Mitt i Stockholm frias för artikel om att en chef avskedats för att ha gått före i vaccinationskön

december 16 2021


Etiknämnden delar MO:s bedömning att den skada anmälaren drabbats av inte utgör en oförsvarlig publicitetsskada.

Mitt i Stockholm, exp.nr. 59/2021 dnr. 21164

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till pressetiskt klander av Mitt i Stockholm.Genom beslut den 24 augusti 2021 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Mitt i Stockholm.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du har i en anmälan till Allmänhetens Medieombudsman (MO) riktat kritik mot en artikel i Mitt i Stockholm med rubriken [Titel angiven] får gå utan lön publicerad på tidningens webbplats, mitti.se, den 5 mars 2021 och med rubriken [Titel angiven] avskedad utan lön i den tryckta utgåvan av tidningen den 13 mars 2021.

Det finns skillnader mellan de olika versionerna av artikeln. Dessa saknar dock betydelse för den medieetiska bedömningen. Nedan återges nätversionen av artikeln.

Vad Mitt i Stockholm publicerade

Ingressen

”Vi menar att det han gjort är olagligt”.

Så löd kommundirektören B:s [namn angivet] kommentar till att [titeln angiven] i X [kommun angiven] hade avskedats för att ha gått före i vaccinationskön.

Artikeltexten

Om det stämde fick en eventuell juridisk process utvisa. Det hade varit under torsdagen som [titel angiven] NN [namn angivet], som varit avstängd under utredningen, meddelats avsked utan lön, från och med nästa vecka. Det fanns enligt kommundirektören inte heller något fallskärmsavtal som löstes ut.

” – Det stämmer att ingen lön ges vid avsked. Det är det som gäller just nu i väntan på eventuell juridisk prövning”, sa kommundirektören B.

B tillfrågades på vilken formell grund NN fick lämna sin tjänst. Hon svarade:

” – Han har inte följt rekommendationen om given vaccinationsordning, han har undanhållit viktig information, agerat medvetet och farit med osanning. Det menar vi är saklig grund för avsked.”

Men var det han hade gjort olagligt? B svarade:

” – Vi menar att det är olagligt. Om det stämmer får en eventuell juridisk process utvisa.”

” – Är man hög chef på en mellanstor kommun som X, då måste man vara en god förebild.”

Enligt Dagens Nyheter fanns det i utredningen en anteckning från ett möte den 4 januari där vaccinsamordnaren, som varit den som skickat ut länken, menade att man kommit överens om att ”även icke-vårdande personal som chefer och lokalvårdare” kunde få vaccin under fas 1.

Men enligt utredningen hade syftet med formuleringen varit att inte utesluta personer som kunde komma i kontakt med patienter i sin yrkesutövning på grund av en titel.

B tillfrågades om det i och med den anteckningen fanns en risk för att cheferna kunde ha trott att det varit okej att tacka ja. Hon svarade:

” – Nej, riktlinjerna om vaccinationsordningen från Folkhälsomyndigheten och Region [region angiven] har varit mycket tydliga.”

Hon tillfrågade vidare om vad hon som kommundirektör hade kunnat göra för att förhindra att chefer gick före i vaccinationskön. Hon sa:

” – Jag har gjort allt som står i min makt med att informera om rekommendationer och prioriteringsordning. Jag måste kunna lita på mina chefer.”

På frågan hur kommunen skulle säkerställa att det inträffade inte hände igen, svarade hon:

” – Vi gör insatser där vi informerar om turordningen och vilka som ska få kallelse till vaccinering. Vi har informerat både de som jobbar med vaccineringen och de som ska vaccineras.”

Mitt i X sökte [titel angiven] för en kommentar.

Anmälan

Du ansåg att det saknades nyhetsvärde att publicera ditt namn. Du menade att allmänhetens intresse av att ta del av ditt namn var mycket lågt.

Publiceringarna hade orsakat enorma problem för dig. Du hade mottagit mängder av hat, riktat både mot dig personligen och mot din familj.

Publiceringarna hade lett till att din arbetsgivare avskedat dig. Du var nu arbetslös. Din tjänst hade inte varit sådan att du haft någon form av ”fallskärm”. Du stod alltså utan inkomst.

Du ägnade numera dagarna åt att söka jobb och fick till svar ett vänligt ”tack men nej tack”. Du frågade dig om svårigheterna med att skaffa dig ett nytt jobb berodde på bristande kompetens och erfarenhet. Men nej, det berodde enligt dig på hur du hade hängts ut av Mitt i Stockholm.

Medieombudsmannens bedömning

MO prövar om du genom den anmälda artikeln har drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada. En sådan skada förutsätter dels att du pekats ut, dels att nedsättande eller kränkande uppgifter om dig publicerats på ett sätt som inte har varit försvarligt.

Regioners hantering av vaccinationen mot covid-19 har ett stort allmänintresse. Intresset var särskilt påtagligt vid tiden som artikeln publicerades eftersom en förhållandevis liten del av befolkningen då hade vaccinerats.

Ditt namn har angetts i artikeln. Din position som [titel angiven] har varit så pass hög att du måste tåla att namnges i vissa sammanhang. Med hänsyn till det mycket stora allmänintresset av att vaccinationsdoser prioriterades till de individer med störst behov måste du tåla att namnges i ett sammanhang som det aktuella.

Artikeln har innehållit negativa uppgifter om dig, och MO har förståelse för att den har kommit att skada dig. Tidningen har talat med regiondirektören som hänvisat till en intern utredning. Tidningen har alltså haft belägg för att publicera uppgifterna.

MO konstaterar att du har getts möjlighet till ett samtidigt bemötande, men att du inte återkommit.

Det är förståeligt att du har reagerat negativt på artikelns innehåll. Mot bakgrund av artikelns stora allmänintresse, utgör dock den skada du drabbats av inte en oförsvarlig publicitetsskada. Det finns därmed inte grund för medieetiskt klander av tidningen.

Av dessa skäl kan anmälan inte föranleda några ytterligare åtgärder från MO:s sida.

Ärendet skrivs därför av.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Anmälaren har yttrat sig i nämnden. Yttrandet sammanfattas på följande sätt.
Tidningen har inte yttrat sig i sak i nämnden.

Anmälaren:
Rubriker och text menar att jag har ”rundat vaccinationskön”. Detta stämmer inte alls och det har fått fruktansvärda konsekvenser för mig som person och i min yrkesroll. För att slippa kassera doser bestämdes att chefer i alla led, lokalvårdare samt vårdstudenter skulle vaccineras. Jag tog vaccin eftersom kommunens vaccinsamordnare uppmanade till detta. Jag är inte dömd för något och kommunen har tagit tillbaka sitt avsked. Det finns inget allmänintresse att hänga ut en av 340 socialchefer med hänvisning till att jag var hög chef. Mitt i Stockholm har skrivit en kompletterande artikel men den kommer inte upp vid Googlesökning.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta pressetisk kritik mot Mitt i Stockholm.