Regler för medier i processen hos MO


Det medieetiska systemet bygger på frivillighet men anslutna medier förbinder sig att följa vissa regler och praxis.

Offentlighet och hederskodex

Mediet som har blivit anmäld till Medieombudsmannen ska inte ge offentlighet åt att det skett en anmälan. Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitetsskada under utredningens gång.

Anmälaren kan själv bestämma om han eller hon vill berätta om sin anmälan offentligt. I så fall får även det anmälda mediet kommentera anmälan.

Om mediet fälls av Mediernas Etiknämnd ska mediet publicera ett uttalande (se nedan). För att inte förta effekten av en fällning, och den upprättelse det innebär, bör mediet avstå från att kommentera eller argumentera mot fällningen i anslutning till uttalandet.

Om ett medium överväger att uppmärksamma ett friande beslut, bör mediet beakta den skada som anmälaren, som förlorat i nämnden, kan lida av en sådan publicering. Mediet bör avstå från att kommentera eller argumentera kring beslutets innehåll i anslutning till en eventuell publicering.

Efter en anmälan

Anslutna medier ska utan dröjsmål avge yttranden när Medieombudsmannen begär det samt tillhandahålla kopior eller utskrifter av en anmäld publicering.

Vid klander

Om Mediernas Etiknämnd anser att det finns grund för klander, att mediet ska kritiseras, är mediet skyldigt att:

  • publicera ett uttalande om fällningen och
  • betala en expeditionsavgift.

Syftet med uttalandet som publiceras är att inför offentligheten ge anmälaren upprättelse för den publicitetsskada han eller hon utsatts för. För att det ska ske bör uttalandet publiceras skyndsamt efter fällningen och det förväntas ske på väl synlig plats. Anmälaren avgör om han eller hon vill vara anonym i beslutet och uttalandet.

Expeditionsavgiften är 32 000 kronor för tv, radio, samt tidningar och tidskrifter med en större upplaga än 10 000 exemplar. Tidningar och tidskrifter med en upplaga upp till 10 000 exemplar, samt fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kronor. Avgifterna delfinansierar det medieetiska systemet.

Uteslutning

Frivilligt anslutna medier som upprepade gånger bryter mot regler och praxis inom det medieetiska systemet kan komma att uteslutas.  Uteslutning kan ske under förutsättning att mediet inte vidtagit rättelse efter skriftlig anmodan från MO. Beslut om uteslutning fattas av Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo).