

§ 7 Nämnden består av en ordförande, en första, en andra och en tredje vice ordförande, en sekreterare samt 28 ledamöter.

§ 8 Nämnden organiserar själv sin verksamhet. Nämnden kan vara uppdelad i två avdelningar. Varje avdelning består i så fall av en ordförande och en vice ordförande, eller två vice ordförande, samt fjorton övriga ledamöter.

§ 9 Vid behandling i Nämnden av ett ärende som rör en viss publicering får inte någon som är utsedd av, företräder eller är anställd hos det publicerande företaget delta. Inte heller får den delta som på annan grund har en intressekonflikt som kan riskera verksamhetens trovärdighet. Det åligger ledamot att snarast meddela ordföranden om jävsgrundande omständighet kan befaras föreligga i ett ärende.

§ 10 Huvudmännen för MEFO utser vardera två ledamöter.

Chefs-JO och ordföranden i Sveriges advokatsamfund utser gemensamt tolv ledamöter som ska representera allmänheten. Dessa representanter för allmänheten ska representera en bred samhällserfarenhet och de får inte stå i beroendeförhållande till ett massmedium som är anslutet till det medieetiska systemet.

Ledamöter utses för en tid av två år. Ny ledamot ska anmälas till Nämnden minst två månader före mandatperiodens början. En mandatperiod börjar löpa den 1 juli.

Mandattiden för en ledamot får inte överstiga sex år.

§ 11 Ordföranden och vice ordförandena, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, utses av Mefo för en mandatperiod på två år.

Vid nyval ska Mefo samråda med sittande ordförande och vice ordförande i Mediernas Etiknämnd.

Mandattiden för ordförande och vice ordförande får sammantaget inte överstiga åtta år.

§ 12 MEFO kan förordna om tillfälliga ersättare för de av MEFO:s huvudmän utsedda ledamöterna. Nämndens ordförande har motsvarande befogenhet beträffande de ledamöter som representerar allmänheten.

§ 13 Nämndens sekreterare är anställd hos MEFO. Sekreteraren ska bereda ärendena inför Nämnden, föra protokoll vid Nämndens sammanträden samt sköta övriga arbetsuppgifter enligt ordförandens instruktioner.

Om Nämndens beslut

§ 14 Nämnden är beslutsför när fem ledamöter och en ordförande eller en vice ordförande är närvarande. Av de fem ledamöterna ska då tre representera Mefo:s huvudmän. Då fler ledamöter är närvarande ska nämnden på motsvarande sätt vara så sammansatt att de ledamöter som representerar allmänheten tillsammans med ordföranden utgör hälften av de röstberättigade. Om det behövs ska frågan om deltagande avgöras genom lottning.

Om det är uppenbart att en anmälan inte kan förväntas föranleda klander, eller om en anmälan om jäv är uppenbart ogrundad, äger ordföranden eller en vice ordförande rätt att avskriva ärendet.

Ordförande eller en vice ordförande kan besluta att avvisa ett ärende som inkommit för sent till MO, eller det av andra skäl är uppenbart att en begäran om omprövning inte bör göras.

Principiellt viktiga frågor ska avgöras av Nämnden i sin helhet.

§ 15 Varje ledamot äger en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Ordföranden ska vid delade meningar söka nå enighet. Det kan ske genom att sammanträdet ajourneras eller att ärendet bordläggs.

Om enhällighet inte uppnås ska den avvikande uppfattningen framgå och om så önskas av den skiljaktiga motiveras i en skriftlig reservation.

En ledamot har rätt att delta i nämndens överläggningar även om han eller hon i enlighet med § 14 inte får delta i beslutet.

§ 16 Nämnden ska med utgångspunkt från MEFO:s riktlinjer fastställa innehållet i det beslut som det klandrade massmediet förväntas publicera. Önskar anmälaren att ett klandrande uttalande inte ska publiceras bör det respekteras.

§ 17 Av Nämnden klandrat medium erlägger en i förväg fastställd expeditionsavgift. De medier som ska erlägga avgift är företag som utgör eller är anslutet till någon av huvudmännen i Mediernas förvaltningsorgan eller företag eller enskild som är direkt ansluten till det medieetiska systemet.

Expeditionsavgiftens belopp fastställs av Medieetikens förvaltningsorgan. Expeditionsavgiften utgör ett bidrag till täckande av kostnaden för det medieetiska systemet och inbetalas till Medieetikens förvaltningsorgan.

Verksamhet och informationsskyldighet

§ 18 Nämnden lämnar varje år en verksamhetsberättelse som ska offentliggöras.

Ordförande ska regelbundet informera MO om Nämndens verksamhet.

Nämndens undersökningsrätt

§ 19 Nämnden kan, med beaktande av tillgängliga resurser på MEFO:s kansli och i Nämnden, initiera undersökningar om hur massmedierna lever upp till publicitetsreglerna för press, radio och tv i syfte att utveckla systemet och bidra till den medieetiska debatten.

Ändring av stadgar

§ 20 Förslag om ändring av dessa stadgar kan väckas av Nämnden. Beslut om ändringar fattas av MEFO efter att Chefs-JO och ordföranden i Sveriges advokatsamfund getts tillfälle att yttra sig.