Mediernas Etiknämnd friar UNT för rapportering om missförhållanden på ett ungdomshem

november 8 2022


Frågor kring statliga ungdomshem och hur dessa sköts har ett mycket stort allmänintresse. Särskilt om det handlar om påstådda missförhållanden på institutioner som hanterar ungdomar, anser Nämnden.

Upsala Nya Tidning, exp. nr 96/2022, dnr. 22206

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Upsala Nya Tidning,

Genom beslut den 2 maj 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Upsala nya Tidning.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält artikeln 8 av 12 chefer på XY-hemmet (namn angivet) omplaceras, publicerad på unt.se och i papperstidningen den 15 februari 2022.

Vad mediet publicerade

Artikeln löd i sin helhet:

Osund arbetskultur, tystnadskultur och informella ledningsstrukturer har gått för långt på XY-hemmet. 8 av 12 chefer omplaceras därför från ledningspositioner till andra uppgifter.

Beslutet har fattats av AA, tillförordnad verksamhetsdirektör.

– Det krävs omfattande förändringar av ledarskapet på XY-hemmet för att kunna bryta upp den osunda kultur som finns på arbetsplatsen. Oavsett var och på vilken nivå man arbetar inom SiS krävs professionalitet och att man lever upp till rollen som statsanställd, säger hon i ett pressmeddelande på tisdagen.

I ett internt mejl som gick ut före pressmeddelandet, som UNT tagit del av, skriver AA att hon ”bedömer att nuvarande ledningsgrupp inte kommer att kunna leda XY-hemmet i det förändringsarbete som nu behöver ske”.

Hon skriver vidare att institutionen måste ”bygga bort informella ledarstrukturer” och ”bygga upp förtroendet för XY-hemmet som institution.”

Omplaceringen av medarbetarna verkställs i början av mars. I det interna mejlet skriver AA att hon kommer att hålla enskilda samtal med de chefer som omplaceras under dagen. Hon skriver:

”Jag vet att det sker mycket bra arbete, varje dag. Men jag bedömer samtidigt att de åtgärder jag redovisat är helt nödvändiga.”

Det här är den tredje omfattande åtgärden som genomförs på hemmet på kort tid.

Efter att det framkommit misstankar om ekonomiska oegentligheter och osund arbetskultur, togs två arbetsledare ur tjänst kring jul.

Förra veckan stängdes avdelningen Z, där de allra tyngst kriminellt belastade ungdomarna vårdas, efter att det framkommit brister i vårdmiljön.

I pressmeddelandet står att nya avdelningsföreståndare samt biträdande institutionschef kommer att rekryteras. De omplacerade cheferna ska jobba på andra arbetsplatser inom SiS och får ”nya geografiska placeringsorter inom dagspendlingsavstånd att utgå ifrån.”

Anmälan

Den 15 februari kunde du, och alla andra, läsa i UNT att din tjänst skulle utlysas, dvs att du hade fått sparken.

I artikeln kunde man läsa att nya avdelningsföreståndare samt biträdande institutionschef skulle rekryteras. Eftersom det bara fanns en biträdande institutionschef på XY-hemmet, och det var du, så var du lätt att identifiera.

Detta ledde till att du och din familj fick massor av telefonsamtal, både från människor som ni kände och sådana som ni inte kände. Det jobbigaste var att en journalist lyckades hitta din hemadress just på grund av att du var den enda som var biträdande institutionschef.

Att UNT hänvisade till, och citerade, arbetsgivarens pressmeddelande fråntog inte tidningen ansvaret för den publicitetsskada den åsamkat dig. Arbetsgivarens dåliga omdöme att hänga ut dig i ett pressmeddelande hanterade du och ditt fackförbund i särskild ordning. Men UNT borde ha gjort en egen bedömning av vad tidningen skulle skriva och lyfta fram, och den borde ha insett att utpekandet av dig skulle skada dig

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om du genom artikeln utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada. Vid den bedömningen vägs publiceringens allmänintresse, det vill säga allmän­hetens rätt till insyn i en fråga, mot intrånget i ditt privatliv. Av betydelse har också vilken ställning du har, det vill säga i vilken utsträckning du måste tåla att omskrivas.

Genom att tidningen uppgett att den biträdande institutionschefen ska omplaceras har du pekats ut i publiceringen. Du är inte namngiven men en viss krets som vet att du har denna titel kan ändå förstå att det är dig det handlar om. Uppgifterna, att omplaceringen sker för att XY-hemmet ungdomshem har bristande ledarskap och en osund kultur, är skadliga för dig.

En skadlig publicering kan försvaras beroende på hur stort allmänintresset är samt på anmälarens ställning. Frågor kring statliga ungdomshem och hur dessa sköts har ett mycket stort allmänintresse. Särskilt om det handlar om påstådda missförhållanden på institutionerna som hanterar ungdomar. MO har således inget att invända mot att UNT rapporterat om ämnet. Att ha en chefsroll på den här typen av statlig institution innebär ett stort ansvar. Det innebär också att man måste tåla granskning och viss kritik från medier.

Sammantaget anser MO att det begränsade utpekandet, i kombination med det stora allmänintresset och din ställning som biträdande chef på XY-hemmet ungdomshem, gör att publiceringen är medieetiskt acceptabel. Den publicitetsskada du utsatts för är försvarlig och tidningen ska därför inte klandras.

Ärendet skrivs av. 

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har överklagat MO:s beslut och anfört sammanfattningsvis följande. Han har fått utstå mycket lidande sedan publiceringen. Han pekades ut utan att hänsyn togs till hans och hans familjs integritet.

Tidningen har yttrat sig och anfört sammanfattningsvis följande. En statlig verksamhet med tvångsvård av unga måste kunna granskas. Problemen i verksamheten och åtgärderna från ledningen med bl.a. omplaceringarna av chefer har varit extraordinära. Som chef får man tåla granskning. Tidningen har inte namngivit chefen, men att ange nivån på de chefer som berörs är relevant i sammanhanget.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Upsala Nya Tidning.

I beslutet har deltagit Christine Lager, ordföranden, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Carina Löfkvist, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Filippa Bergin, Magnus Ramberg och Ruth Mannelqvist, representerande allmänheten.