I anslutning till en artikel på Ledarsidorna.se om ett nytt nätverk inom alternativhögern publicerades anmälarens namn och telefonnummer först omaskerade och sedan med en maskering som enkelt har kunnat tas bort. Mediernas Etiknämnd anser att hon därigenom har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada.

Ledarsidorna.se, exp. nr. 10/2020, dnr. 19018

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Ledarsidorna.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 28 augusti 2019 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) [1] ett ärende avseende en anmälan mot Ledarsidorna.se till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen publicerade

Nättidningen Ledarsidorna.se publicerade den 12 december 2018 följande artik­lar:

  • se avslöjar nytt nätverk inom alternativhögern – planerat övertagande av kommuner
  • Därför granskar Ledarsidorna.se den alternativa högern. Eller vad det nu ska kallas för
  • Projekt Ekerö/Hållbart Sverige: Den inre kretsen.

Den 14 december publicerades Projekt Ekerö: Högmålsbrott?

Vidare publicerades den 17 december Varför granskas projekt Ekerö?

Artiklarna handlade om ett nytt nätverk inom alternativhögern. En frilansjourna­list hade låtit sig rekryteras till en diskret ”Klubb” i Stockholm. Han hade tagit del av interna och hemliga handlingar. Genom dolda inspelningar och ett inten­sivt researcharbete hade han kartlagt en ny gruppering inom den svenska alter­nativhögern. Gruppen var baserad i Stockholm, men hade också kopplingar till Skåne.

Projekt Ekerö/Hållbart Sverige hade bildats av personer som tillhörde ”Klubben”. Planen för projektet var att ta över makten i en kommun i valet 2022. Maktövertagandet skulle ske under ”falsk flagg” – aktivister skulle skenskriva sig i kommunen och därmed kunna rösta i lokalvalet. Man planerade radikalt politiskt motstånd mot statsmakten efter maktövertagandet. Hård kritik riktades mot svensk migrationspolitik och man ville motverka en islamisering av Sverige. Bland aktivisterna fanns personer som beväpnade sig. Det fanns även personer som förberedde organisationer med konton utomlands. Totalt omfattade nätver­ket ett trettiotal personer.

Artikeln Projekt Ekerö/Hållbart Sverige: Den inre kretsen innehöll, enligt presentationen i ingressen, en anonymiserad beskrivning av de ledande personer­na i nätverket.

De tre medlemmarna i den innersta ledningsgruppen beskrevs som Nordisten, Rekryteraren och Konsulten.

Om Rekryteraren stod bland annat att hon arbetade med fastighetsaffärer. Hon kom från en enkel bakgrund och hade blivit ekonomiskt oberoende i 40-årsåldern tack vare sina affärer i fastighetsbranschen.

Hon hade under ett tiotal år arbetat för ett multinationellt rekryteringsföretag. Tidigare hade hon jobbat som stödperson för ensamkommande barn och unga i Stockholms stad. Hon drev också fastighetsförmedling i enskild firma.

Hon hade stått på icke valbar plats på Moderaternas lista till kommunfullmäktige. Hon var mycket aktiv när det gällde att rekrytera nya personer till projektet och fungerade i praktiken som ekonomichef.

Hon hade via privat swish och bankkonto aktivt samlat in och slussat pengar till projektgruppens arbetsmåltider. Samtliga aktivister hade swishat pengar för att finansiera verksamheten.

Den 12 december publicerades också ett extramaterial som var tillgängligt för tidningens prenumeranter. Där fanns dokumentation gällande nätverket. Bland annat fanns en presentation av möten helgen den 9 och 10 november 2018. Det framgick att deltagarna skulle swisha ett visst belopp till NN [namn angivet], för den mat och dryck deltagarna skulle få. Även hennes mobilnummer fanns angi­vet.

Anmälan

Publiceringarna anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman, PO, av NN. Hon inkom först själv med en anmälan den 18 januari 2019. Därefter anlitade anmäla­ren ett ombud, advokat A [namn angivet] som utvecklade anmälan i en skrivelse som inkom till PO den 8 mars 2019.

Anmälaren anförde i sin inledande anmälan att Ledarsidorna.se publicerat en rad artiklar om något som tidningen betecknade som ”Klubben” eller ”Projektet”. I publiceringarna insinuerades att detta var en grupp inom alternativhögern med kopplingar till nazister. Det stod också att gruppen planerade att ta över kommu­ner, att den utgjorde ett demokratiskt hot och att personer inom gruppen beväpna­de sig.

I samband att dessa uppgifter publicerades, skrev tidningen också om ett antal personer i ”den inre kretsen” på ett sätt som gjorde att de var mycket lätta att identifiera. Anmälaren nämndes dessutom med namn och telefonnummer.

Anklagelserna i artiklarna var felaktiga, grundlösa och insinuerade kopplingar till en verksamhet som inte existerade i verkligheten. Utpekandet av anmälaren i sammanhanget medförde en oförsvarlig publicitetsskada.

Varken Ledarsidorna.se eller journalisten som gjort detta ”scoop”, hade gjort av­bön eller visat ånger. Det var bara artikeln med personuppgifterna som tagits bort från Ledarsidorna.se. På Flashback levde saken vidare för eviga tider.

Andra medier hade plockat upp detta ”scoop” och publicerat uppgifter om denna ”nya, farliga rörelse” och personerna bakom den. Det hade ytterligare bidragit till att utsätta anmälaren för fara och skada.

I skrivelsen från ombudet utvecklades klagomålen. Samtidigt ingavs extramate­rial som publicerats på Ledarsidorna.se till PO. I det ingivna extramaterialet fanns anmälarens namn och telefonnummer publicerat.

Ombudet anförde att anmälarens namn och telefonnummer publicerades den 12 december kl. 10.43. På kvällen, kl. 21.45, maskerades uppgifterna.

Uppgifterna i extramaterialet om NN och om Rekryteraren i artikeln Projekt Ekerö/Hållbart Sverige: Den inre kretsen innebar ett klart utpekande av an­mälaren.

Detta utpekande var inte motiverat utan kränkte henne på ett oförsvarligt sätt.

Anmälaren bestred sammanfattningsvis att hon skulle vara del av någon alter­nativ högerrörelse som avsåg att ägna sig åt samhällsomstörtande verksamhet. Eller att hon skulle hysa åsikter som kunde förknippas med alternativ höger.

Hon var ingen offentlig person och det fanns inte skäl att peka ut henne.

Hon hade inte fått bemöta uppgifterna samtidigt och tidningen hade nekat gen­mäle.

Den enda åtgärd tidningen hade vidtagit var att den 17 december delvis avpubli­cera artikeln om den inre kretsen.

Även i ombudets skrivelse framhölls att artiklarna och uppgifterna snabbt hade spridits till sociala medier, bland annat Flashback.

Publiceringarna hade skadat anmälarens anseende och karriärmöjligheter allvar­ligt. Personer hade tagit avstånd från henne efter publiceringen och relationer hade brutits.

Tidningens yttrande

Ledarsidorna.se svarade genom ansvarig utgivare Johan Westerholm.

Ledarsidorna.se gjorde bedömningen att det fanns ett allmänintresse av att granska rörelser som hade så pass långt gångna planer att ”kapa” en kommun under falsk flagg eller genom att bakvägen tillskansa sig kontroll över politiska partier utan att ge allmänheten information om syftet.

Med projekt Ekerös egen dokumentation, som presenterats i artiklarna i original, framgick att dess målsättning vid publiceringstillfället sträckte sig längre än bara lösa tankar eller interna middagsbjudningar. Målsättningen att bredda kretsen genom sammankomsten i Stockholm, visade att planen hela tiden var att gå från ord och tankar till handling. Detta blev tydligt med projektets egen dokumenta­tion som bifogats artiklarna.

Inte i någon av artiklarna fanns namn eller sådana detaljer som gjor­de att de involverade kunde pekas ut med någon säkerhet.

Dessvärre hade en maskad pdf-fil i extramaterialet låsts upp av någon obehörig och legat ute i 20 minuter. Denna pdf, med anmälarens namn, hade sedan spritts vidare på Flashback av någon för Ledarsidorna.se okänd person.

Ledarsidorna.se kunde dock inte ta ansvar för att en obehörig person låst upp doku­mentet och att det därför varit tillgängligt en kort tid. Inte heller ansvarade tid­ningen för publiceringen av uppgifterna om NN på Flashback.

Anmälarens kommentar

NN anförde att det inte stämde att hennes personuppgifter endast varit publice­rade i 20 minuter. (I ärendet har bifogats en skärmdump för att visa att uppgifter­na fortfarande var publicerade kl. 17.10, PO:s anm.)

Det som journalisten och den ansvarige utgivaren påstod var ett ”altright-projekt”, var i själva verket ett löst sammansatt nätverk av samhällsintresserade privatpersoner.

NN hade endast varit med på två middagar med den så kallade Klubben. Middagsdeltagarna sände pengar till den som för kvällen var ansvarig för mat och vin.

Det första och enda möte som NN medverkat på utanför middagssällskapets lokaler var mötet den 9 november. Vid detta tillfälle var hon sammankallande och den som tog emot pengar för mat och vin till middag och efterföljande mingel. Det var en stark överdrift att på grund av detta kalla henne för ekonomi­chef.

På mötet den 9 november deltog även journalisten, B [namn angivet], och Johan Westerholm, inbjudna av NN.

Det var otydligt vad nätverket ville åstadkomma. De allra flesta gick från mötet mer förvirrade än upplysta. De flesta deltagarna hoppade också av nätverket efter detta möte, på grund av de omfattande otydligheterna.

Till exempel hade olika idéer diskuterats i smågrupper, men i den grupp NN del­tog blev frågorna långt fler än svaren. Gruppen drog inga slutsatser bortsett från möjligheten att undersöka förutsättningarna för att starta en stiftelse.

Bland förslagen från grupperna fanns bland annat idén att flytta till en kommun och rösta bort existerande styre. Detta ansågs vare sig relevant eller realistiskt, varför det ströks. B visste vid tiden för publiceringen att förslaget inte var aktuellt, men valde ändå att blåsa upp det som om det vore det.

Förslaget att ”ta över” en kommun hade aldrig handlat om att ta till våld, utan att få majoritet i en kommun genom val i enlighet med det rådande demokratiska systemet, ingenting annat.

Vid tidpunkten för publiceringen var journalisten dessutom väl medveten om att NN hade hoppat av nätverket, eftersom NN och journalisten var vänner och hon höll honom uppdaterad.

Det fanns alltså ingen fast organisation med medlemmar eller roller, eller något projekt med mål som skulle nås. Det handlade som sagt bara om ett löst samman­satt och ytterst informellt nätverk av samhällsintresserade individer.

Anmälaren påstods dock ha en ledande roll i ett projekt som skulle ”skapa svenska kolonier” och som planerade ”radikalt politiskt motstånd mot stats­makten efter maktövertagandet”.

Påståendena var grovt kränkande och föll på sin egen orimlighet. Det var ett för­sök att påstå att hon uppmanade till grova brott och beväpning. Det projekt som skulle åstadkomma detta var ett nätverk, vars möten NN således deltagit på två eller tre gånger under loppet av ett par månader.

Ytterligare skriftväxling i ärendet

Tidningen vidhöll vad den tidigare anfört.

Om PO:s tidigare handläggning

Efter att NN inkommit med anmälan till PO den 18 januari, avskrev PO klago­målen genom beslut den 13 februari. Beslutet grundade sig bland annat på att PO bedömde att något utpekande av anmälaren inte hade skett.

Därefter utvecklade anmälaren, genom ombud, klagomålen och ingav det av Ledarsidorna.se publicerade extramaterialet där anmälaren namngavs. PO be­slutade då att ta upp ärendet till omprövning. Nedan följer PO:s bedömning där hänsyn tagits till det publicerade extramaterialet.

PO:s bedömning

PO prövar om det som publicerats har tillfogat enskilda oförsvarliga publicitets­skador.

Till att börja med konstateras att Ledarsidorna.se ansvarar för vad som publice­rats på sajten Ledarsidorna.se. Att uppgifter har spridits vidare och publicerats på till exempel Flashback kan Ledarsidorna.se inte ansvara för ur ett pressetiskt perspek­tiv.

Det står genom parternas skrivelser klart att det förelåg ett nätverk där idéer framfördes om att ta över makten i en kommun. Och där andra radikala åsikter diskuterades.

Anmälaren har anfört att hennes uppfattning var att allt skulle ske inom den demokratiska ordning som råder. Samtidigt ligger det i sakens natur att människor som söker sig till radikala diskussionsforum och nätverk drivs av olika åsikter och syften. När det gäller frågan om brott kan det också konstateras att den publicerade artikeln med rubriken Högmålsbrott? innehöll en slutsats om att det inte förelåg ett sådant brott. Det finns inte skäl att klandra tidningen för att den uppmärksammade frågor kring nätverket.

Tidningens syfte var efter vad som framgår inte att publicera namn på personer inom nätverket. Det är dock ostridigt att anmälarens namn och telefonnummer kom att publiceras i extramaterialet, även om parterna har olika uppfattning om under hur lång tid. Extramaterialet har publicerats på Ledarsidorna.se och tid­ningen får ansvara för publiceringen av dessa uppgifter.

Anmälarens namn och telefonnummer tillsammans med uppgifterna om Rekryte­raren i artikeln om den inre kretsen, var tillräckliga för att utpeka henne som ekonomichef för och rekryterare till det omskrivna projektet. Ett projekt som be­skrevs syfta till bland annat maktövertagandet i en kommun och radikalt politiskt motstånd mot statsmakten efter maktövertagandet.

Anmälaren har således blivit utpekad i samband med allvarliga uppgifter och hon bestrider tidningens uppgifter om hennes roll i nätverket. Hon har också en annan uppfattning än tidningen om vad nätverket står för. Hennes version har dock inte efterfrågats och redovisats av tidningen. Hon har därigenom orsakats en oförsvar­lig publicitetsskada. Ledarsidorna.se har brutit mot god publicistisk sed.

Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Såväl tidningen som anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd instämmer i PO:s bedömning att Ledarsidorna.se ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed med följande tillägg.

Förutom att anmälarens namn och telefonnummer under viss tid varit helt öppet publi­cerade på Ledarsidorna.se, har namnet och telefonnumret under en längre tid varit publicerade på Ledarsidorna.se i maskerad form, dvs. täckta av en mörk överstrykning. Av utredningen framgår att dessa maskeringar enkelt har kunnat tas bort genom att kopiera över dokumentet till ett Word-dokument. För att en maskering ska fylla funk­tionen av att inte peka ut en person måste den vara tillförlitlig. Om maskeringen enkelt kan tas bort på sätt som varit möjligt i detta fall uppfyller den inte detta krav. För det ansvarar Ledarsidorna.se. Även de otillräckliga maskeringarna av anmälarens namn och telefonnummer är därför skäl för att klandra Ledarsidorna.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

[1] Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Ledarsidorna.se klandras för otillräcklig maskering
Klandras för utpekande av sexuella trakasserier inom polisen