Mediernas Etiknämnd klandrar NewsVoice – utpekad fick inte bemöta kritiska uppgifter

juni 13 2024


En vice ordförande i ett politiskt parti anklagades i en artikel för att leda ett kuppförsök mot sittande ordförande. Nu klandras NewsVoice av Mediernas Etiknämnd för att inte ha givit den utpekade möjlighet till bemötande i artikeln.

NewsVoice, dnr. 23508, exp. nr. 35/2024

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar NewsVoice för att ha brutit mot god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 5 april 2024 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot NewsVoice.

MO:s beslut hade följande lydelse.

I en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) har kritik riktats mot artikeln Kuppförsök mot partiet MoD, vaccinforskare och utesluten X-partist [partitillhörighet angiven] drivande – På söndag avgörs partiets framtid som den 23 november 2023 publicerades på sajten newsvoice.se

Artikeln anmäldes av NN.

Vad mediet publicerade

Artikeln handlade om att en grupp genom ett illegitimt tillvägagångssätt försökte få ordföranden för partiet Mod (Mänskliga rättigheter & Demokrati) Andreas Sidkvist, att avgå.

Bland annat innehöll artikeln följande.

”Sidkvist konstaterade att den suspenderade vice ordförandens falang har meddelat att de har för avsikt att sabotera Mods samarbeten och motivationen hos Mods tilltänkta nya styrelsekandidater. Sidkvist har dock med sig en majoritet av styrelsens medlemmar och om allt går som det ska på söndag så kommer den delen av styrelsen som ägnat sig åt förvanskning av protokoll och förtal inte längre vara kvar i Mods styrelse framöver…”

”Vice ordföranden för Mod, en tidigare X-partist [parti angivet] som blev utesluten, har sedan beslutet om extrastämman aktivt arbetat för att Sidkvist ska ersättas med en ledning där hen själv skulle vara den egentliga ordföranden för Mod med Mods fd vice ordförande som ledare på pappret. Detta har hen själv medgivit under ett försök till fredsmöte, som Sidkvist initierade, mellan de två falangerna inom styrelsen.”

Anmälan

Två dagar innan en förestående extrastämman, torsdagen den 23 november klockan 17.56, publicerade NewsVoice en artikel om partiet Mod. Artikeln var en ren partsinlaga från partiets ordförande och hans allierade. Publiceringen innehöll grova anklagelser mot anmälaren och fyra andra styrelseledamöter i partiet, som felaktigt utmålades som ”upprorsmakarna”. Artikeln innehöll flera felaktigheter och grovt förtal, såsom att protokoll skulle ha förfalskats.

Redaktören hade inte kontaktat anmälaren eller övriga före publiceringen och således inte berett tillfälle till bemötande av uppgifterna i artikeln. Anmälaren benämndes som en ”utesluten X-partist”, ”den suspenderade vice ordföranden” och tillhörande ”en märklig gruppering”.

När anmälaren läst artikeln mejlade hen först till redaktionen och senare ringde hen och pratade med den ansvarige utgivaren. Anmälaren informerade honom om att artikeln innehöll felaktigheter, grovt förtal samt att hen och övriga utpekade ville gå i svaromål.

Publiceringen av svaromålet nekades först. Det motiverades med att artikeln inte låg uppe. Anmälaren framförde att den delats och att den fanns tillgänglig på annan plats för den som ville läsa anklagelserna. Då godtog den ansvarige utgivaren att publicera svaromålet, men sa samtidigt att han var på fest och att publicering skulle ske när han kom till kontoret dagen därpå (en lördag). När anmälaren vaknade den lördagen vid klockan 06.00 upptäckte hen att hen klockan 01.36 hade fått ett textmeddelande från den ansvarige utgivaren. I meddelandet stod:

”artikeln är publicerad, men den tas ner kl 08:00. Då har den legat uppe i ca 6.5 timmar. Den första artikeln låg online ca 1,5 timme kvällstid. Jag anser att tiderna matchar varandra rättvist eftersom er replik publicerades mitt i natten”.

Agerandet var bedrövligt. Anmälaren undrade hur det kunde vara rättvist när svaromålet publicerades när de flesta låg och sov. Anklagelserna publicerades en torsdagskväll. Detta var ovärdigt en seriös journalist.

Anmälarens namn publicerades inte, men artikeln innehöll uppgifter så att hen med enkelhet kunde identifieras. Det fanns bara en person i hela världen som stämde in på beskrivningen som ”utesluten X-partist” och ”vice ordförande” i Mod.

Mediets svar

Mediet svarade genom Torbjörn Sassersson, ansvarig utgivare och chefredaktör.

Artikeln var inte tillräckligt neutral och dessutom speglade den en intern angelägenhet med ett för litet allmänt intresse. Så snabbt det gick att ordna, redan samma natt, fick anmälaren sin replik publicerad.

Anmälarens artikel låg online cirka fyra gånger längre än den första artikeln och den låg som etta i löpet på entrésidan som första morgonnyhet mellan klockan 7 och 8, en av de bästa nyhetsfönstren tidsmässigt. Båda artiklarna togs ned efter 1,5 timme respektive 6,5 timme.

Saken ansågs därmed vara ur världen.

Ytterligare skriftväxling

Anmälaren framförde bland annat att NewsVoice utgivare själv var medlem i Mod och att han genom publiceringen tog ordförandens parti. Hen påpekade också att hen avsattes från styrelsen vid partiets extrastämma. I övrigt tillförde de ytterligare inlagorna inte något väsentligt nytt för den medieetiska bedömningen.

Medieombudsmannens bedömning

Till MO:s uppdrag hör att pröva om enskilda tillfogats oförsvarliga publicitetsskador genom det som publicerats om dem. Vid prövningen vägs allmänintresset, den rätt till insyn som allmänheten har i olika frågor, mot den hänsyn som bör tas till den enskildes integritet. I prövningen ingår bland annat om den omskrivna har haft möjlighet till ett adekvat bemötande.

MO kan konstatera att parterna i stort är ense om de bakomliggande sakomständigheterna samt att de, om än på olika grunder, anser att den anmälda artikeln brister ur ett medieetiskt perspektiv.

Det konstateras därutöver att uppgifterna om anmälaren i artikeln varit mycket kritiska och att hen är utpekad inför en inte obetydlig krets, trots att hen inte är namngiven. Ju allvarligare påståenden som görs i en publicering, desto mer generöst bör mediet vara när det gäller att erbjuda den kritiserade parten möjlighet att svara. Anmälaren har i det aktuella fallet, enligt MO:s uppfattning, haft rätt till ett samtidigt bemötande som inte tillgodosetts. Redan på den grunden har mediet orsakat hen en oförsvarlig publicitetsskada. Försöken att reparera den skadan genom att i efterhand och under en begränsad tid publicera ett genmäle, väger inte upp den saken. För det bör mediet klandras.

Ärendet hänskjuts till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Både anmälaren och NewsVoice har yttrat sig i nämnden men inte framfört något nytt i sak.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar NewsVoice för att ha brutit mot god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordföranden Kristina Svahn Starrsjö, Stefan Johansson, Christine Lager och Johan Danelius samt Hanna Nyberg, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Anna Hjorth, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Hermine Coyet Ohlén, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Nils Hanson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Carina Tenor, utsedd av Utbildningsradion, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Sven Hagströmer, Filippa Bergin, Robert Hårdh, Göran Collste, Laura Hartman, Gertrud Åström och Anders Forkman, representerande allmänheten.