I anslutning till en artikel på Ledarsidorna.se om ett nytt nätverk inom alternativhögern var anmälarens namn och telefonnummer täckta av en maskering som enkelt har kunnat tas bort. Mediernas Etiknämnd anser att den otillräckliga maskeringen har tillfogat honom en oförsvarlig publicitetsskada.

Ledarsidorna.se, exp. nr. 11/2020, dnr. 19020

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Ledarsidorna.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 13 februari 2019 avskrev Allmänhetens Pressombudsman (PO) [1] ett ärende avseende en anmälan mot Ledarsidorna.se.

PO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Pressombudsman, PO, riktat klagomål mot publiceringar på Ledarsidorna.se och särskilt artikeln Projekt Ekerö/Hållbart Sverige: Den inre kretsen, publicerad den 12 december 2018.

Vad tidningen publicerade

På Ledarsidorna.se publicerades flera artiklar om ett nytt nätverk inom alternativ­högern. En frilansjournalist hade låtit sig rekryteras till en diskret ”Klubb” i Stockholm. Han hade tagit del av interna och hemliga handlingar. Genom dolda inspelningar och ett intensivt researcharbete hade han kartlagt en ny gruppering inom den svenska alternativa högern. Gruppen var baserad i Stockholm, men hade också kopplingar till Skåne.

Projekt Ekerö/Hållbart Sverige hade bildats av personer som tillhörde ”Klubben”. Planen för projektet var att ta över makten i en kommun i valet 2022. Maktövertagandet skulle ske under ”falsk flagg” – aktivister skulle skenskriva sig i kommunen och därmed kunna rösta i lokalvalet. Man planerade radikalt politiskt motstånd mot statsmakten efter maktövertagandet. Hård kritik riktades mot svensk migrationspolitik och man ville motverka en islamisering av Sverige. Bland aktivisterna fanns personer som beväpnade sig. Det fanns även personer som förberedde organisationer med konton utomlands. Totalt omfattade nätver­ket ett trettiotal personer.

Du har ingivit den anmälda publiceringen Projekt Ekerö/Hållbart Sverige: Den inre kretsen. Artikeln innehöll, enligt presentationen i ingressen, en anonymise­rad beskrivning av de ledande personerna i nätverket.

De tre medlemmarna i den innersta ledningsgruppen beskrevs som Nordisten, Rekryteraren och Konsulten. De uppgifter som lämnades i publiceringen, och som gällde deras personer, var i huvudsak följande.

Nordisten hade en hög tjänstemannaposition i en nordisk samarbetsorganisation. Han var utbildad psykolog, välavlönad och bodde med familjen i en större syd­svensk stad. Han var även medlem i ett annat fristående nätverk för att bilda en nordisk förbundsstat. I praktiken var det han som var operativ chef för projekt Ekerö som senare bytt namn till Hållbart Sverige.

Konsulten arbetade på ett av Sveriges större konsultbolag, men drev också verk­samhet i enskild firma. Sommaren 2018 hade han startat två nya aktiebolag. För några år sen hade han varit vd i ett bolag som försattes i konkurs. Han hade en vän som var framgångsrik i kryptovalutabranschen och även ett känt ansikte i svenska libertarianska politiska kretsar.

Konsulten var skild, hade flera barn i två olika äktenskap och bodde i en stor villa i en kranskommun till Stockholm. Han belastades av ett flertal domar bakåt i tiden, varav de flesta gällde olovlig körning och rattonykterhet. Han hade dömts till fängelse två gånger och fått en villkorlig dom. Vidare hade han blivit föremål för en orosanmälan till kommunens socialförvaltning. Den uppkom efter att han stoppats av polisen en morgon när han körde två av sina barn till förskolan. Han hade vid tillfället varit rattonykter och saknat körkort. Han var indragen i en lång­varig bygglovstvist med kommunen.

Rekryteraren arbetade med fastighetsaffärer. Hon kom från en enkel bakgrund och hade blivit ekonomisk oberoende i 40-årsåldern tack vare sina affärer i fastighetsbranschen. Tidigare hade hon arbetat med ensamkommande barn och unga i Stockholms stad. Hon drev också fastighetsförmedling i enskild firma. Hon hade stått på icke valbar plats på Moderaternas lista till kommunfullmäktige.

Hon var aktiv när det gällde att rekrytera nya personer till projektet och fungera­de i praktiken som ekonomichef.

Vidare nämndes en person kallad Dubbelspelaren, som beskrevs ha en mer poli­tisk roll. Hon hade nyligen slutat som chefscontroller på ett av landets största bolag. Hon var långvägare och hade arbetat i nästan 20 år på bolaget. Hon hade innan dess haft liknande poster i andra välkända företag. Dubbelspelaren var ut­bildad företagsekonom och bodde med livspartner och barn i en exklusiv villaort i en välbärgad kommun i sydligaste Sverige. Sverigedemokraterna hade velat ha henne högt upp på riksdagslistan, men hon hade tackat nej. Hon hade en nära koppling till Sverigedemokraternas ledning.

Anmälan

Du anförde att Ledarsidorna.se hade publicerat en rad artiklar om ett middags­säll­skap och ”Projekt” i Stockholm. Detta hade på felaktiga grunder hävdats vara en grupp inom den alternativa högern, som ägnade sig åt samhällsomstörtande verk­samhet, innehade vapen och även hade samröre med nazister.

I samband med dessa publiceringar, beskrevs också ett antal personer, ”den inre kretsen”, på ett så detaljerat sätt att de enkelt kunde identifieras av många. Dess­utom hade man lagt ut ”maskerad” information, om vissa namngivna personer, till sina premiumprenumeranter. Uppgifterna hade sedan med lätthet avmaskerats och hamnat på Flashback, varifrån de aldrig skulle kunna tas bort.

Du var en av dessa namngivna personer. Detta innebar att du riskerade ovälkom­na besök i ditt hem och att din yrkeskarriär blev förstörd.

Ledarsidorna.se och den frilansjournalist som gjorde jobbet, hade inte visat ånger eller på något sätt backat. Det enda som hänt var att tidningen, efter påstötningar från er som drabbats, hade avpublicerat artikeln om ”den inre kretsen”. Den levde dock vidare på Flashback.

Utöver den ingivna artikeln, fanns åtskilligt fler skärmdumpar från såväl Ledarsidorna.se som Facebook och andra skriftliga forum, och som visade på ut­pekandet och det fortsatta arbetet med denna ”story”.

Ledarsidorna.se hade således lämnat felaktiga och synnerligen negativa uppgifter om grupper och personer. Tidningen hade inte haft grund för de påståenden som gjordes. Man hade i sammanhanget publicerat en artikel där du och en handfull andra personer beskrevs i detalj och dessutom namngavs.

Detta hade tillfogat dig, och de andra utpekade personerna, en oförsvarlig publi­citetsskada.

PO:s bedömning

PO prövar klagomål från enskilda som själva utpekats med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dem och deras personliga angelägenheter. Vad PO bedömer är om den enskilde har tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada.

Varje tidning har ett pressetiskt ansvar för sina publiceringar, vilket kan innefatta även tidningens konton i sociala medier. Däremot omfattar ansvaret inte konton i sociala medier som inte tillhör tidningen, eller till exempel vidare publicering av en artikel i andra tidningar eller medier.

Det innebär att publiceringarna på Flashback och andra skriftliga forum utanför Ledarsidorna.se inte kan prövas av PO.

Av 2 § i instruktionen för Allmänhetens Pressombudsman framgår att det är an­mälaren som har ansvaret för att inge anmälda internetpubliceringar till PO.

Den publicering för premiumprenumeranter, som du hänvisat till, har inte ingi­vits till PO och kan således inte prövas.

Det har gjorts tre anmälningar till PO i det nu aktuella fallet [dnr angivna]. Anmä­larna har ingett den ovan redovisade artikeln Projekt Ekerö/ Hållbart Sverige: Den inre kretsen.

I denna publicering, som är den artikel som PO har tagit del av och kan bedöma, är de omskrivna personerna inte namngivna. Det lämnas inte heller uppgifter om mejladresser, telefonnummer eller liknande.

En inledande fråga att ta ställning till vid en pressetisk bedömning är om publice­ringen innebär ett utpekande inför en större krets än den som redan kunde förvän­tas ha inblick i förhållandena. Om ett sådant utpekande inte föreligger, kan publi­ceringen – redan på den grunden – inte medföra pressetiskt klander.

I publiceringen omnämndes de ledande personerna i nätverket under pseudony­mer. Inga företagsnamn, som arbetsgivare, nämndes, även om det bland annat framgick i vilka branscher de omskrivna verkat. Det fanns även uppgifter om till exempel bostadsorter, men de var inte precisa. I något fall lämnades uppgifter om civilstånd, barn samt tidigare brottslighet. Men inte heller de upplysningarna framstår som särskilt utpekande.

PO:s bedömning är därför att den begränsade krets som kunde förstå eller miss­tänka att du var en av de i artikeln beskrivna personerna, redan har viss inblick i saken. Mot den bakgrunden kan tidningen inte klandras.

Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har genom ombud överklagat PO:s beslut. Därutöver har både tidningen och anmälaren yttrat sig i nämnden, varvid anmälaren har lämnat in kompletterande utredning angående publiceringen av hans namn.

Anmälaren har i nämnden framfört sammanfattningsvis följande. Anmälaren är en vanlig privatperson och inte någon offentlig person. Han har utpekats genom att artikeln ”Den inre kretsen” innehåller en rad detaljer som gör att han kan identifieras. Vidare har hans namn publicerats i ett extramaterial på Ledarsidorna.se. Han har till­skrivits uppgifter som inte stämmer med verkligheten och som är kränkande. Detta har skadat honom. Han har inte getts möjlighet till genmäle.

Tidningen har i nämnden framfört sammanfattningsvis följande. Det finns ett allmän­intresse av att beskriva en rörelse med så pass långt gående planer som den aktuella. Av projektets egen dokumentation, som presenterats i artiklarna i original, framgår att dess målsättning var mer än bara lösa tankar. Inte i någon av publiceringarna finns namn eller sådana detaljer som gör att anmälaren kan pekas ut med någon säkerhet förutom i den innersta kretsen. Tidningen anser inte att man röjt några personuppgifter.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd instämmer i PO:s bedömning att den begränsade krets som kunde förstå eller misstänka att anmälaren var en av de i artikeln Projekt Ekerö/ Hållbart Sverige: Den inre kretsen beskrivna personerna endast utifrån de uppgifter som angavs i artikeln redan hade viss inblick i saken. Det innebär att nämnden delar PO:s bedömning att Ledarsidorna.se inte ska klandras på denna grund.

På sätt som anmälaren gjort gällande framgår emellertid med tillräcklig tydlighet av den utredning som finns tillgänglig för nämnden att Ledarsidorna.se även publicerat ett dokument där anmälarens namn angavs i maskerad form, dvs. täckt av en mörk över­strykning, och att denna maskering enkelt har kunnat tas bort genom att kopiera doku­mentet till ett Word-dokument. För att en maskering ska fylla funktionen av att inte peka ut en person måste den vara tillförlitlig. Om maskeringen enkelt kan tas bort på sätt som varit möjligt i detta fall uppfyller den inte detta krav. För det ansvarar Ledarsidorna.se. Den otillräckliga maskeringen av anmälarens namn innebär därför att anmälaren blivit utpekad tillsammans med allvarliga uppgifter som anmälaren bestri­der och inte fått tillfälle att bemöta. Anmälaren har därigenom tillfogats en oförsvar­lig publicitetsskada. Nämnden finner därför att Ledarsidorna.se ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

[1] Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Hudiksvalls Tidning publicerade kränkande omdömen
Ledarsidorna.se klandras för utpekande