Expressen frias från kritik mot påstådd koppling mellan säljare av fastighet och Vladimir Putin

maj 20 2021


I den anmälda publiceringen redogörs för en försäljning av ett herresäte. Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns fog för anmälarens påstående att tidningen kopplat honom till Rysslands president. Stöd saknas för medieetiskt klander av Expressen.

Expressen, exp. nr. 22/2021, dnr. 20219

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Expressen.Genom beslut den 18 januari 2021 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Expressen.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Vad mediet publicerade

Den 1 juni 2020 publicerade expressen.se en artikel med rubriken Här är affärsmannen som säljer Sveriges dyraste gård. Den 2 juni 2020 publicerades samma artikel i Expressens tryckta utgåva, nu med rubriken Affärsdoldisen säljer Sveriges dyraste gård. Underrubriken löd NN [namn och ålder angivna], renoverade herresätet för 45 miljoner – till salu efter två år.

De små skillnader som finns mellan versionerna har ingen betydelse för den medieetiska bedömningen.

Herrgården [namn och ort angivna] var till salu för 95 miljoner kronor. Säljare var NN, som arbetade för A [namn och titel angivna). Han uppgavs vara vän med Rysslands president Vladimir Putin.

Gården hade anor från 1700-talet och hade renoverats de senaste åren. Runt den cirka 700 kvadratmeter stora huvudbyggnaden hade anlagts en stor park med pool, poolhus, hjorthägn, hästhagar och åkermark. Nere vid [sjön] fanns en sjöstuga och bastu och vid bryggan var vattendjupet tillräckligt för segelbåtar. I en ladugårdsbyggnad fanns det plats för 20 bilar.

Den tidigare ägaren hade sålt gården våren 2018 för 33 miljoner kronor. Nu var den ute till salu igen via mäklarfirmorna Widerlöv och Eklund Stockholm New York. Priset var 95 miljoner kronor. Bara renoveringarna beräknades till 45 miljoner kronor.

Ägare var, enligt Lantmäteriet, NN. Han var kopplad till bolagssfären Bolaget A [företagsnamn angivet] som, enligt bolagets sajt, hade kontor i London, Dubai och Hongkong. På sajten beskrevs NN som stabschef och ”executive director”.

Bolaget A ägnade sig åt att investera och mäkla affärer inom [sektor angiven]. Gruppen leddes av A. I spansk press hade han beskrivits som vän till den ryske presidenten Vladimir Putin.

Kopplingarna till Putins Ryssland hade nått hög politisk nivå 2016 när det framkommit att A skänkt 400 000 pund, cirka 4,8 miljoner kronor, till det brittiska konservativa partiet, Tories.

A och NN hade också kopplats till investmentbolaget Bolaget B [företagsnamn angivet]. Bolaget fick under några år stor uppmärksamhet som ägare av [ett formel-1-stall].

Under 2016 hade det ryktats att A varit intresserad av att köpa in sig i den franska fotbollsklubben X [namn angivet], men i stället blev det en affär som året efter gav honom majoritetsinnehav i fotbollsklubben Y [namn angivet].

Både NN och A hade bolagskopplingar till Sverige. A var sedan 2015 ordförande för det svenskregistrerade bolaget Bolaget C [företagsnamn angivet], som gjort affärer i Ryssland. NN hade fram till året före suttit i styrelsen för ett annat bolag, Bolaget D [företagsnamn angivet], där A var ordförande.

Fastighetsmäklaren B [namn angivet] på Widerlöv berättade för Expressen att han tidigare hjälpt säljaren av Herrgården med en annan bostadsaffär:

”- Jag sålde hans penthouse inne på [gatunamn angivet] (i centrala Stockholm, reds anm.) tidigare så han har bott i Sverige ett tag innan. Så det här är inte hans första köp i Sverige.”

I tidigare intervjuer hade B beskrivit säljaren av Herrgården som ägare av en fransk fotbollsklubb och ett Formel 1-team – en beskrivning som mer stämde in på A. I ett mejl till Expressen hade han emellertid tagit tillbaka de uttalandena:

”Säljaren har aldrig sagt till mig att denne äger någon fotbollsklubb eller annat. Däremot har jag uppfattat det så och det var det jag förmedlade. I efterhand kan jag konstatera att jag borde varit mer noggrann kring att kolla fakta kring just den saken. Jag ber om ursäkt om min tolkning givit upphov till missförstånd.”

Efter att Expressen sökt NN genom Bolaget A kom ett svar på engelska från advokaten C [namn angivet]:

”Skälet till att egendomen säljs är på grund av att herr NN inte längre tillbringar så mycket tid i Sverige. Inga andra skäl finns. Herr NN har tidigare varit i Sverige uppskattningsvis några månader om året. Egendomen har ägts helt och hållet av herr NN själv, och aldrig på uppdrag av någon annan.”

Anmälan

Publiceringen anmäldes av NN genom ombud. Ombudet framförde att NN drabbats av en allvarlig publicitetsskada till följd av artikeln, särskilt med hänsyn till den omfattande spridningen via internet och sociala medier.

Det fanns inget uppenbart allmänintresse som motiverade publiceringen av NN:s namn och bild.

Tidningens publicering var utformad så att den förmedlade budskapet att NN hade kopplingar till Vladimir Putin och den ryska regeringen. Det framgick både av ingress och brödtext.

I ingressen presenterades anmälaren som säljare av den aktuella gården. Utöver hans ålder nämndes vidare att han jobbar för A, som i sin tur uppgavs vara vän med Vladimir Putin. Ingressen var emellertid utformad på ett sådant sätt att det för läsaren kunde framstå som att det var NN – och inte A – som ägde fotbollsklubben Y och [ett tidigare Formel 1-stall] samt uppgavs vara vän med Vladimir Putin.

I brödtexten angavs att NN genom engagemang i investmentbolaget Bolaget B och bolagssfären Bolaget A hade kopplingar till A. Det var emellertid ett år sedan han lämnat Bolaget A och över sex år sedan han lämnat Bolaget B. Han hade aldrig haft något aktiekapital i bolag ägda av A.

Artikeln handlade om NN:s fastighetsförsäljning. Enda skälet att ta upp A:s påstådda vänskap med Vladimir Putin var att denna uppgift skulle ha koppling till NN och försäljningen av hans privata fastighet.

Det intryck som förmedlades till läsaren måste vara utgångspunkten för den pressetiska bedömningen.

NN hade dock inga som helst kopplingar till Vladimir Putin eller dennes regim. Det fanns således inget faktastöd för att publicera en sådan uppgift.

Det var allmänt känt att den ryska regimen under president Putin präglades av omfattande maktmissbruk och korruption, samt av allvarliga och systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter. Expressens sammankoppling av NN med denna regim hade uppenbart varit skadlig för hans anseende och därtill varit djupt kränkande för honom.

Mediets svar

Expressen svarade via ombud.

Tidningen bestred att publiceringarna inneburit en publicitetsskada för anmälaren och tillbakavisade hans kritik. De uppgifter Expressen publicerat var korrekta och underbyggda. De berörde inte NN:s privata sfär och innebar ingen förment koppling mellan honom och den ryska staten.

Publiceringarna uppmärksammade NN som säljare av en av landets mest kulturellt betydelsefulla fastigheter. Herrgården hade på kort tid renoverats för 45 miljoner kronor och marknadsfördes för 95 miljoner kronor. Ett pris som näst intill saknade motstycke på den svenska marknaden. Av lätt insedda skäl tilldrog sig såväl försäljningsobjektet som säljaren ett intresse hos läsare och allmänhet.

Det var känt att NN arbetat för och i verksamheter ledda av A. A hade i sin tur samverkat med Vladimir Putin och bekantgjort sin förbindelse med den ryske presidenten i positiva ordalag. Varje uppgift i artikeltexten om Vladimir Putin och Ryssland tar uttryckligen sikte på A. Ingenstans i artikeltexten påstås, antyds eller förmenas att NN var kopplad till Vladimir Putin eller den ryska staten.

Kopplingen mellan Putin och A byggde på rapportering i flera medier och bland annat uttalanden av A. Det rörde sig inte om enstaka utsagor eller spekulationer.

Inte heller kunde de rapporterade kopplingarna mellan NN och A bestridas. De kända banden dem emellan var sådana att det hade varit egendomligt, för att inte säga felaktigt, att undanhålla läsarna den informationen.

Tidningen redogjorde därefter för de affärskopplingar man funnit mellan de två:

  • Bolaget D ägdes gemensamt av Bolaget C, ett svenskt bolag med särskild inriktning på infrastrukturinvesteringar, och Bolaget A. Enligt Bolagsverkets publika uppgifter var A verklig huvudman för Bolaget D, och styrelseordförande sedan 2014. NN var styrelseledamot från 2014 till juli 2019.

  • Bolaget A var delägare i Bolaget D. Styrelseordförande var A. Fram till tiden för Expressens publicering presenterade Bolaget A på sin hemsida NN som bolagets Chief of Staff och Executive Director.

  • Bolaget B var ett investmentbolag, baserat i Luxemburg, som ingick i Koncernen E [företagsnamn angivet]. A var bolagets grundare och styrelseordförande. Fram till tiden för Expressens publicering angav Bolaget A på sin hemsida att NN var Managing Director för Bolaget B.


Expressen erbjöd NN flera gånger att kommentera uppgifterna innan publiceringen. Han avböjde och återkom stället, genom advokat, och varnade för att offentliggöra information om honom.

Varken uppgifterna om NN:s bolagsengagemang eller fastighetsförsäljningen berörde hans privatliv. Uppgifterna i publiceringarna var korrekta och var hämtade från öppna källor. Tidningen har flera gånger erbjudit honom såväl att kommentera som att införa genmäle, men han har avböjt erbjudandena.

Anmälarens kommentar

NN hade inte invänt mot att det förelåg ett allmänintresse när det gällde fastighetsförsäljningen. Inte heller mot uppgiften att han haft affärsmässiga kontakter med A. Däremot fanns det inte något allmänintresse i detta sammanhang i att lyfta fram A:s påstådda vänskapliga relation med Vladimir Putin. Det saknade helt relevans för hans försäljning av Herrgården.

Läsarnas naturliga tolkning av en artikel om en stor och spektakulär fastighetsförsäljning var givetvis att de uppgifter som framfördes angående säljaren hade relevans och koppling till denne. Varför skulle de annars framföras?

Det hade inneburit en allvarlig publicitetsskada för NN att sammankopplas med Vladimir Putin. Det hade varit skadligt för hans anseende och djupt kränkande på ett personligt plan att anknytas till den allmänt kända korruptionen och de omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter som den ryska regimen stod för.

Ytterligare skriftväxling

Tidningen framförde, via sina ombud, att NN i många år haft ledande positioner i bolag som inriktade sig på ’private-public partnerships’ i Ryssland. Därför var det inte lätt att förstå hur han, ens i ett hypotetiskt fall, skulle kunna lida skada av att anknytas till den ryska staten.

Anmälaren vidhöll att artikeln kopplade honom till Vladimir Putin och dennes regim, vilket var felaktigt.

Medieombudsmannens bedömning

Vid försäljningen av en fastighet som Herrgården finns det ett allmänintresse runt såväl vem som säljer som vem som köper. Det finns således inget att invända mot att NN namngivits i sammanhanget.

Av yttrandena i ärendet framgår att den centrala frågan i ärendet är om Expressen kopplat NN till Vladimir Putin och den ryska staten.

Anmälaren invänder mot att uppgiften om A:s kopplingar till Vladimir Putin tas upp i en artikel om NN:s fastighetsförsäljning. Han menar även att den språkliga utformningen av dessa delar i artikeln kopplar honom till Rysslands president.

När det gäller urvalet av uppgifter som lämnas är en tidning fri att själv välja vad som ska publiceras. I det här fallet finns en koppling från NN, via bolag han varit aktiv i, till A. Och det är ostridigt att A uttalat sig om sin vänskap med Vladimir Putin. Uppgifterna är korrekta och inte personligen nedsättande för NN. Det finns således ingen anledning att rikta medieetiskt klander mot tidningen för att uppgifterna lämnats.

När det gäller den språkliga utformningen nämns A:s påstådda vänskap med Vladimir Putin på två ställen i texten. Inledningsvis i ingressen:

”Säljare är NN, som jobbar för A, ägare till fotbollsklubben Y och [ett tidigare Formel 1-stall] och som uppges vara vän med Rysslands president Vladimir Putin.”

Senare, i brödtexten:

”Bolaget A, som ägnar sig åt att investera och mäkla affärer inom [sektor angiven], leds av A. I spansk press har A beskrivits som vän till den ryske presidenten Vladimir Putin.”

Ingen av dessa passusar innehåller formuleringar som kopplar anmälaren till Vladimir Putin. Det finns därmed inget fog för anmälarens påstående att tidningen kopplat honom till Rysslands president. Det finns inte heller stöd för medieetiskt klander av Expressen.

Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s avskrivningsbeslut och framfört bland annat följande.

En tidning är självfallet fri att själv välja vad som ska publiceras. Men de uppgifter som tidningen väljer att publicera i samband med en presentation av en person får betydelse för den bild av personen som förmedlas läsaren. När tidningen lyfter fram A:s vänskap med Vladimir Putin så förknippas även anmälaren med denna relation. Det är i högsta grad vanhedrande och kränkande att förknippas med Vladimir Putin och hans regim. Anmälaren har härigenom utsatts för en allvarlig publicitetsskada.

Tidningen har inte yttrat sig i sak i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Expressen.