Bärgslagsbladet frias för granskning av politiker som avgick efter anklagelser om sexchatt med barn

december 22 2022


Allmänintresset är stort, beläggen tillräckliga, anmälaren har getts möjlighet till bemötande och hans ställning som politiker har varit sådan att han får tåla namngivning.

Bärgslagsbladet, exp. nr. 113/2022, dnr. 22338

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Bärgslagsbladet.

Genom beslut den 31 augusti 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Bärgslagsbladet.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält artikeln X-topp (partitillhörighet angiven) avgick efter anklagelse om sexchatt med barn publicerad på bblat.se den 16 augusti 2022 och i papperstidningen Bärgslagsbladet den 17 augusti 2022.

Vad mediet publicerade

Artikeln var identisk i papperstidning och på nätet. Artikeln i tidningen var stort puffad på förstasidan med rubriken Politiker anklagas för sexchatt med barn. Bild på anmälaren fanns på insidan i tidningen samt på webben.

Artikeln löd i sin helhet:

Inför valet fanns NN (X) i toppskiktet på fullmäktigelistan i Y (ort angiven) och hade flera förtroendeuppdrag, bland annat som ledamot i kommunstyrelsen. Men plötsligt avgick han.

Nu framkommer uppgifter om att NN sökt kontakt, av sexuell karaktär, med barn.

Den 28 juni avgick centerpartisten och dåvarande listtvåan NN från samtliga uppdrag.

I ett kortfattat e-postmeddelande till kommunledningen skrev NN: ”Jag önskar avsäga mig samtliga politiska uppdrag jag har.”

Dessutom valde NN att säga upp sig som partiets ombudsman i region B (region angiven).

Under förra veckan fick Bärgslagsbladet/Arboga Tidning uppgifter om varför NN avgått från alla sina uppdrag. Men från Parti X var det locket på.

– Han har angett personliga skäl. Du får prata med vår distriktsordförande, förklarade Parti X:s kommunstyrelseledamot AA (namn angivet), när Bärgslagsbladet frågade mer om NN:s plötsliga avgång.

– NN har valt att säga upp sig av personliga skäl, förklarade AB (namn angivet), distriktsordförande för Parti X i region B som i egenskap av distriktsordförande varit NN:s chef i rollen som ombudsman.

Anledningen till den plötsliga avgången är att NN anklagas för att ha sökt kontakt med barn och haft chattkonversationer av sexuell karaktär. Under helgen publicerade sajten Dumpen uppgifterna om NN:s påstådda aktiviteter på chattappen Kik.

Enligt vad Bärgslagsbladet/Arboga Tidning erfar avverkade partiet flera krismöten inför att NN valde att lämna alla sina uppdrag.

När tidningen åter söker Parti X:s distriktsordförande AB om uppgifterna som framkommit, är svaret mer tydligt om bakgrunden till NN:s avgång.

– Det kom in uppgifter om olämpligt beteende på nätet till riksorganisationen. De valde att polisanmäla händelsen för att se om det begåtts något brott. Jag själv vill veta mer från riksorganisationen vad som har anmälts, förklarar AB.

– Det som framkommit är olämpligt för en politiker. När jag konfronterade NN om uppgifterna förklarade han att han trodde att han pratade med vuxna människor i form av ett rollspel.

– Han är inte engagerad i Parti X längre och nu får polisutredningen ha sin gång, säger AB.

För Parti X:s medlemmar i Y kom uppgifterna som en chock.

– Det är jättejobbigt för alla inblandade. Under tisdagskvällen har lokalavdelningen extra stämma för att välja ny styrelse. Jag kommer vara på plats och kommer ägna lite mer tid åt medlemmarna i Y, säger AB.

Bärgslagsbladet/Arboga Tidning har sökt NN och ställt frågan hur han ställer sig till anklagelserna. ”Jag vill dock inte kommentera den sortens journalistik och avböjer därför kommenterar med största hänsyn till mina närmaste”, skriver NN i ett meddelande.

Anmälan

Bärgslagsbladet hade publicerat namn och bild på dig i ett känsligt ärende efter en publicering som den skandalomsusade sajten Dumpen gjort.

Uppgifterna som hade framkommit i artikeln var inte helt sanna och allmänintresset för namnpublicering förelåg inte då brott ej hade begåtts/styrkts. Framför allt hade publiceringen lett till ett utpekande inte bara av dig personligen utan även din familj – som var helt oskyldig.

Att inte Bärgslagsbladet hade tagit sitt publicistiska ansvar var beklagansvärt och tidningen borde därför fällas för den skada den hade åsamkat dig och dina anhöriga.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen har att bedöma om du genom den anmälda publiceringen utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. En sådan förutsätter att du pekats ut med kränkande eller skadliga uppgifter utan att det har varit försvarligt.

För att utröna om en skadlig publicering varit försvarlig eller inte tittar jag på allmänintresset, anmälarens ställning, beläggen som mediet haft samt den utpekades möjlighet till bemötande.

Allmänintresset

Det finns ett stort allmänintresse i att veta hur folkvalda politiker, eller personer som står på valbar plats, agerar. Detta allmänintresse kan även gälla privatlivet, om det handlar om saker som kan påverka förtroendet för hur det politiska uppdraget utförs.

I den aktuella publiceringen handlar det om att du sökt kontakt, av sexuell karaktär, med barn. Även om en sådan publicering kan vara mycket känslig för den enskilde så finns det ett allmänintresse i att veta om en politiker agerat på sådant vis.

Den utpekades ställning

Du har, som MO förstått det, varit ordförande för Parti X i Y. Du har varit ledamot av kommunstyrelsen, ombudsman för X i region B samt stått högt upp på fullmäktigelistan inför det stundande valet.

I en sådan ställning har man sökt allmänhetens förtroende och man gör det på nytt under ett valår. Positionen innebär att man får tåla tuff granskning från medier. Man måste kunna svara på frågor kring sin politik och även sin person, om det sistnämnda rör frågor som kan ha betydelse för väljarnas förtroende.

Belägg

MO avgör inte om det som tidningen publicerat är sant eller falskt; i stället tittar jag på om det funnits ett underlag för att göra publiceringen. Det aktuella mediet har tagit del av chattloggar som sajten Dumpen publicerat. Man har också sökt kontakt med ledningen för Parti X i regionen och fått bekräftat att det rört sig om olämpligt beteende, och att saken polisanmälts. Ur ett medieetiskt perspektiv är det att betrakta som tillräckliga belägg för att göra publiceringen.

Bemötande

Bärgslagsbladet har sökt dig och givit dig möjlighet att ge din syn på det inträffade.

Sammantaget är MO:s bedömning att tidningen inte utsatt dig för en oförsvarlig publicitetsskada. Namngivningen är offensiv, den är känslig och den är skadlig för dig och dina anhöriga, men den är ändå försvarlig eftersom allmänintresset varit stort, din ställning som politiker varit sådan att du får tåla namngivning, beläggen har varit tillräckliga och du har givits möjlighet till bemötande.

Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har anfört sammanfattningsvis följande. Namnpubliceringen har skapat onödig skada för honom men framför allt hans anhöriga. De publicerade namngivna uppgifterna står inte i paritet med vad som är med sanningen överensstämmande och särskilt inte i jämförelse med den skada som berör hans familj. Grunden och faktagranskningen har varit bristfällig och något brott har inte begåtts. Han hade redan lämnat uppdragen när han konfronterades med anklagelserna.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Bärgslagsbladet.

I beslutet har deltagit ordförandena Stefan Johansson, Christine Lager och Johan Danelius samt Martin Schori, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Göran Ellung, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Magnus Ramberg, Laura Hartman, Robert Hårdh, Johan Trouvé, och Göran Collste, representerande allmänheten.