Vill du göra en anmälan?

Behöver du Medieombudsmannens hjälp? Om du har blivit personligen utpekad och kränkt i en publicering kan du göra en anmälan till oss.

Det finns fyra förutsättningar:

1. Du måste uppge ditt namn. Anonyma anmälningar skrivs av utan åtgärd.

2. Medieombudsmannen kan pröva publiceringar i följande medier:

 • Tryckta tidningar och tidskrifter 
 • Publiceringar på webbplatser vars utgivare är medlem i TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter.
 • TV4 
 • Sveriges Television, SVT 
 • Sveriges Radio, SR
 • Utbildningsradion, UR 
 • Fristående medieplattformar, till exempel nättidningar, poddar och bloggar som frivilligt har anslutit sig till det pressetiska systemet.

Medieombudsmannen prövar publiceringar från TV4, SVT, SR och UR, oavsett om de är sända eller publicerade på nätet. 

Länk till listan över anslutna medieplattformar.

3. Anmälaren måste vara personligen berörd av den publicering som anmäls. Det innebär att anmälaren själv måste vara namngiven eller på annat sätt utpekad. 

4. Anmälan måste ha inkommit till Medieombudsmannen inom tre månader från dagen för publicering, om inte särskilda skäl föreligger. Särskilda skäl innebär i allmänhet att man ska ha varit oförmögen att anmäla tidigare, till exempel på grund av allvarlig sjukdom eller häktning med restriktioner.

Medieombudsmannens verksamhet inleddes 1 januari 2020 och ovanstående gäller publiceringar från detta datum. För publiceringar före 2020 gäller Pressombudsmannens regler, som är snarlika, men inte omfattar SVT, SR, UR och TV4.

Hur anmäler jag?

Anmälan görs via formuläret här på medieombudsmannen.se. Undantagsvis kan anmälningar tas emot via e-post eller brev.

Beskriv kortfattat vilka uppgifter i publiceringen som är kränkande för dig och på vilket sätt du är utpekad i den anmälda publiceringen. 

Vad behöver jag skicka med?

 • Länk, ett urklipp, en kopia eller skärmdump av publiceringen. 
 • Inslag i tv eller radio – ange var och när sändningen förekom. 
 • Nätpublicering – ladda upp en utskrift eller skärmdump av det som anmäls, där publiceringsdatum framgår. Detta för att säkerställa att Medieombudsmannen prövar rätt version, då nätpubliceringar ibland uppdateras.

Du kan använda ett ombud för att göra en anmälan. Ett ombud måste alltid skicka med en skriftlig fullmakt från den för vars räkning anmälan görs.

 

 

Vad kan MO pröva?

Medieombudsmannen kan pröva publiceringar i följande medier:

 • Tryckta tidningar och tidskrifter 
 • Publiceringar på webbplatser vars utgivare är medlem i TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter.
 • TV4 
 • Sveriges Television, SVT 
 • Sveriges Radio, SR
 • Utbildningsradion, UR 
 • Fristående medieplattformar, till exempel nättidningar, poddar och bloggar som frivilligt har anslutit sig till det pressetiska systemet. Se listan här.

Medieombudsmannen prövar publiceringar i TV4, SVT, SR och UR oavsett om de är sända eller publicerade på nätet. Medieombudsmannen kan alltså pröva publiceringar på tv4.se, svt.se, sr.se och ur.se, samt företagens playtjänster.

Medieombudsmannen kan också i allmänhet pröva anslutna mediers bloggar, poddar och sociala mediakonton. 

Medieombudsmannen kan bara pröva material som utgivaren har kontroll över. Det innebär till exempel att Medieombudsmannen kan pröva kommentarsfält där mediet har förhandsgranskat innan publicering. Om inlägget inte förhandsgranskats omfattas det inte av utgivarens ansvar och kan därmed inte prövas av Medieombudsmannen. 

Ett stort antal utgivare är medlemmar i TU – Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter. Här kan du se vilka:

TU – Medier i Sverige och Sveriges Tidskrifter.

Vad Medieombudsmannen inte kan pröva

 • Publiceringar där anmälaren inte är personligen utpekad.
 • Medieombudsmannen bedriver inte någon allmän granskning av medier. Till exempel om en uppgift är sann eller falsk. 
 • Journalistiska arbetsmetoder. Det kan i vissa fall prövas av Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN).
 • Radio och tv som sänds från utlandet, till exempel TV3, Kanal 5 eller TV6. 

 

Granskningsnämnden och MO

Har du blivit kränkt och utpekad av något som publicerats i press, radio och tv, och som berör dig personligen, ska du vända dig till Allmänhetens Medieombudsman, MO. Har du synpunkter på de berörda radio- och tv-bolagens verksamhet, som saklighet och opartiskhet, bör du vända dig till Granskningsnämnden. 
Länk till Myndigheten för press, radio och tv

Så här fungerar det:
Granskningsnämnden är en del av den statliga Myndigheten för press, radio och tv. Nämnden har till uppdrag att granska radio och TV-sändningar från de bolag som har avtal med staten, som public service och TV4. Granskningen spänner över en rad områden som saklighet och opartiskhet.

Tidigare ingick även granskning av intrång i privatlivet när det gäller SVT, SR, UR och TV4. Sedan årsskiftet 2020/2021 har emellertid dessa bolag en möjlighet att välja att låta MO och Mediernas Etiknämnd, ME, granska frågor om detta. Samtliga fyra bolag har nu fattat beslut om att låta prövningen av intrång i privatlivet helt gå över till MO och ME.

Granskningsnämndens uppdrag är begränsat till respektive bolags etermediesändningar. Man kan således inte anmäla publiceringar gjorda på nätet. MO och ME kan emellertid pröva anmälningar angående intrång i privatlivet för samtliga plattformar som SVT, SR, UR och TV4 publicerar sig på. Det gäller såväl etermediesändningar som webbplatser och konton i sociala medier knutna till programbolagen.

Allmänhetens Medieombudsman inklusive det beslutande organet Mediernas Etiknämnd, är ett branschinstitut som är oberoende av staten. Institutets uppdrag är att utreda anmälningar från enskilda människor som anser sig kränkta av press, radio eller TV. MO granskar tryckta medier, radio- och TV-sändningar och publiceringar på internet av de anslutna medierna. MO behandlar emellertid inte frågor om till exempel saklighet och opartiskhet.

 

 

Vem kan anmäla

Enskilda personer

Medieombudsmannen prövar klagomål från enskilda personer som upplever sig orättvist behandlade i medierna. 

För att en anmälan ska kunna leda till en fällning krävs att anmälaren själv är utpekad med kränkande eller på annat sätt skadande uppgifter om dennes personliga angelägenheter på ett sätt som bryter mot publicitetsreglerna.

Anmälaren måste vara utpekad genom namn, bild eller andra identifierande uppgifter. Anhöriga till en utpekad person kan ha rätt att anmäla. Anmälan kan ske via ombud.

Juridiska personer

Anmälningar från juridiska personer prövas enbart i frågor om rättelse eller genmäle, det vill säga uppföljande publiceringar. Med juridisk person avses till exempel företag, organisationer, myndigheter, församling och motsvarande.

Juridiska personer har ett eget ansvar att tillvarata sin rätt gentemot media. I första hand bör den juridiska personen därför själv begära rättelse eller genmäle.  

Medieombudsmannen prövar inte anmälningar från juridiska personer gällande publiceringar i TV4, SVT, SR eller UR.

Från anmälan till beslut

Inför MO:s beslut

När en anmälan kommit in granskar Medieombudsmannen inledningsvis om förutsättningarna för anmälan är uppfyllda. 

Medieombudsmannen beslutar om ärendet ska utredas genom skriftväxling. Medieombudsmannen kan också skriva av ärendet utan föregående skriftväxling.

Om Medieombudsmannen inleder skriftväxling i ärendet skickas en kopia av anmälan till mediet som ansvarar för publiceringen. Ofta svarar den som publicerat inom två veckor. Svaret skickas till anmälaren för kommentar. Ytterligare skriftväxling kan förekomma. Medieombudsmannen förbehåller sig rätten att avsluta skriftväxlingen när det finns tillräckligt underlag för beslut.

MO:s beslut

När ärendet är utrett fattar Medieombudsmannen ett beslut. Det finns två alternativ:

 1. Medieombudsmannen föreslår att mediet ska klandras och hänskjuter ärendet till Mediernas Etiknämnd för slutligt avgörande.
 1. Medieombudsmannen anser att mediet inte ska klandras och avskriver ärendet. 

Anmälaren kan överklaga en avskrivning till Mediernas Etiknämnd inom en månad från beslutet.

Mediernas Etiknämnd

Mediernas Etiknämnd är den beslutande instansen som, efter Medieombudsmannens utredning, slutligt avgör om mediet ska fällas.

Nämnden består av representanter för huvudmännen bakom det medieetiska systemet och representanter för allmänheten. Allmänhetens representanter utses av chefs-JO och ordföranden i Sveriges advokatsamfund. Nämnden leds av en ordförande och tre vice ordföranden.  

Mediernas Etiknämnds beslut

Även inför beslut i Mediernas Etiknämnd kan viss skriftväxling ske. När ärendet är klart för avgörande tas det upp på ett sammanträde i nämnden. Sammanträden hålls cirka 12 gånger per år.

Mediernas Etiknämnd beslutar om mediet ska klandras. När nämnden har fattat sitt beslut skickas det till anmälaren och det anmälda mediet. Nämndens beslut går inte att överklaga. 

Om nämnden anser att det finns grund för klander, att mediet ska fällas, är mediet skyldigt att:

 1. publicera ett uttalande om fällningen och 
 2. betala en expeditionsavgift. 

Syftet med uttalandet som publiceras är att inför offentligheten ge anmälaren en upprättelse för den publicitetsskada han eller hon utsatts för. Anmälaren avgör om han eller hon vill vara anonym i beslutet och uttalandet. 

Expeditionsavgiften är 32 000 kronor för tv, radio, samt tidningar och tidskrifter med en större upplaga än 10 000 exemplar. Tidningar och tidskrifter med en upplaga upp till 10 000 exemplar, samt fristående nättidningar som anslutit sig till systemet betalar 13 000 kronor. Avgifterna delfinansierar Medieombudsmannens verksamhet.

 

Offentlighet och hederskodex

Mediet som har blivit anmäld till Medieombudsmannen ska inte ge offentlighet åt att det skett en anmälan. Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitetsskada under utredningens gång. Det är en praxis som i flera fall bekräftats av beslut i Mediernas Etiknämnds föregångare Pressens Opinionsnämnd (tex PON exp nr 34/2011).

Handläggningen hos Medieombudsmannen är inte offentlig. Det innebär bland annat att Medieombudsmannen inte lämnar ut information eller handlingar i ärendet till andra än parterna. Medieombudsmannen redogör dock i sitt beslut för de argument som framförts av parterna i skriftväxlingen.

Anmälaren kan själv bestämma om han eller hon vill berätta om sin anmälan offentligt. I så fall får även det anmälda mediet kommentera anmälan. 

Mediernas Etiknämnds beslut är offentliga, både friande och fällande. Nämndens beslut innefattar Medieombudsmannens beslut i sin helhet samt nämndens bedömning. Anmälaren avgör om han eller hon vill vara anonym i beslutet. 

Nämndens beslut publiceras på Medieombudsmannens webbplats. Du hittar besluten här.  Besluten skickas även till dem som prenumererar på nämndens beslut, bland annat TT.

Om mediet fälls av Mediernas Etiknämnd ska mediet publicera ett uttalande. För att inte förta effekten av en fällning, och den upprättelse det innebär, bör mediet avstå från att kommentera eller argumentera mot fällningen i anslutning till uttalandet.

Om ett medium överväger att uppmärksamma ett friande beslut, bör mediet beakta den skada som anmälaren, som förlorat i nämnden, kan lida av en sådan publicering. Mediet bör avstå från att kommentera eller argumentera kring beslutets innehåll i anslutning till en eventuell publicering.

Anslutna medieplattformar

Medieplattformar som har utgivningsbevis och är anslutna till TU – Medier i Sverige eller Sveriges Tidskrifter kan prövas utan att de aktivt behövt ansluta sig till det medieetiska systemet.

Om du inte hittar den medieplattform du söker i listan, kan du söka efter den hos respektive organisation, via länkarna nedan.
TU – Medier i Sverige
Sveriges Tidskrifter

 

 

Medieplattform Datum
alkompis.se 2021-08-30
arbetaren.se 2017-08-30
arjeplognytt.se 2015-08-30
bandaproduktion.se 2020-05-22
battrestadsdel.se 2015-06-24
bjuvsnytt.se 2014-01-27
blankspot.se 2016-03-31
blogg.lbmultimedia.se (BLOGGEN – Lokaltidningen i Säter) 2017-05-18
bmz.se (Bjarnemagasinet) 2014-07-14
dagenshultsfred.se 2017-02-20
dagensjuridik.se 2011-09-05
dagensvastervik.se 2017-02-20
dagensvimmerby.se 2017-02-20
dinlt.se 2019-05-24
doku.nu 2021-07-08
E55.se 2020-06-15
emauelkarlsten.se 2020-10-15
epochtimes.se 2020-08-21
ergo.nu 2021-05-26
europaportalen.se 2020-10-28
exakt24.se 2020-10-12
farad.se 2011-10-10
fightermag.se 2013-10-10
frilagt.se 2016-01-09
globalbar.se 2020-10-13
hoglandsnytt.se 2014-05-01
inkopsradet.se 2022-01-25
insikt24.se 2022-03-02
kallkritikbyran.se 2020-03-11
kalmarposten.se 2021-03-09
kit.se 2015-08-12
kvartal.se 2019-11-19
ledarsidorna.se 2017-09-28
lindenytt.com 2020-01-30
magazinet.prently.com 2021-06-21
Mix Megapol 2021-08-23
mobilestories.se 2016-09-07
naringslivets-medieinstitut.se 2018-05-08
Naudio 2022-05-10
news55.se 2020-06-15
newsvoice.se 2020-10-26
newsworthy.se 2021-05-28
nojesguiden.se 2021-09-08
nya.nu 2021-08-06
nyatider.nu 2020-09-09
nyheteridag.se 2014-11-04
NYHETERsto.se 2022-02-22
nyhetsbyranjarva.se 2019-03-25
opulens.se 2021-05-10
osp.nu 2019-05-28
realtid.se 2011-10-10
rikatillsammans.se 2021-06-07
riks.se 2021-10-05
Rockklassiker 2021-08-23
samnytt.se 2020-10-28
samtiden.nu 2014-03-06
second-opinion.se 2011-11-27
siljannews.se 2017-08-20
socialpolitik.com 2017-07-26
spanaren.se 2017-04-10
sponsringonline.se 2013-08-27
sveg.se 2019-02-05
swebbtv.se 2020-10-23
sydasien.se 2021-08-17
sydnarkenytt.se 2019-03-20
tabyallehanda.se 2015-08-19
telgenytt.se 2022-02-02
thirdearstudio.com 2022-04-29
tidningenmaia.se 2021-06-11
tidningensyre.se 2020-10-14
TV3 2021-11-29
TV6 2021-11-29
TV8 2021-11-29
TV10 2021-11-29
upphandling24.se 2022-01-27
utgivarna.se 2017-12-21
varldenidag.se 2014-01-20
viafree.se 2021-11-29
viaplay.se 2021-11-29
Viasat Motor 2021-11-29
Viasat Series 2021-11-29
Viasat Sport Fotboll 2021-11-29
Viasat Sport Golf 2021-11-29
Viasat Sport Ultra HD 2021-11-29
VIasat Sport Vinter 2021-11-29
Viasat Sport1 2021-11-29
Visat Sport Extra 2021-11-29
Visat Sport Premium 2021-11-29
vxonews.se 2021-06-15
Dataskyddspolicy

Medieombudsmannen använder modern informationsteknik för behandling av personuppgifter. Uppgifterna används för att registrera ärenden som kommer in till Medieombudsmannen och hanteras av Medieombudsmannens kansli samt av Mediernas Etiknämnd. Medieombudsmannen lämnar inte ut dina uppgifter till andra företag. Du kan när som helst ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig.
Kontakta info(a)medieombudsmannen.se

Läs mer om vår sekretesspolicy här.