Insikt24 klandras för att ha pekat ut åhörare vid rättegång som extremist (anmälare 5 av 6)

januari 15 2024


Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed genom att med namn och bild peka ut besökare vid en förtalsrättegång som vänsterextremister. Publiceringen gjordes utan erforderliga belägg, utan att behovet av bemötande tillgodosågs och utan att den kunde motiveras av allmänintresset.

Insikt24, dnr. 23223, exp. nr. 58/2023

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 23 oktober 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Insikt24.

MO:s beslut hade följande lydelse.

AE har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot Insikt24:s publicering Detta är extremisterna som stöttade NN [namn angivet] under rättegången, publicerad på mediets sajt insikt24.se den 24 maj 2023.

Vad mediet publicerade

Artikeln inleddes på följande vis:

”Under förtalsrättegången mot AFA-grundaren NN fanns det flera personer på plats som var där för att stötta, försvara och hindra journalister från att fotografera och ställa frågor till AFA-grundaren. Bland annat rör det sig om flera vänsterextremister och journalister med starka kopplingar till den vänsterextrema miljön. Insikt24 avslöjar vilka personerna är.

Under AFA-grundaren och Aftonbladet-skribenten NN:s rättegång under tisdagen, där hen stod åtalad för två fall av förtal, befann sig flera personer på plats för att stötta och försvara den ökände AFA-grundaren. Från klockan åtta på morgonen hade militanta vänsterextremister börjat patrullera på gatorna runt tingsrätten. Väl inne i på tingsrätten hade en liten skara av kameraskygga vänsterextremister dykt upp för att stödja AFA-grundaren.

Före rättegången hade två militanta vänsterextremister attackerat Insikt24:s reporter Christian Peterson med både slag och sparkar, dock kom Insikt24:s reporter Per Björklund till undsättning och vänsterextremisterna valde att fly från platsen, något insikt24 tidigare rapporterat om.”

Därefter radades ett antal namn upp, med en beskrivande text under respektive person. Under AE:s namn stod det följande:

”AE är sambo med AC och arbetar till vardags som sjuksköterska. På fritiden lägger AE merparten av sin tid på engagemanget inom den vänsterextrema rörelsen där hen kan kopplas till det vänsterextrema fackförbundet Syndikalisterna. SAC är motorn inom den vänsterextrema rörelsen där militanta aktivister är ett stående inslag under deras 1-maj demonstrationer. AE har även försökt arrangera feministiska konferenser, men detta har skett utan framgång.”

Övrigt

Mediet publicerade en bild på AE till synes utanför rättssalen. Bildtexten löd: ”SAC-aktivisten AE”.

Anmälan

Anmälaren var åhörare vid en rättegång och blev utsatt av tre fotografer som tog bilder från varje tänkbar vinkel och betedde sig kränkande. Några av dessa bilder, samt anmälarens namn och information om hen dök sedan upp i tidningen de tre fotograferna tycktes höra till. Anmälaren var ingen offentlig person. Denna publicering var att betrakta som en uthängning i syfte att registrera uppgifter och uppvigla bland högerextrema läsare av tidningen. Tidningen hade också publicerat bilder av anmälaren och information om hen på Twitter.

Mediets svar

Insikt24 svarade genom ansvarig utgivare Simon O. Pettersson.

AE hade upprepat sökt offentlighetens ljus, bland annat som feministisk organisatör – något som tidningen Arbetet återkommande rapporterat om. Hen var en politisk aktör som var relevant att granska och granskningen lät sig försvaras utifrån allmänintresset. I granskningen hade endast normala journalistiska metoder använts.


Anmälarens kommentar

Anmälaren var inte en offentlig person och publiceringen av namn, bild och privat information på Insikt24:s hemsida var en allvarlig kränkning. Att närvara vid en förhandling i tingsrätten skulle aldrig behöva innebära trakasserier och konsekvenser av hotfull natur. Denna typ av uthängning var en del av en skadlig högerextrem metod som skapade otrygghet.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen ska pröva om den utpekade personen utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det väger jag allmänintresset, det vill säga allmänhetens rätt till insyn i vissa frågor, mot det eventuella intrånget i den personliga integriteten.

Särskilt om den aktuella publiceringen

Som MO uppfattar saken är publiceringen inte att likna vid en ordinarie journalistisk nyhetsartikel där syftet är att objektivt bevaka en rättegång. Det tycks snarare handla om någon form av antagonism mellan olika politiska ideologier, där ett av syftena är att publicera bild och namn på personer man betraktar som sina politiska motståndare. Detta betyder generellt sett inte att man kan göra avkall på grundläggande medieetiska principer.

Skadan av publiceringen

Anmälaren är utpekad med namn och bild i artikeln. Det berättas om hens yrke, vem som är hens sambo samt att hen på fritiden lägger den största delen av sitt engagemang på den vänsterextrema rörelsen. Det påstås att anmälaren kan kopplas till ett vänsterextremt fackförbund (SAC) samt att hen arrangerat feministiska konferenser utan framgång. I artikelns inledning skrivs det om ”militanta vänsterextremister”, även om anmälaren inte direkt pekas ut som sådan.

Publiceringen är stort utgjord och personerna som påstås vara vänsterextremister radas upp i någon form av persongalleri.  

Sammantaget är ovanstående integritetskänsliga och skadliga uppgifter för anmälaren. För att avgöra om skadan är försvarlig eller inte tittar MO på allmänintresset, anmälarens ställning, vilka belägg mediet haft för sina påståenden samt möjligheten för den kritiserade att gå i svaromål.

Allmänintresset och anmälarens ställning

Det finns ett allmänintresse av att beskriva rättegångar som gäller förtal. Den person som stämts är en journalist och debattör som verkar i offentligheten. MO har därför inget att invända mot att mediet bevakat den aktuella rättegången. Allmänintresset för att namnge andra personer som funnits på plats vid rättegången, enligt mediet för att de vill stötta den stämda personen, är dock högst begränsat.

Anmälaren är formellt sett ingen offentlig person. Att hen ordnat feministiska konferenser och engagerat sig i ett socialistiskt fackförbund ger hen inte en ställning som gör att hen måste tåla namngivning och skarpa omdömen i ett sammanhang som det aktuella. Att närvara vid en rättegång som åhörare eller vän kan inte per automatik liknas vid att torgföra åsikter i offentligheten, som vid en manifestation, demonstration eller liknande. Det sistnämnda hade kunnat medföra att anmälaren behövt tåla kritisk mediebevakning, men det är alltså inte fallet här.

Belägg

Medieombudsmannens roll är primärt inte att avgöra vad som är sant eller falskt i en publicering. I stället tittar MO på vilket underlag, eller belägg, mediet haft för att göra sina påståenden. Jag slår alltså inte fast huruvida påståenden som görs, som att anmälaren är en vänsterextremist, stämmer eller inte. Ju allvarligare kritik eller påståenden, desto mer vederhäftigt underlag krävs för att namnge någon med skadliga uppgifter.

I det aktuella fallet beläggs inte påståendet att anmälaren är vänsterextremist eller att hen lägger stora delar av sin fritid på den vänsterextrema rörelsen. Att vara engagerad i ett fackförbund som står långt ut på vänsterkanten utgör inte tillräckliga belägg för så allvarliga anklagelser.

Bemötande

En medieetisk grundprincip är att den som är kritiserad i en publicering ska få möjlighet att komma till tals och ge sin version av det som påstås. Ju allvarligare påståenden som görs, desto mer generöst bör mediet vara med att låta den som anklagas komma med ett bemötande. Det framgår inte av artikeln att Insikt24 givit anmälaren ett rimligt tillfälle att svara på och nyansera kritiken.

Sammanfattande slutsats

Mediet har pekat ut anmälaren med skadliga uppgifter. Det har funnits ett allmänintresse av själva rättegången men det intresset har inte gällt anmälarens närvaro under rättegången. Anmälarens ställning är inte sådan att hen ska behöva tåla kritik och hårda omdömen i medier i ett sammanhang där hen besöker en rättegång där en vän stämts. Beläggen för att påstå att anmälaren är vänsterextremist saknas och anmälaren har såvitt framgått inte givits en god möjlighet att bemöta uppgifterna.

För detta ska Insikt24 klandras. Ärendet hänskjuts därmed till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Mediet har yttrat sig i nämnden och anfört sammanfattningsvis följande.

Anmälaren har upprepat sökt offentlighetens ljus. Hen är en politisk aktör som är relevant att granska. Granskningen låter sig försvaras utifrån allmänintresset. I granskningen har endast normala journalistiska metoder använts.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Insikt24 för att ha brutit mot god publicistisk sed.                                                                          

I beslutet har deltagit ordförandena Johan Danelius, Kristina Svahn Starrsjö och Christine Lager samt Sanna Gustavsson, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Mikael Rothsten, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kajsa Stål, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Ruth Mannelqvist, Robert Hårdh, Göran Collste, Arash Sanari, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.