Instruktion för Allmänhetens Medieombudsman


Så här lyder det uppdrag som Medieombudsmannen har enligt Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo) – den styrelse som förvaltar det medieetiska systemet.

Medieombudsmannens uppdrag

§ 1 Allmänhetens Medieombudsman (Medieombudsmannen) ska verka för upprätthållandet av en god publicistisk sed.

§ 2 Medieombudsmannen ska kostnadsfritt ge råd till enskilda som anser sig förfördelade av en publicering.
Medieombudsmannen ska på eget initiativ eller efter anmälan granska om avvikelser från Publicitetsregler – etik för press. radio och tv (Publicitetsreglerna), som beslutas av Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo), leder till en oförsvarlig publicitetsskada.

Publiceringar som kan prövas

§ 3 Medieombudsmannen kan pröva publiceringar enligt Mediernas Etiknämnds (Nämndens) stadgar § 2.

Frivillig direktanslutning

§ 4 Medieombudsmannen har att pröva och besluta om ansökningar från den som önskar ansluta sig till det medieetiska systemet.
En förutsättning för anslutning är att verksamheten uppfyller de formella krav för prövning som framgår i Nämndens stadgar § 2.
De anslutna ska antecknas i ett av Medieombudsmannen fört och offentligt tillgängligt register.

Frivilligt anslutna medier som upprepade gånger bryter mot regler och praxis inom det medieetiska systemet kan komma att uteslutas. Detta gäller huvudsakligen reglerna om att skyndsamt tillhandahålla av Medieombudsmannen efterfrågade publiceringar, att respektera hedersreglernas formuleringar, att publicera uttalanden samt att erlägga expeditionsavgift efter fällning i Nämnden.

Uteslutning kan ske under förutsättning att mediet inte vidtagit rättelse efter skriftlig anmodan från Medieombudsmannen.
Beslut om uteslutning fattas av Mefo. Uteslutet medium kan göra en ny ansökan om anslutning tidigast två år efter uteslutningen.

Medieombudsmannen kan också utesluta en ansluten om de formella kraven för anslutning, (till exempel om man upphör att vara ett grundlagsskyddat massmedium), inte längre uppfylls enligt Nämndens stadgar § 2. Beslut om uteslutning kan överklagas till Mefo. Utträde meddelas skriftligen till Medieombudsmannen.

Årsberättelse

§ 5 Medieombudsmannen ska avlämna sin årsberättelse till Mefo innan mars månads utgång.
Medieombudsmannen kan på eget initiativ ta upp principiella frågor i sin årsberättelse när det gäller avvikelser från publicitetsreglerna som vanligen inte prövas i enskilda fall.

Opinionsbildning

§ 6 Medieombudsmannen ska genom opinionsbildning, utbildningsinsatser och deltagande i den medieetiska debatten bidra till upprätthållandet av god publicistisk sed.

Rättelse och genmäle

§ 7 Medieombudsmannen ska på ett så tidigt stadium som möjligt försöka lösa tvister mellan enskilda och massmedier. Finner Medieombudsmannen att en begäran om rättelse eller genmäle är motiverad ska Medieombudsmannen uppmana massmediet att på lämpligt sätt tillmötesgå den klagande.

Anmäla, överklagande, preskriptionstid m.m.

§ 8 Var och en äger rätt att anmäla avvikelser från Publicitetsreglerna till Medieombudsmannen. Anmälan ska vara skriftlig. Så långt möjligt ska en kopia eller utskrift av publiceringen bifogas anmälan.

En anmälan tas bara upp till prövning av Medieombudsmannen om den avser frågan om en enskild utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. En prövning förutsätter att den direkt berörda skriftligen gett sitt medgivande. Gäller anmälan en avliden prövas den endast om en anhörig direkt eller indirekt anser sig ha blivit utsatt för en publicitetsskada.
Anmälan från juridisk person – företag, intresseorganisationer, partier, föreningar och myndigheter – prövas endast om den avser rätten till genmäle eller rättelse. Juridiska personers rätt till genmäle och rättelse i massmedier som drivs med tillstånd av regeringen eller myndighet prövas ej. Anmälare bör upplysas om möjligheten att begära att Granskningsnämnden för radio och tv prövar frågan.

En anmälan ska vara Medieombudsmannen tillhanda inom tre månader från publiceringsdagen. En återpublicering eller en reprissändning är att betrakta som en ny publicering. Publiceringar äldre än tre månader kan prövas om det finns särskilda skäl.

Det ankommer på Medieombudsmannen att pröva om särskilda skäl föreligger och om en prövning bör ske. Avvisar Medieombudsmannen en begäran om prövning där särskilda skäl åberopas kan den som är direkt berörd begära att Nämnden prövar frågan.

Medieombudsmannen äger rätt att avskriva en anmälan om det är uppenbart att anmälan inte kan förväntas leda till klander. Ett beslut av Medieombudsmannen att avskriva en anmälan kan av den som är direkt berörd överklagas till Nämnden.

Om en publicering som anmäls och där det inletts eller skett en rättlig prövning i domstol eller en prövning i Granskningsnämnden för radio och tv kan Medieombudsmannen överväga och besluta om en medieetisk prövning ändå är nödvändig eller lämplig. Medieombudsmannens beslut att avvisa en anmälan på denna grund kan överklagas till Nämnden.

§ 9 Anslutna till det medieetiska systemet ska utan dröjsmål avge yttranden när Medieombudsmannen begär det samt tillhandahålla kopior eller utskrifter av en anmäld publicering.

Hänskjutning och överklagande

§ 10 Finner Medieombudsmannen att en publicering bryter mot Publicitetsreglerna ska Medieombudsmannens beslut överlämnas till Nämnden för prövning.
Avskriver Medieombudsmannen ärendet kan anmälaren begära att Nämnden tar upp ärendet till prövning. En sådan begäran ska inkomma till Nämnden senast en månad efter att anmälaren fått del av Medieombudsmannens beslut. Det är endast den direkt berörde som kan begära att frågan tas upp i Nämnden.

Medieombudsmannens kansli

§ 11 Medieombudsmannen äger rätt att delegera utredningen av och beslutanderätten i ett enskilt ärende eller en specifik grupp av ärenden till en handläggare vid Medieombudsmannens kansli.

Om Medieombudsmannen finner att han eller hon på grund av jäv inte ska handlägga ett ärende ska Medieombudsmannen anmäla det till Mefo som då ska förordna en fristående person att besluta i ärendet. Om Medieombudsmannen är tveksam till om han eller hon är jävig får Medieombudsmannen underställa Mediernas Etiknämnd frågan. Det som står i andra stycket om Medieombudsmannen gäller även den som beslutar i MO:s ställe.

Anmälan av externa uppdrag

§ 12 För att upprätthålla en hög trovärdighet för Medieombudsmannen och det medieetiska systemet äger Medieombudsmannen och handläggare vid Medieombudsmannen inte rätt att utan medgivande från Mefo åta sig uppdrag utöver de som framgår av denna instruktion.

Ändring av denna instruktion

§ 13 Beslut om ändringar av denna instruktion fattas av Mefo.
Begäran om ändringar kan väckas var för sig av Medieombudsmannen, Nämnden, Mefo, chefsJO och ordföranden i Sveriges advokatsamfund.