Tidningen frias för en rättelse där man korrigerat en uppgift om att en särskild ledamot som tjänstgjorde vid en domstol, tidigare felaktigt hade uppgetts vara domare vid domstolen.

Barometern Oskarshamns-Tidningen, exp.nr. 33/2022, dnr. 21368

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Barometern Oskarshamns-Tidningen.

                           

Genom beslut den 1 oktober 2021 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Barometern Oskarshamns-Tidningen.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot en rättelse som Barometern Oskarshamns-Tidningen gjorde den 14 juli 2021 avseende en artikel med rubriken Boende i Halltorp pekar på brister i planerna för ett nytt storfängelse, publicerad den 13 juli 2021 i den tryckta tidningen. 

Vad mediet publicerade 

Den ursprungliga publiceringen 

Det fanns planer på att bygga ett nytt storfängelse i trakterna av Halltorp. Boende i närområdet till den planerade anstalten ifrågasatte beslutet att placera den på den tilltänkta platsen, vilket artikeln belyste. Du, i egenskap av boende i området, blev intervjuad och fick lämna din syn på saken. I artikeln presenterades du, utöver att vara boende i närområdet, som domare vid mark- och miljödomstolen i X (ort angiven).

Rättelse 

I rättelsen stod följande:

”I tisdagens Barometern uppgav vi att NN (namn angivet), som har syn­punkter på kommunens fängelseplaner i Halltorp, är domare i mark- och miljödomstolen i X. Rätt är att han är förordnad av Domarnämnd­en som sakkunnig inom Naturvårdsverkets område och tjänstgör som särskild ledamot i vissa mål.” 

I anslutning till detta ändrades även den ursprungliga publiceringen på så sätt att det angavs att du var en särskild ledamot som tjänstgjorde vid domstolen, i stället för att vara domare vid domstolen.

Anmälan

Du anmälde rättelsen som tidningen gjort. Det som angivits i den ursprungliga artikeln var inte fel – du var domare vid mark- och miljödomstolen i X – och det fanns därför inte skäl för tidningen att göra en rättelse.

Du var utsedd av Domarnämnden och hade ett regerings­förordnande med uppdrag att döma i särskilda mål. Du hade avlagt domared, och den som gjort det var domare.

Rättelsen var felaktig och hade inneburit att du nu kallats för ”lögnare”. Människor påstod att du var någon som man inte kunde lita på. Du hade tystats på officiella möten och blivit utestängd från Facebooksidor. Rättelsen hade även gått ut över ditt arbete.

Du hade tagit kontakt med tidningen som informerat dig om att ”någon” tagit kontakt med den efter den ursprungliga publiceringen och påtalat att du inte var domare. Tidning­en hade publicerat rättelsen utan att kontakta dig, vilket du såg mycket allvar­ligt på. Du hade begärt att tidningen skulle publicera en ny rättelse och ursäkt till dig.

Du bifogade bland annat ditt förslag på rättelse och ursäkt samt en informations­skrivelse från mark- och miljödomstolen i X.

Medieombudsmannens bedömning 

MO prövar om du genom publiceringen har utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada, vilket kräver att negativa eller nedsättande uppgifter om dig publicerats på ett sätt som varit oförsvarligt. MO kan inte besluta att tidningen ska ta bort eller ändra visst inne­håll i en publicering, och inte heller förelägga tidningen att publicera en ny rättelse.

Du har anfört att rättelsen är felaktig och har kommit att skada dig. MO:s uppgift är inte att slå fast vem som får benämnas som domare, men konstaterar dock att rättelsen och uppdateringen av artikeln avseende din roll i mark- och miljödomstolen inte utgjort så pass skadande uppgifter som medför att du utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Barometern Oskarshamns-Tidningen och anmälaren har yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Barometern Oskarshamns-Tidningen.

I beslutet har deltagit Kristina Svahn Starrsjö, ordförande, Nils Funcke, utsedd av Publicistklubben, Ann Johansson, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Anders Nilsson, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Rolf Stengård, utsedd av Sveriges Radio, Jan Axelsson, utsedd av Sveriges Television, Anna Lindberg, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Annika Levin, Göran Collste och Robert Hårdh, representerande allmänheten.

 

Flamman klandras för skadande rättelse om skolentreprenören Barbara Bergström
Exakt24 klandras för utpekande av påstådd terrorist