Nämnden friar Ljusnan för rapportering om utvecklingsplanerna för en populär badstrand

november 28 2022


Anmälaren hävdade att han drabbats av en publicitetsskada då tidningen felaktigt hade uppgett att han använt sig av ordet ”marina” när det endast handlade om en mindre utbyggnad på platsen.

Ljusnan, exp. nr. 109/2022, dnr. 22308

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd finner inte skäl till medieetiskt klander av Ljusnan.

Genom beslut den 22 augusti 2022 avskrev Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Ljusnan.

MO:s beslut, som riktade sig till anmälaren, hade följande lydelse.

Du, som är ordförande för X båtklubb, har till Allmänhetens Medieombudsman (MO) anmält en artikel publicerad i tidningen Ljusnan den 23 juli 2022, med rubriken Delar av Y badplats (namn angivet) kan försvinna. Artikeln publicerades även i tidningens nätversion och uppmärksammades på tidningens sociala medier.

Anmälan

Du anförde i huvudsak:

I artikeln intervjuades du, och i dina återgivna uttalanden stod felaktigt att du hade sagt att en föreslagen utbyggnad i anslutning till Y badplats gällde en ”marina” (en större och välutrustad småbåtshamn, MO:s anm.). Det var fel. Du hade aldrig sagt ”marina” och inte heller i förslaget angavs att utbyggnaden gällde en marina. Saken gällde bara en mindre utbyggnad; en brygga som redan fanns med plats för angöring av båtar, skulle utvidgas till två bryggor.

Bakom förslaget om utbyggnad stod sex olika föreningar. Tidningens missvisande beskrivning hade lett till obefogad kritik mot dig och det framtagna förslaget.

Du och även företrädare för andra föreningar hade begärt rättelse av i Ljusnan, men tidningen hade inte hörsammat er begäran.

Medieombudsmannens bedömning

MO:s prövning utgår från Publicitetsreglerna och gäller det som faktiskt publicerats i tidningen. De yrkesetiska reglerna, som avser journalisters arbetsmetoder, prövas i stället av Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN).

Frågan om utbyggnaden i anslutning till/på en fin strand där allmänheten badar, har ett allmänintresse, särskilt rapporteringen i lokala medier.

Jag förstår att du har reagerat mot att det i citat från dig, och även i övrigt i artikeln, framstod som saken gällde en marina, vilket kunde ge skenet av att utbyggnaden gällde en större förändring än vad som enligt dig var fallet.

Samtidigt är det så att MO har att bedöma om anmälaren tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada, det vill säga en allvarlig kränkning eller skada som inte är motiverad. Även om citatet var felaktigt och rapporteringen i övrigt framstår som något överdriven, är publicitetsskadan inte så allvarlig att den kan bedömas som oförsvarlig. Tidningen kan därför inte klandras.

En möjlighet du har är att du vänder dig till Ljusnan igen och begär ett förtydligande, eller att du får komma till tals igen i tidningen, för tidningens övervägande. Om du vill kan MO skicka beslutet till tidningen för kännedom. Återkom till MO i så fall.

Ärendet avskrivs.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Både anmälaren och tidningen har yttrat sig i nämnden. De har anfört i huvudsak följande.

Anmälaren: Han har aldrig använt ordet marina. Hade reportern läst på så hade allt detta kunnat undvikas. Han har både ringt och sms:at utgivaren utan reaktion. Den felaktiga publiciteten har lett till att han har fått utstå hån och hat.

Tidningen: Badplatsen har varit föremål för många artiklar de senaste åren. Flera föreningar och intresseorganisationer har olika syn på framtiden för området. Nyhetsmässigt var det motiverat med en artikel då det fanns nya planer. Det som anmälaren har påstått om försök att få till stånd en rättelse stämmer inte.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning att det inte finns skäl att rikta medieetisk kritik mot Ljusnan.

I beslutet har deltagit Johan Danelius, ordförande, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Eva Burman, utsedd, av Svenska Tidningsutgivareföreningen, Carina Löfkvist, utsedd av Sveriges Tidskrifter, Ingrid Östlund, utsedd av Sveriges Radio, Thomas Nilsson, utsedd av Sveriges Television, Göran Ellung, utsedd av TV4, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Filippa Bergin, Sven Hagströmer, Magnus Ramberg och Ruth Mannelqvist, representerande allmänheten.