Granskning av advokatbyrå redigerades på vilseledande sätt

november 26 2020


Mediernas Etiknämnd klandrar Göteborgs-Posten för att ha åsidosatt god publicistisk sed. Genom att felaktigt koppla en rubrik till en artikel om en annan advokat förorsakade tidningen anmälarna en oförsvarlig publicitetsskada.

Göteborgs-Posten, exp. nr. 68-70/2020, dnr. 20080-20082

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Göteborgs-Posten för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

_______________

Genom beslut den 8 maj 2020 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) tre ärenden avseende en anmälan mot Göteborgs-Posten.

MO:s beslut hade följande lydelse.

Vad Göteborgs-Posten publicerade

Göteborgs-Posten granskade i en rad artiklar under februari och mars 2020 Front Advokater, en av Göteborgs största advokatbyråer.

Den 1 mars 2020 publicerades på tidningens webbplats, gp.se, bland annat en bild där tre av advokaterna på den aktuella byrån syntes. Under bilden fanns rubriker uppställda på följande vis.

Revisionsbyrå ska granska Front Advokater

Pufftext: Kommunen inskärper att beställningsstoppet mot Front gäller

  • Advokat krävde betalt för samtal med död klient


_________________________________________________________________

Advokatens faktura: Lön för 20 timmar på en dag

Pufftext: Front Advokater fakturerar staden för miljoner men det är oklart vilket arbete som utförts eller när.

Anmälningar

Nätpubliceringen anmäldes av de tre advokater som fanns med på bilden.

Deras klagomål gällde att rubriken Advokat krävde betalt för samtal med död klient hade publicerats tillsammans med uppgifterna om Front Advokatbyrå och i ett sammanhang där anmälarna också syntes på bild.

Den kritiserade rubriken avsåg en helt annan advokatbyrå. Det var dock omöjligt för den läsare som såg rubrikerna att uppfatta det. Det korrekta förhållandet framgick förvisso om läsaren klickade på rubriken och läste artikeln. Många läsare tog dock bara del av rubrikerna på nätet och läste inte själva artikeltexten.

Publiceringen var djupt kränkande och skadade anmälarna både i deras yrkesliv och privatliv.

Tidningens yttrande

Göteborgs-Posten svarade genom ansvarig utgivare Christofer Ahlqvist.

Han anförde sammanfattningsvis att rubrikerna var tillräckligt åtskilda, genom olika typsnitt, teckenstorlek, punktmarkering etc. för att läsaren skulle förstå att det rörde sig om olika artiklar. Läsaren kunde därför inte dra slutsatsen att den kritiserade rubriken gällde Front Advokater. Om läsaren klickade på rubriken framgick det direkt, av första meningen i artikeltexten, att saken gällde en annan advokatbyrå.

Rubriken var inte placerad i direkt anslutning till bilden. Dessutom var det tre advokater som syntes på bilden och den kritiserade rubriken handlade om en advokat. Detta gjorde också att läsaren kunde förstå att rubriken inte var kopplad till bilden och de advokater som syntes på den.

Ytterligare skriftväxling

Anmälarna inkom med varsin kommentar och tidningen inkom med ett tilläggsyttrande. Båda parter vidhöll det de tidigare anfört.

MO:s bedömning

Det finns ett allmänintresse av att granska advokatverksamhet. Advokater har en sådan förtroendeställning i förhållande till sina klienter att de får tåla kritisk granskning som gäller deras yrkesutövning. Allmänintresset stärks i detta fall också av att staden/kommunen har anlitat Front Advokater, eftersom det innebär att allmänna medel har tillförts advokatbyrån.

Det finns således inget att invända mot att Göteborgs-Posten har utfört den aktuella granskningen. Tvärtom har rapporteringen ett betydande allmänintresse.

Det finns dock ett medieetiskt krav på att kritik ska framföras på ett korrekt sätt, och kravet på korrekthet gäller även presentationen av artikeln.

I detta fall är Front Advokater den enda advokatbyrå som nämns vid namn i rubrikerna. Det sker både ovanför och under den kritiserade rubriken. Det gör att den läsare som bara tar del av rubrikerna, svårligen kan uppfatta saken på annat sätt än att uppgiften, om att en advokat tagit betalt för samtal med en död klient, gällde Front Advokater. Som framgått gällde dock just denna uppgift en annan advokatbyrå.

Genom att anmälarna fanns med på bild i anslutning till rubrikerna fanns en risk för att läsaren också kunde dra slutsatsen att det var en av dem som var den kritiserade advokaten som tagit betalt för samtal med en död klient.

Uppgiften var kränkande och skadande för anmälarna.

Det var bra att det direkt av artikeltexten – när man klickat fram den – framgick att saken gällde en annan advokatbyrå. Kopplingen till Front Advokater i rubriken på sidan före var dock så stark, att det inte är tillräckligt för att tidningen ska undgå klander.

Anmälarna tillfogades en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör Göteborgs-Posten klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Skriftväxlingen i nämnden har varit omfattande. Nedan följer endast en kort sammanfattning.

Tidningen: Det finns inte någon standard som anger att en bild hör ihop med nästa eller nästnästa rubrik under den rubrik som är i direkt anslutning till bilden.

Möjligheten att med hjälp av bilden identifiera anmälarna är försumbar och de kan inte anses vara utpekade i pressetisk mening. Vidare väljer anmälarna att resonera genom en fiktiv läsare och hur denne möjligen kan uppfatta en bild och en rubrik. Detta helt utan att ta minsta hänsyn till de korrekta fakta som verkligen presenterats eller vilka möjligheter en verklig läsare har till fördjupad information.

Anmälarna: Om tidningen hade vinnlagt sig om att missförstånd inte skulle uppstå, hade artikeln rörande den advokat som tagit betalt av en död klient inte publicerats inklämd mellan två artiklar om Front Advokater. Dagen innan den aktuella artikeln publicerades en film från samma tillfälle. Anmälarna har därför framkommit med sina ansikten och med namn i anslutning till att bilden publicerades och kan därmed lätt identifieras.

Tidningen: Maximalt 10 procent av de digitala läsarna kan ha sett dispositionen. Tidningen vänder sig mot anmälarnas påstående att de framträtt väl synliga i en publicering dagen innan och att de därigenom skulle gå att identifiera på den bild som anmälan avser.

Anmälarna: De tre personer som förekommer på bilden kan lätt identifieras.

Skriftväxlingen har även omfattat Göteborgs-Postens granskning av Front Advokater men då dessa publiceringar inte varit föremål för MO:s granskning redogörs här inte närmare för innehållet.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och finner att anmälarna har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen ska klandras för att åsidosatt god publicistisk sed.