Friande beslut angående TV4:s granskning av en fastighetsmäklare

september 21 2022


Mediernas Etiknämnd friar TV4 för granskningen av en fastighetsmäklares agerande i samband med ombildningen av ett antal hyresrätter till bostadsrätter.

TV4, exp. nr. 82/2022, dnr. 21450

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av TV4.

*****

Genom beslut den 11 mars 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot TV4.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Anmälan mot TV4

I en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktade mäklaren NN kritik mot TV4:s nyhetsrapportering om hans roll vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Bakgrunden till de nu aktuella inslagen var ett köp och en ombildning som gällde en fastighet på X-vägen i Y (ort angiven).

Anmälan avser fem nyhetsinslag som sändes i oktober 2021 och även publicerades på TV4:s webb. På webben fanns anslutande artikeltext som beskrev innehållet i de sända inslagen. Utöver detta publicerades på webben, i anslutning till det första inslaget, skriftliga svar på reporterns frågor från land annat anmälaren.

Klockslagen för sändningarna framgår av anmälan. Nedan sammanfattas innehållet i inslagen, med inriktning på de uppgifter som är av betydelse för den medieetiska bedömningen.

Vad mediet publicerade

Inslag 1

Den 14 oktober publicerades inslaget Börs-vd tvingas avgå efter TV4 Nyheternas avslöjande om bulvanaffär.

Inslaget handlade om att vd:n för det börsnoterade fastighetsbolaget Z, A, tvingats lämna sin post efter TV4 Nyheternas tidigare avslöjande om hur han ingått i en misstänkt bulvanhärva i samband med fastighetsaffärer värda över 100 miljoner.

Den aktuella affären gällde en fastighet på X-vägen i Y. TV4 Nyheterna kunde nu också visa att han tillsammans med en delägare hade varit inblandad i ytterligare två affärer, där man använt sig av samma metoder. Förre allsvenska fotbollsspelaren B hade varit A:s affärspartner i Z.

Vid flera tillfällen när deras bolag köpt fastigheter hade B och A ändrat sin folkbokföringsadress – trots att de egentligen inte flyttat. I dokument från Skatteverket framgick att de båda, samt ytterligare ett stort antal personer under kort tid, folkbokfört sig på olika fastigheter som B och A köpt och sedan sålt vidare. Vid dessa affärer hade toppmäklaren NN varit inblandad. Han var delägare i franchiseföretaget NA och var tidigare dess vd. Det var B, A och NN som undertecknat dokumenten från köpstämmorna där bulvanerna röstat.

I inslaget redovisades också ett tidigare uttalande från Hyresgästföreningens jurist om att upplägget kunde utgöra bedrägeri.

När det gällde fastigheten på Y-vägen sades att B och A köpt den för 55 miljoner kronor men att de planerat att omgående sälja den till det dubbla priset. 16 personer, inklusive B och A, hade tillfälligt skrivit sig på adressen i syfte att få igenom ombildningen. Affären hade avbrutits efter hot om polisanmälan.

I inslaget intervjuades bland annat hyresgäster och en representant för Skattemyndigheten. Hon sa sammanfattningsvis att det var troligt att det rörde sig om folkbokföringsbrott. Det var enligt henne svårt att hitta andra förklaringar.

När det gällde NN var han, som framgått, namngiven och kallades för ”toppmäklare”. En svart siluettbild på honom visades. Påståenden gjordes om att han varit inblandad i bulvanaffärerna.

En ljudfil med honom från 2011 spelades upp i inslaget. Reportern sa samtidigt att inspelningen skulle visa att NN talat om hur man kan fiffla med dokument genom att bakåtdatera handlingar.

I ljudinspelningen hördes NN säga (dock ej exakt återgivet):

Det finns ju ett lite /…/ sätt att kringgå detta /…/ att, jag säger ju inte att det är så man ska göra /…/ att det går ju att bakdatera dokument, och det vet jag har gjorts tidigare, så gäller inte deras intresseanmälan.

På webben skrev TV4 att ingen av de inblandade hade velat ställa upp i en tv-intervju, men redovisade samtidigt A, B och NN:s skriftliga svar på frågor som TV4 ställt.

Innehållet i det skriftliga svar från NN som redovisades på TV4:s webb:

Han hade i egenskap av ombildningskonsult följt gällande lagstiftning och gjort nödvändiga kontroller hos folkbokföringsregistret på köpstämmodagen samt i övrigt följt rådande praxis. Utöver vanliga folkbokföringskontroller hade han även ställt kompletterande frågor om enskilda personer, när han tyckte att det funnits anledning till det. Han hade fått tillfredsställande svar på sina frågor.


Det framgick att TV4 hade riktat en fråga till honom om hur han såg på att saken var anmäld till Fastighetsmäklarinspektionen. På det svarade anmälaren att han välkomnade en granskning, eftersom han ansåg att han inte gjort något fel och självklart hade han samarbetat med inspektionen. Nu hade han inte alla detaljer och fakta om vem som bott precis var, men självklart kunde det vara så att han skulle ha ställt fler frågor vid dessa tillfällen.

På fråga från TV4 om han hade några ytterligare synpunkter på publiceringarna svarade han nekande.

Inslag 2

I samma nyhetssändning som inslag 1 sändes också inslag 2, med rubriken Här konfronterar Nyheternas reporter bostadsbolaget.

Där redovisades att NN var tagen ur tjänst, anmäld till Fastighetsmäklar-inspektionen och att NA även skulle göra en intern utredning. NN:s skriftliga synpunkter sammanfattades helt kort av reportern som att NN menade att han inte gjort några fel.

Det visades även ett klipp där reportern besökte NN:s arbetsplats. De som öppnade sa att NN inte var där. Reportern hälsade då att NN gärna fick höra av sig med synpunkter.

Inslag 3

Den 15 oktober publicerades Efter nyheternas granskning: Mäklare tas ur tjänst och utreds.

Det sas att NN tagits ur tjänst och skulle utredas med anledning av bulvanaffären. Det redogjordes för att TV4 erbjudit honom intervju flera gånger och även sökt honom på arbetsplatsen utan framgång (samma klipp som i inslag 2 visades).

NN:s skriftliga synpunkter sammanfattades av reportern som sa att NN välkomnade en granskning. Och att NN ansåg sig ha gjort noggranna kontroller av att köparna verkligen bodde i husen och inte var bulvaner.

Det fanns en svart siluettbild på NN i inslaget. Från början bildpublicerades han (vilket framgår av skärmdumpar som anmälaren har ingivit), men TV4 tog sedan bort bilden.

Inslag 4

Den 20 oktober publicerades Minister öppnar för lagändring efter avslöjande om bostadsfiffel.

Justitieministern uttalade sig om behovet av en seriös bostadsmarknad, och att det i dag fanns oseriösa aktörer. Det kunde vara organiserat och kriminellt och ministern öppnade för en lagändring.

Därefter redogjordes bland annat för att NN tagits ur tjänst med anledning av TV4:s avslöjande om bulvanaffärer.

Även Hyresgästföreningens jurist intervjuades och var kritisk till dagens lagstiftning. Denne sade bland annat att politikerna kastat bostadskonsumenterna ”till vargarna” och att de slipade affärsmännen hade tagit över.

Inslag 5

Den 20 oktober publicerades inslaget TV4:s reporter: Vilken gangster som helst kan köpa en hyresfastighet i dag

I texten på webben återkopplades till TV4:s granskning. Men i detta inslag namngavs ingen. Inslaget handlade om hur lagstiftningen såg ut i dag, att det inte fanns någon kontroll av köparen av en hyresfastighet.

Anmälan

NN anmälde TV4:s rapportering och anförde att han omotiverat hade pekats ut med namn, bild och företagsnamn i detta negativa sammanhang. Han kritiserade särskilt uppspelningen av ljudfilen från 2011. De sända inslagen hade även publicerats på TV4:s hemsida där de alltjämt var sökbara. Han var ingen offentlig person.

TV4 hade kontaktat honom och bett om en intervju vilket han tackat nej till, eftersom han inte ville bli omnämnd. Han hade dåliga erfarenheter av TV4 och dess mediala makt. Redan 2011 hade han blivit oskyldigt uthängd, men hade då inte orkat anmäla saken och det ångrade han nu.

TV4:s reporter hade i mejl till honom skrivit att de skulle publicera hans namn och bild oavsett om han valde att medverka eller inte. Han hade ställts inför ett ultimatum: antingen medverka med risk att återigen bli ”bortklippt” och få saker tagna ur sitt sammanhang, eller inte alls medverka med de risker som det förde med sig.

Han valde då att skriftligen besvara de mejlfrågor som TV4 hade ställt till honom. Hans svar återgavs bara på webben, längre ned under ett av inslagen, och alltså inte under alla publiceringar. Såsom svaren publicerades var de inte heller helt rättvisande.

Han hade flera gånger bett TV4 om avpublicering av hans namn, bild, företagsnamn, och ljudklippet med honom, utan att vinna gehör för det.

Sammantaget misskrediterade TV4:s rapportering hans namn, anhöriga och det lilla småbolaget NA där han var delägare. Den osakliga rapporteringen bar karaktären av insinuationsjournalistik och var allt annat än korrekt och allsidig.

Publiceringarna berörde ombildning från hyresrätt till bostadsrätt, något som han arbetat med sedan drygt 15 år tillbaka. Han hade inte kritiserats i samband med någon tidigare ombildning, tvärtom hade han fått positiv feedback.

En ombildning av hyresrätt till bostadsrätt var för de flesta individer en möjlighet att ta sig in på bostadsrättsmarknaden, dit tröskeln var hög och blev allt högre, i synnerhet i storstadsregionerna. TV4 hade valt att bara lyssna till en högljudd minoritet som inte ville ombilda och speglade därför inte den fulla bilden.

Mediet valde att förvränga och undanhålla fakta och beskriva det hela som något kriminellt. Det TV4 förmedlade i sina inslag var vinklat med innebörden att privatpersoner skulle ha lurats på stora summor pengar. De boende i fastigheten i Y, som TV4 valt att detaljbeskriva, hade erbjudits att få förvärva sina lägenheter till en insats (ett ”pris”) om 29 000 kronor per m². Marknadsvärdet vid tidpunkten var ca 45 000 kronor per m² för jämförbara lägenheter, vilket TV4 valde att inte ta upp i sina publiceringar.

I ett bildmontage beskrev TV4 den aktuella affären som att fastigheten köpts för 55 mkr. Osant och ogrundat. Vidare förmedlade TV4 bilden av att han medverkat till att försöka lura och tvinga på de boende att köpa fastigheten för 111 miljoner (vilket skulle gett ett kvadratmeterpris på 29 000 kr).

Värdet på 111 miljoner förutsatte bland annat att 16 nya lägenheter skulle byggas i husen och de befintliga lägenheterna skulle totalrenoveras för flera miljontals kronor, då byggnadernas standard var från 40-talet. Detta var något som skulle ske i samband med ombildningen. TV4 valde att inte informera om detta.

TV4 informerade inte heller om att varje individ vid en ombildning själv valde om den ville gå med och delta i möjligheten till att ombilda. För den som valde att inte göra det så skedde ingenting, det vill säga personen bodde kvar i sin hyresrätt med exakt samma skyldigheter och rättigheter som tidigare.

TV4 vinklade reportagen så att det framstod som att hyresgästerna var slängda åt vargarna, de slipade affärsmännen (inslag 4, MO:s anm.) Mediet tog inte upp den andra sidan, att många hyresgäster fick möjligheten att ombilda och köpa sina fastigheter till förmånliga villkor och få sina gamla fastigheter renoverade. TV4 hade valt en vinkel som hängde ut och misskrediterade honom som person.

Vid varje ombildning från hyresrätt till bostadsrätt upprättades en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen skulle enligt lag granskas och intygsgivas av Boverket. Så hade skett även denna gång. TV4 valde att inte nämna detta.

TV4 nämnde inte heller (vilket han svarat i sitt mejl) att han hos Skatteverket kontrollerat samtligas folkbokföring, enligt gällande lagstiftning, regler och praxis.

TV4 hade också utan tillstånd använt sig av en bild på honom hämtad från hans företags hemsida. TV4 hade använt bilden i flera olika inslag utan att fråga honom eller fotografen som hade upphovsrätten till bilden. Efter flera påpekanden hade TV4 tagit bort bilden och ersatt den med en skuggbild.

I ett av inslagen framställdes han i ett sammanhang som att han vore en person som beblandade sig med penningtvätt, gangsters och organiserade kriminella (inslag 4, MO:s anm.).

En ljudfil från 2011 med honom hade spelats upp (inslag 1, MO:s anm.). Den var klippt ur en helhet och kallades för en ”hemlig ljudinspelning” som enligt TV4 skulle visa hur man kunde ”fiffla med dokument”. Beskrivningen av innehållet i ljudklippet var missvisande, och hade varit så redan 2011. 

TV4:s publicering 2011 hade lett till att han anmäldes till Fastighetsmäklar-inspektionen (FMI) men förvaltningsrätten hade senare bedömt att det inte fanns anledning till kritik. Ärendet hade således inte slutat med tillsynskritik vilket TV4 tycktes insinuera.

Det publicerade ljudklippet hade i sig ingen som helst relevans utan innebar bara att han misskrediterades och misstänkliggjordes som person.

Det fanns inget allmänintresse som motiverade utpekandet av honom på detta sätt. Han var inte en offentlig person och drev en mindre verksamhet som inte motiverade att han skulle benämnas som ”toppmäklare”. Han var i dag en av fem delägare i NA som hade tio anställda. När han för tio år sedan varit vd, hade företaget bara haft tre anställda.

Om det funnits ett allmänintresse kring inslagen, så borde saken ha följts upp även av andra medier, men så hade inte skett.

Sammanfattningsvis hade TV4:s utpekande av anmälaren skadat honom och hans anhöriga allvarligt och åsamkat stora problem och lidanden på många olika vis. Han hade fråntagits möjligheten att försörja sig som mäklare på grund av att han felaktigt hängts ut i media.

Om handläggningen hos MO

MO skickade anmälan till TV4 med begäran om att mediet skulle yttra sig över klagomålen. TV4 ombads att särskilt yttra sig över:

  • Namngivningen av anmälaren och att han kallades ”toppmäklare”
  • Uppspelningen av ljudfilen från 2011
  • Frågan om anmälaren fått tillfälle till bemötande i de sända inslagen, gällande inslagen 1, 2 och 4. MO påtalade att reportern i inslag 1 uppgav bland annat att Hyresgästföreningens jurist i ett tidigare inslag sagt att det kunde röra sig om ”bedrägeri”.

Mediets svar

Bakgrund

I en granskning med flera inslag visade TV4 Nyheterna hur 16 personer felaktigt folkbokfört sig under mycket kort tid på en hyresfastighet i Y. Personerna som folkbokförde sig i lägenheterna bodde aldrig i huset, men trots det deltog samtliga 16 i en omröstning där de röstade för att låta ombilda hyresfastigheten till bostadsrätter. Enligt Skatteverket skulle man enligt gällande lagstiftning vara folkbokförd där man i praktiken bodde. Efter att ha visat Skatteverket uppgifterna utreddes frågan om eventuellt folkbokföringsbrott av deras särskilda skattebrottsavdelning.

Enligt dokument från det oberoende värderingsinstitutet Datcha var aktuell fastighet när den köptes värd omkring 55 miljoner (bilaga 1 till yttrandet). En kort tid senare startade, enligt hyresgäster TV4 talat med, en övertalningskampanj där mäklaren NN var drivande. Syftet var att sälja fastigheten för 111 miljoner (bilaga 2 till yttrandet).

TV4 hade tagit del av ett mycket stort antal e-postmeddelanden samt talat med ett stort antal personer i fastigheten. Enligt dessa anordnade NN flera möten, hade flera privata kontakter med olika boende och han hade också upprättat den ekonomiska planen. Det var enligt flertalet boende och dokument som TV4 tagit del av i praktiken NN som skötte stora delar av den tänkta affären.

NN var en av dem som undertecknat den ekonomiska planen där köpeskillingen på 111 miljoner framgick. Han hade tillsammans med B och A undertecknat protokollet från köpstämman där de 16 skenskrivna personerna röstade (bilaga 3 till yttrandet). NN var ordförande för köpstämman och den hölls på hans kontor på NA vid XY (ort angiven). Han hade dessutom varit justeringsman och rösträknare och det ingick i hans uppgift att kontrollera att personerna faktiskt bodde i huset.

Av dokument från folkbokföringsregistret kunde man se att de 16 personerna bara var folkbokförda på X-vägen i Y en eller några dagar runt den 19 december 2019 när köpstämman hölls (bilaga 4 till yttrandet). Man kunde också se att NN:s personlige vän sedan många år, A (vd för Z), samt storägaren B tillhörde dem som felaktigt folkbokfört sig på adressen. De båda var uppdragsgivare åt NN.

TV4 Nyheterna hade kunnat visa att samma system, där bulvaner skenskrivit sig på adresser och som också röstat på köpstämmor, använts vid åtminstone två tillfällen tidigare. I samtliga fall har B, A och NN varit aktiva. NN hade varit justeringsman vid dessa tillfällen.

Anmälaren hade uppgett för TV4 Nyheterna att han gjort de kontroller som krävdes. Detta påstående hade TV4 publicerat på sin hemsida. TV4 Nyheterna hade vid ett mycket stort antal tillfällen sökt NN för att han skulle kunna ge sin bild av det som hänt, men han hade valt att inte delta. Anmälaren påstod att han kontrollerat de röstandes folkbokföring ”enligt gällande lagstiftning, regler och praxis”. Det framgick med all önskvärd tydlighet att de 16 personerna varit folkbokförda i fastigheten något dygn – mer precist just den dagen då köpstämman hölls. Dagen eller dagarna efter hade de låtit folkbokföra sig tillbaka på den plats där de egentligen bodde.

Affären på Y-vägen blev aldrig av då de boende hotat att polisanmäla A, B och NN. Men trion hade de facto genomdrivit två andra likartade affärer (bilaga 5 och 6 till yttrandet). Dessa båda föreningar var i och med affärerna kraftigt skuldsatta och hotades av höjda avgifter. TV4 hade haft samtal med boende i dessa föreningar som beskrevs som bostadsrättsföreningar i ekonomisk kris. A, B och NN:s agerande hade alltså fått stora konsekvenser för enskilda personer.

Särskilda kommentarer

• Namngivningen av anmälaren och att han kallades ”toppmäklare”

NN var registrerad mäklare. Han hade fram till 2011 varit vd för NA i Stockholm. Han var delägare och styrelseledamot i NA sedan många år. NN skrev i anmälan att TV4 misskrediterat det lilla småbolaget NA.

Enligt NAs hemsida var företaget ”en del av NB-koncernen, som varit en ledande aktör på den kommersiella fastighetsmarknaden sedan 1989”.

Eftersom NB var ett av Sveriges största mäklarbolag, och NN var delägare och styrelseledamot i NA, samt aktiv mäklare, var beskrivningen ”toppmäklare” korrekt.

För enskilda människor var bostadsköpet en stor och viktig affär och mäklaren hade en central roll i denna.

Det var av stort intresse för allmänheten att få kunskap om vilka mäklare som misskötte sig. NN tilldelades redan 2011 en varning i Fastighetsmäklarnämndens disciplinnämnd, en varning som sedan överklagades till länsrätten där han vann framgång, även om, som framgått, disciplinnämnden haft en annan uppfattning. Ärendet gällde även då ombildning av hyresrätter.

NNs agerande var nu återigen föremål för Fastighetsmäklarinspektionen efter anmälan av boende samt av NA:s vd C. Denne hade även inlett en intern granskning för att se om några etiska eller lagliga överträdelser skett, och hade tagit NN ur tjänst

Anmälaren fick med ovan sagda anses ha en position i samhället med stor påverkan på vanliga människors privatekonomi och liv. Namnpubliceringen hade därför varit motiverad.

• Uppspelningen av ljudfilen från 2011

Det var, som nämnts, inte första gången NN var i blåsväder. År 2011 publicerade TV4 Nyheterna en inspelning där han berättade hur man kan bakåtdatera kontrakt för att förhindra att bostadsrättsföreningar får igenom sin lagliga förköpsrätt till en fastighet.

Då ansågs NNs agerande så allvarligt att han tvingades avgå från sin tjänst som vd för NA. NN anmäldes till Fastighetsmäklarnämndens disciplinnämnd och densamma meddelade honom en varning (angivet dnr).

Publiceringen av ljudfilen var relevant i sammanhanget eftersom den visade hur NN tidigare agerat på ett – enligt Mäklarsamfundet – oetiskt sätt. I sitt beslut skrev disciplinnämnden att ”En mäklare som föreslår eller nämner att ett köpekontrakt kan manipuleras bryter mot god fastighetsmäklarsed på ett mycket allvarligt sätt”.

• Frågan om bemötande i de sända inslagen, gällande inslagen 1, 2 och 4. I inslag 1 uppgav reportern bland annat att Hyresgästföreningens jurist ett tidigare inslag sagt att det kunde röra sig om ”bedrägeri”.

Inslag 1) I inslaget redogjordes för att vd:n för Z, A, och delägaren B skenskrivit sig på tre olika fastigheter i samband med att de köpt fastigheter, och sedan sålt två av dem vidare till bostadsrättsföreningar. Det redogjordes också för att NN varit mäklare vid samtliga dessa tillfällen. Vidare redovisades en ljudinspelning där NN berättade hur man kunde bakåtdatera dokument.

TV4 Nyheterna hade inför publiceringen sökt NN vid ett stort antal tillfällen och han hade gjort klart att han inte tänkte samtala i telefon eller delta i en intervju. NN svarade på vissa av frågorna i ett mejl. Detta mejl publicerades av TV4.se (i anslutning till inslag 1 på webben, MO:s anm.).

Inslag 2) I samma nyhetssändning som inslag 1 sändes också inslag 2. TV4 Nyheterna hade försökt nå NN för en intervju vid mycket stort antal tillfällen. NN vägrade tala i telefon och TV4 var därför hänvisade till det han anfört i sitt mejlsvar.

Men vid ett mejlsvar hade mediet ingen möjlighet att ställa motfrågor. NN hade till exempel inte alls besvarat frågan om varför han hade medverkat i flera fastighetsaffärer där skenskrivna personer (bulvaner) varit inblandade. Det var ju själva huvudfrågan.

Det var en grund i all journalistik att den utpekade personen gavs tillfälle att ge sin version och kunde nyansera bilden och rätta eventuella felaktigheter. Eftersom NN bara svarade på vissa frågor och endast genom mejl, hade TV4 gjort ett försök att nå honom genom besök på hans arbetsplats.

I inslaget den 14 oktober (inslag 1, MO:s anm.) sas följande: ”Hyresgästföreningens jurist sa i tidigare inslag att upplägget kan vara bedrägeri”. Det var en hänvisning till det första inslaget i granskningen som sändes den 30 september där Hyresgästföreningens jurist granskat relevanta dokument och dragit slutsatsen att förfarandet kunde vara just bedrägeri. (Inslaget den 30 september är inte anmält, MO:s anm.)

Vare sig Hyresgästföreningens jurist eller TV4 slog fast att det var något bedrägeri -utan ett ”upplägg” som ”kan” vara bedrägeri.

I inslaget sas att NN hade varit inblandad i samtliga dessa affärer. Mediet slog alltså inte fast att NN gjort sig skyldig till brott utan konstaterade bara fakta: att NN varit inblandad i samtliga dessa tre affärer. Detta framgick av bifogade dokument.

Till saken hörde att TV4 i inslaget den 14 oktober (inslag 1, MO:s anm.) började med att berätta om vd:n och storägaren. Först i slutet, när själva upplägget hade redovisats, redogjordes för NN:s roll. Hyresgästföreningens juristkommenterade alltså överhuvudtaget inte NN:s agerande, utan syftade på att ”upplägget” ”kan” vara bedrägeri.

TV4 hade vid ett mycket stort antal tillfällen erbjudit NN att vara med i en intervju och ge sin syn på det som hänt. Han hade valt att inte medverka. Eventuella felaktigheter hade kunnat rätas ut om NN ställt upp på en intervju där TV4 hade kunnat ställa motfrågor. Det enda svaret mediet fått av NN var via mejl den 13 oktober där han valde att inte svara på alla frågor.

NN valde således att inte ställa upp på en intervju och att bara svara på vissa av frågorna skriftligen. Mediet hamnade då i en situation där anmälarens intressen förvisso skulle tillvaratas, men där hans ovilja att medverka inte kunde hindra mediet från att publicera relevanta uppgifter, som anmälarens namn.

Tv-mediet innebar en begränsning genom att det saknades praktisk möjlighet att läsa upp anmälarens fullständiga skriftliga svar. TV4 hade dock publicerat det i sin helhet på hemsidan samt sammanfattat hans inställning i sändning, vilket var tillräckligt. TV4 hade inte behövt rätta något. Ingen av de utpekade hade begärt rättelse.

De bilagor som bifogades yttrandet var värdering, ekonomisk kalkyl och protokoll från köpstämman, avseende fastigheten i Y. TV4 bilade även protokoll från köpstämmor gällande de två tidigare ifrågasatta köpen och ombildningarna.

Tilläggsyttrande från TV4

TV4 ingav ett beslut från FMI, Fastighetsmäklarinspektionen, daterat den 12 december 2021, som innebar att NN:s registrering som mäklare återkallades.

Anmälarens kommentar

Anmälaren vidhöll klagomålen. Han utvecklade kritiken mot publiceringarna och kommenterade även vad TV4 hade anfört i sina yttranden. Det gällde såväl uppgifter som sänts och publicerats, som uppgifter som framkommit i skriftväxlingen. Han framförde bland annat följande.

• Om beslutet från Fastighetsmäklarinspektionen

Beslutet från FMI hade publicerats på inspektionens hemsida. De publicerade uppgifterna var avidentifierade, det vill säga inget namn, ingen bild eller annat publicerades.

Tidskriften Hem & Hyra hade skrivit om detta. Tidskriften hade inte publicerat hans namn, bild, eller andra identifierande uppgifter i sin artikel.

Beslutet var överklagat och hade inte vunnit laga kraft. I en från anmälaren bifogad bilaga till kommentaren gav en jurist från Mäklarsamfundet gav sin syn på FMI:s hantering och beslut. Dennes slutsats var att ”den publicering som skett påverkat både den faktiska handläggningen samt beslutet från Fastighetsmäklarinspektionens sida och att detta, i förhållande till tidigare likande ärenden samt tidigare praxis, lett NN till nackdel.”

• Uppgifterna om att personerna som folkbokförde sig i huset aldrig bodde där, att de var bulvaner

Lagen föreskrev att en giltig röst på en köpstämma krävde att personen i fråga var folkbokförd på adressen, medlem i bostadsrättsföreningen samt innehade hyreskontrakt på dagen för köpstämman.

Han hade inte befogenhet att hindra en person som uppfyllde dessa krav från att rösta, det var deras lagliga rätt enligt ombildningslagen. Om personen bodde där eller inte, och hur länge personen bott där, var inget som lagen krävde någon kontroll av. Det var även praktiskt omöjligt för honom att kontrollera. Hade någon felaktigt folkbokfört sig på en adress var det Skatteverket som hade till uppgift att hantera det, inte han som ombildningskonsult.

• Värderingen av fastigheten till 55 miljoner kronor

Värdet TV4 angav baserades på en schabloniserad så kallad Datscha-värdering som inte tog hänsyn till faktiska omständigheter. Detta värde beaktade inte att byggnaderna skulle renoveras och att det skulle byggas 16 nya lägenheter. Det var sedvanligt inom branschen att ta hänsyn till sådana fakta vid en värdering.

Det erbjudna priset om 111 miljoner kronor var marknadsmässigt. Det oberoende och välrenommerade värderingsföretaget Colliers värderade i juni 2020 fastigheten till drygt 136 miljoner kronor, baserat på de ombyggnationer och renoveringar som planerades. Detta hade fastighetsägaren förklarat i mejl till reportern. (Anmälaren redogjorde för fastighetsägarens mejlsvar i den delen.) TV4 hade inte presenterat denna förklaring i sina reportage, vilket ledde till att rapporteringen blev ensidig.

(I de svar från A och B som återgavs på TV4:s webb stod bland annat: ”Det framgår ingenstans i ditt reportage att vi skulle lägga in ca 30 Mkr i renoveringar och investeringar av fastigheten. Jag tycker att det är en rätt relevant omständighet. Med den omständigheten faller ju egentligen hela den bild du försöker lägga fram om att (företaget) skulle ha försökt sälja fastigheten till ett för högt värde.”, MO:s anm.)

Att anmälaren skulle ha försökt påverka hyresgäster att medverka till en ombildning.

Som ombildningskonsult för de boende hade han varit ansvarig för själva ombildningsprocessen: formalia, kalkyler, ekonomisk plan, informationsmöten, samtal med boende, köpstämma, kontakt med säljaren, etc, vilket var sedvanliga uppgifter för en ombildningskonsult. Han hade inte på något vis försökt övertala någon.

• Uppdragsgivare

Det var bostadsrättsföreningen som var hans uppdragsgivare, inte A och B.

• Att han valt att avstå medverkan

Han hade avböjt att delta eftersom han inte var någon offentlig person eller en person av allmänintresse som ville bli uthängd med namn och bild.

• Affären på Y-vägen blev aldrig av efter att de boende hotat att polisanmäla A, B och NN.

Fastighetsägaren hade självmant valt att avbryta processen, vilket reportern upplysts om, men det hade TV4 inte redovisat i reportagen. Anmälaren redogjorde för fastighetsägarens svar.

(Fastighetsägarens svar fanns redovisat i det svar från A och B som publicerades på webben, MO:s anm.)

•  Om de två andra ombildningarna

Anmälaren hade haft kontakt med representanter för båda föreningarna. Den förhållandevis höga belåningen förklarades av stora tillgångar. Representanterna hade vidare förklarat för honom att det inte förelåg några planerade avgiftshöjningar och att föreningarnas ekonomi var ordnad och i balans. Personer hade således inte förlorat pengar.

• Om att han kallades ”toppmäklare”

Han var en av fem delägare i NA med tio anställda, vilket var definierat som ett småbolag. Att detta lilla bolag tillhörde en kedja gjorde honom inte till någon ”toppmäklare”. Han var en av många fastighetsmäklare, en av cirka 600 på NB, och kunde inte anses ha någon sådan viktig funktion i samhället att det påkallade granskning med ett utpekande av honom.

• NN:s agerande har fått NA:s vd att ta honom ur tjänst

Det var inte hans agerande som fått NA:s vd att ta honom ur tjänst. Det var TV4:s publiceringar som var anledningen till detta. Mediet hade också självt slagit fast att det var TV4 Nyheternas avslöjande som var anledningen.

• Den ekonomiska risken för enskilda

Han hade inte, och hade inte heller riskerat, att skada privatpersoners ekonomi. De som valt att gå med i olika ombildningar hade tvärtom gjort detta med mycket gott ekonomiskt utfall. Alla hade inte, av olika skäl, valt att göra detta, och för dessa var läget oförändrat, det vill säga de bodde då kvar som hyresgäster i sina lägenheter med exakt samma skyldigheter och rättigheter som tidigare. Det var aldrig någon som hade tvingats till ett köp vilket TV4 ville insinuera. Han hade alltid haft goda intentioner.

• Uppspelningen av ljudfilen

Han hade varit i TV4:s blåsväder tidigare på grund av deras insinuanta journalistik. TV4:s publicering ledde då till en anmälan av honom till Fastighetsmäklarinspektionen, men den lämnades sedan helt utan kritik av Förvaltningsrätten i Stockholm.

Bakgrunden till inslaget 2011 var enligt anmälaren värd att belysa, inte minst för att understryka hans ovilja att bli intervjuad och publicerad i media, i synnerhet av TV4.

Han företrädde vid det tillfället en fastighetsägare som ville sälja sina hyresfastigheter söder om Stockholm. En av fastigheterna kunde förvärvas av en bostadsrättsförening. Föreningen erbjöds att köpa fastigheten genom sin lagstadgade hembudsrätt.

Föreningens ordförande kontaktade honom och spelade upp den aktuella ljudinspelningen för honom. Han hade inte förstått sammanhanget. Då förklarade ordföranden, enligt anmälaren en före detta TV4-chef, att hen avsåg att ta inspelningen till sina kollegor på mediet i det fall anmälaren inte såg till att föreningen fick köpa fastigheten till ett lägre pris än det föreningen blivit erbjudet.

Han hade då förklarat för ordföranden att han inte kunde påverka priset, utan att det var fastighetsägaren som bestämde detta. TV4 hade ändå publicerat ljudklippet.

• NN:s agerande då ansågs så allvarligt att han tvingades avgå från sin tjänst som vd för NA

Anledningen var att TV4 2011 publicerade ett märkligt ljudklipp. Bakgrunden hade han beskrivit ovan. Det konstaterades då att han inte hade gjort något fel, men uttryckt sig märkligt i ett oklart sammanhang. Det var inte hans agerande, utan TV4:s publicering, som gjorde att han avgick som vd för NA.

• NN anmäldes till Fastighetsmäklarnämndens disciplinnämnd och densamma meddelade honom en varning (angivet dnr)

Ärendet överklagades till förvaltningsrätten som gav honom rätt och strök varningen. Förvaltningsrätten fastslog att det inte var klargjort att hade haft den avsikten med det han sagt.

Förvaltningsrätten fastslog att ljudfilen som spelats upp av TV4 var tagen ur sitt sammanhang. Det framgick inte av ljudklippet vad som diskuteras, om någon fråga ställts innan eller efter, med vem han talat, i vilket sammanhang, etc. Trots detta friande beslut valde TV4 att återigen, tio år senare, publicera detta ”hemliga” ljudklipp och dessutom påstå att det hade ett sammanhang.

 • NN:s agerande är nu återigen föremål för Fastighetsmäklarinspektionen efter anmälan av boende samt av NA: vd C

Nej, C hade inte anmält honom, däremot hade denne i TV4 sagt att ”de påbörjat en egen anmälan”. Här gjorde TV4:s reporter ytterligare ett medvetet felcitat, när han i studion kommenterade detta med att ”de har anmält NN till FMI”. Felciterat, fel i sak, återigen i syfte att misskreditera.

• Om anmälarens tillfälle till bemötande och hur hans mejlsvar hade redovisats

Reportern hade mot bakgrund av hans mejlsvar i sändning kortfattat redogjort för att: NN svarade ungefär, om jag tolkat honom rätt, att han inte gjort några fel (inslag 2, MO:s anm.)

Reportern hade därefter (inslag 3, MO:s anm.) enligt anmälaren sagt ”NN svarar skriftligen att han anser sig ha gjort noggranna kontroller av att köparna verkligen bor i husen och inte är bulvaner”

(I inslaget sade reportern också att NN välkomnade en granskning, MO:s anm.)

Anmälaren ansåg att hans mejlsvar inte hade återgetts på ett tillräckligt bra sätt i sändning. I sitt mejlsvar hade han också gjort klart att följt gällande lagstiftning (vilket framgick av hans redovisade svar på webben, MO:s anm).

Det skulle enligt anmälaren ha gått utmärkt att ställa följdfrågor skriftligen.

Mejlfrågor och svar var inte invävda i deras publiceringar utan återgavs endast åtskilda från inslagen, och inte heller i samband med alla inslag. TV4 valde i stället att publicera uppgifter baserade på en högljudd minoritets synpunkter och valde också aktivt bort att publicera information från alla de personer som gjort goda investeringar och var nöjda.

TV4 hade inte behövt besöka hans arbetsplats. Redan den 12 oktober hade han i mess meddelat reportern att han inte var intresserad av att delta i någon intervju. TV4 hade ändå försökt tilltvinga sig en intervju med honom.

 • Om inslag 4, Minister öppnar för lagändring efter avslöjande om bostadsfiffel

Han namngavs i ett sammanhang där det bland annat talades om organiserade kriminella och penningtvätt. Utpekandet av honom saknade relevans och var inte motiverat av sammanhanget.

• Övrigt

Det hade tagit lång tid innan TV4 hade tagit bort den upphovsrättsskyddade bilden av honom.

Medieombudsmannens bedömning

Allmänna utgångspunkter för handläggningen och prövningen i ärendet

MO bedömer det som faktiskt har publicerats i de sända inslagen och på webben. Det rör sig om fem nyhetsinslag samt publiceringar på TV4:s sajt. Båda parter har inkommit med utförliga skrivelser i ärendet inför Medieombudsmannen. Det kan bland annat noteras att anmälarens kommentar inför MO till viss del rör förhållanden bortom vad som publicerats, beroende på att anmälaren i alla delar har velat bemöta det som TV4 anfört i sitt yttrande.

MO har inte återgivit skrivelserna i sin helhet, utan i någon mån försökt begränsa det som anförts av parterna till vad som är relevant för den medieetiska bedömningen. Jag har på samma sätt sammanfattat innehållet i de sända inslagen och det som publicerats på webben.

Av betydelse är också att MO:s bedömning gäller vad som publicerats om anmälaren, NN, inte det som publicerats om A och B. Därmed inte sagt att vissa saker som berör de sistnämnda även avspeglar sig i rapporteringen om NN och därför till någon del bör adresseras i beslutet.

Upphovsrättsliga frågor faller utanför MO:s prövning.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Det finns ett allmänintresse av att rapportera om utvecklingen på fastighetsmarknaden: köp och försäljningar, ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter, med mera.

Det beror bland annat på att bostadsköp ofta är den största affär som enskilda personer gör i sitt liv, och där den enskilde också ofta tar stora lån – med den risk som det allmänt för med sig. Om en ombildning och köp innefattar stora investeringar för föreningen, innebär det också att föreningen kan få en stor skuldsättning, med följande ekonomisk osäkerhet, även om det också motsvarar ett stort värde.

Den enskilde har naturligtvis en fri vilja i detta, och även en skyldighet att själv skaffa sig kunskap om en tilltänkt affär. Om man väljer att köpa och göra en så stor investering, är det dock viktigt att man kan förlita sig på professionella personer som mäklare, som medverkar vid köp och försäljningar. Att de agerar på ett sätt som inte starkt kan ifrågasättas, utan är förenligt med till exempel reglerna för god fastighetsmäklarsed.

Som mäklare har man därför, liksom också till exempel läkare och advokater, en sådan förtroendeställning i förhållande till enskilda, att man medieetiskt ofta får tåla en granskning av påtalade missförhållanden, och ibland även ett utpekande. En sådan granskning är en typ av konsumentupplysning. Detta talar för att anmälaren får tåla ett utpekande.

Parterna har olika uppfattningar om det är motiverat att kalla NN för ”toppmäklare”. Uppgiften är dock inte av sådan kränkande karaktär att den kan medföra medieetiskt klander.

Belägg för de publicerade uppgifterna

Att mediet väljer en kritisk infallsvinkel vid en rapportering ger inte skäl för medieetisk kritik – infallsvinkeln samt vilka saker mediet väljer att lyfta fram i inslagen är upp till den ansvariga utgivaren. MO bedömer inte heller vad som är sant eller falskt i en rapportering. Det som däremot bedöms är om mediet har haft ett tillräckligt underlag (tillräckliga belägg) för att publicera uppgifterna. Vidare prövas om en kritiserad part har fått tillfälle att komma till tals (mer om det nedan).

I detta fall har TV4 åberopat värdering av fastighet, köpstämmoprotokoll, folkbokföringsuppgifter, samtal med boende, beslut från FMI, med mera. Mediet har därigenom haft ett tillräckligt underlag för att publicera uppgifterna. Till exempel uppgifterna om att anmälaren varit inblandad i den aktuella affären och även tidigare affärer tillsammans med B och A. Och att bulvaner bosatt sig i fastigheterna inför köpstämmorna samt även värdet på fastigheten.

Kopplingen till att affärer kan vara kriminella

Jag har förståelse för att anmälaren anser det långtgående när hans namn till exempel nämns i ett inslag där justitieministern säger att affärer på bostadsmarknaden kan vara kriminella. Eftersom anmälaren namnges associeras han med uppgifterna men, enligt MO, inte på ett sådant sätt att det påstås att just han skulle vara kriminell.

Frågorna kring bemötande

En person som utsätts för stark kritik ska ges tillfälle till bemötande, helst samtidigt. Det har i ärendet inte framkommit annat än att TV4 sökt anmälaren ett flertal gånger inför publiceringarna. Anmälaren har framfört sina synpunkter i ett mejlsvar och även anfört skälen till att han inte velat medverka annat än skriftligen. Det är i sammanhanget inte svårt att förstå anmälarens reaktion mot att TV4 oförberett besökte hans arbetsplats, men journalistiska arbetsmetoder faller utanför MO:s prövning.

De medieetiska reglerna ger vägledning för medier. Reglerna ställer inte krav på att medierna alltid ska göra det som är allra bäst för den enskilde/anmälaren, utan avser att mediet ska göra det som är tillräckligt för att upprätthålla en godtagbar medieetisk standard.

Som enskild och apostroferad person i en kritisk granskning har man alltså rätt till bemötande, men man kan inte ställa precisa krav på hur man vill få sitt bemötande publicerat: genom ett skriftligt svar eller en intervju. Det är tillräckligt att mediet erbjuder ett adekvat bemötande av kritiken, och redovisar det svar som inkommit på ett godtagbart sätt.

En granskad person kan naturligtvis också alltid säga nej till att delta. Men om allmänintresset motiverar rapportering, hindrar ett nej till att medverka inte publicering.

I detta fall är det en brist att TV4 inte hänvisade till anmälarens skriftliga kommentar på webben i sändningen av inslag 1. Samtidigt framgick det av inslag 2 (i samma nyhetsprogram) att anmälaren hade avgett skriftliga kommentarer, även om sammanfattningen av hans synpunkter var mycket knapphändig. Någon direkt hänvisning till anmälarens svar på webben skedde inte.

I inslag 3 sammanfattades anmälaren synpunkter på ett godtagbart sätt. Min bedömning är redovisningen av de, även tidigare publicerade, uppgifterna i inslag 4, inte krävde ytterligare kommentar och inslag 5 berörde inte anmälaren.

Sammanfattningsvis om bemötande: TV4 hade kunnat tydliggöra att anmälarens fullständiga skriftliga svar fanns att läsa på webben och hänvisa till detta. Anmälaren hade dock, om han så önskat, kunna delta i en intervju och därigenom haft möjligheten att belysa sin inställning på ett sätt som möjligen bättre tillvaratagit hans intressen. Även om det står envar fritt att inte medverka muntligen. TV4 har inte haft medieetisk skyldighet att redogöra för anmälarens fullständiga skriftliga svar i sändning.

Uppspelningen av ljudfilen

Medieombudsmannen har noterat vad anmälaren påtalat om bakgrunden till ljudinspelningen men det är inget som MO har anledning att ta ställning till.

Men inspelningen är gammal, och publiceringen av den kan diskuteras, särskilt som länsrätten undanröjde den varning som meddelats av mäklarnas disciplinnämnd.

Uppspelningen hade dock ett visst intresse, eftersom den nya rapporteringen i viss mån gällde förhållanden av likhet med den tidigare granskningen. Det går heller inte heller att helt bortse ifrån att inspelningen föranledde en varning, även om den senare undanröjdes av länsrätten. Det är dock en brist att det inte i samband med uppspelningen framgick att saken hade prövats av domstol som friat anmälaren.

Sammanfattningsvis: De missförhållanden som uppmärksammats i publiceringarna har haft avgörande inverkan på anmälarens arbetsliv och jag har förståelse för att anmälaren reagerat mot rapporteringen. En granskning av disciplinnämnden för mäklare skedde redan 2011 och ledde då till en varning, som dock senare undanröjdes av länsrätten. En ny granskning, av Fastighetsmäklarinspektionen, skedde i samband med de nu prövade publiceringarna. Den senaste granskningen av Fastighetsmäklar-inspektionen ledde (i tiden efter publiceringarna, den 12 december), till att anmälarens registrering som mäklare återkallades. Ett beslut som har överklagats till förvaltningsrätten.

Även om TV4 satt ljuset på vissa påstådda missförhållanden gällande anmälarens yrkesverksamhet, måste det ändå beaktas att det inte är mediet som formellt prövat anmälarens agerande, utan behöriga instanser i samhället. Detta i ärenden där såväl NN som motparten har fått komma till tals och lägga fram underlag. I det nu aktuella fallet kan anmälaren om förvaltningsrätten kommer till ett för honom fördelaktigt slut, och om han så vill, uppmärksamma TV4 på detta och då bör mediet redovisa utgången av rättssaken.

Det finns brister i publiceringarna när det gäller frågan om bemötande och omständigheterna kring och uppspelningen av ljudfilen. Samtidigt har rapporteringen haft ett stort allmänintresse, underlaget för att publicera har varit tillräckligt och anmälarens svar har publicerats på TV4.se och i någon mån redovisats i inslagen. Publiceringarna får sammantaget anses medieetiskt acceptabla och det föreligger således inte tillräckliga skäl för klander.

Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

NN har i nämnden vidhållit att TV4:s publiceringar utgjort brott mot god publicistisk sed och sammanfattningsvis anfört följande. Inslagen har präglats av försåtliga insinuationer som inte underbyggts av fakta och bevisföring. Han har lidit stor skada av namnpubliceringen som inte haft något allmänintresse. Han gjorde upprepade gånger klart för TV4 att han inte ville figurera med namn och bild och bad dem att respektera detta, vilket nonchalerades. Något uppenbart allmänintresse som krävt namnpublicering har aldrig existerat.

TV4 har i nämnden hänvisat till tidigare svar.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot TV4.

I beslutet har deltagit Johan Danelius, ordföranden, Martin Schori, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Filippa Bergin, Magnus Ramberg och Ruth Mannelqvist, representerande allmänheten.