Oacceptabelt att publicera känsliga uppgifter

september 29 2009


Exp nr 84/2009 ExpressenExpressen rapporterade om en mångårig konflikt mellan grannar. Invid artikeln fanns en spalt som räknade upp känsliga uppgifter om familjmedlemmarna. PO ansåg att detta var oacceptabelt från pressetisk utgångspunkt. PON gick på PO:s linje och klandrade tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.


Publiceringen

Den 11 juni 2008 hade Expressen en stort uppslagen publicering med rubriken DE HÅLLER HELA BYN I SKRÄCK om grannfientligheter i byn X (byns namn angavs) utanför Y (en stad angavs). I underrubriken stod Utpekade familjen efter yxattacken: Vi döms medan våra grannar går fria. I ingressen stod att en 47-årig man hade huggits ned med ett yxhugg mot huvudet. Nu hade han vaknat ur sin koma. Det var det senaste dådet i den lilla byn. Dödshot, stenkastning, knivhugg – alla stod maktlösa inför familjen som höll byn i skräck.

I artikeln stod att våldsdådet mot 47-åringen skett i maj och att fyra personer i familjen var misstänkta för dådet. Händelsen var en del av vardagen i X där en familj terroriserat invånarna i över 20 år. Grannarna vittnade om dagliga hot, ofredanden och skadegörelse. Flera grannar framträdde med namn och bild och berättade om våldsdåd och allvarliga trakasserier.

Den utpekade familjen flyttade till byn 1986 och problemen började direkt. Idag bodde den 73-årige pappan på gården med åtta vuxna barn. Expressen hade talat med en av döttrarna. Hon ansåg sig orättvist behandlad. – Visst har det hänt saker, men det är bara vi som straffas. Lagen ser inte likadan ut för oss som för våra grannar. Vi blir dömda, medan andra går fria, sade hon. Dottern var anställd av kommunen som personlig assistent till sina syskon, som flera hade en namngiven diagnos.

En anslutande spalt hade rubriken Sex i familjen är dömda för brott. Där stod om familjemedlemmarna med angivande av kön och ålder. Respektive persons brottsregister räknades upp alternativtlämnades uppgift om att personen ifråga var ostraffad. Dessutom framgick vilka familjemedlemmar som var förtidspensionerade samt stod om att några familjemedlemmar hade arbetat som personliga assistenter.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A, en av medlemmarna i den omskrivna familjen. Hon anmälde både för egen del och å den övriga familjens vägnar.

A ansåg att tidningen på ett osakligt och partiskt sätt hade skildrat både de aktuella förhållandena och händelser som låg långt tillbaka i tiden. Trots att hon gett Expressen familjens version, hade tidningen inte publicerat den. Tidningen hade underlåtit att upplysa läsarna om att den omskrivne 47-åringen var allvarligt kriminellt belastad och att han tidigare hade dömts för brott mot familjen.

A ifrågasatte om det var motiverat av allmänintresset att publicera familjemedlemmarnas brottsregister och upplysningar om att vissa av familjens medlemmar var förtidspensionärer. Hon tillade att den endast var hon som innehade en (halvtids-) anställning som personlig assistent åt en syster.

När det gällde upplysningarna om de brott hon själv dömts för, framhöll hon även att hon inte var misstänkt för våldsdådet mot 47-åringen.

Tidningens yttrande

Expressen anförde att artikeln knöt an till en känd grannfejd som pågått i byn under många år. Det finns ofta olika skäl till att två träter, men i detta fall rådde det knappast någon tvekan om att medlemmar i den omskrivna familjen varit en viktig orsak till osämjan, fortsatte tidningen.

I artikeln beskrevs ett uppseendeväckande dåd där en man hade misshandlats med en yxa. Andra medier hade tidigare rapporterat om händelsen som nu blev en del av Expressens nyhetsrapportering. Allmänheten hade ett befogat intresse av att få kunskap om händelserna.

I artikeln berättade flera personer om hur de utsatts för dåd och ofredanden av medlemmar i familjen. Mot bakgrund av att det handlade om upprepade gärningar som pågått under lång tid var det relevant att i sammanhanget publicera uppgifter om tidigare brottslighet som familjens medlemmar dömts för.

Efter den senaste händelsen stod fyra medlemmar i familjen misstänkta för dådet.

Vidare hade familjen fått komma till tals genom att tidningen återgett uttalandena från systern. Expressen hade valt att inte publicera några särskilda uppgifter om den man som hade utsatts för våldsdådet. Det saknades i sammanhanget skäl att publicera sådana uppgifter.

Anmälarens kommentar

Anmälaren kommenterade att tidningen hade publicerat känsliga uppgifter om familjemedlemmar som inte var misstänkta för våldsdådet.

Vid tidpunkten för publiceringen var våldsbrottet mot 47-åringen ännu inte prövat i domstol, men tidningen framställde ändå saken som att familjen var skyldig.

Under samtalet med reportern hade hon sagt att familjemedlemmarna nekade till att ha utfört våldsdådet. Hon hade också berättat att 47-åringen hade fiender i både Sverige och Finland på grund av allvarliga brott som han begått. Anmälaren bifogade utdrag från vissa domar om 47-åringen. Att han hade begått denna allvarliga brottslighet var relevant i sammanhanget, fortsatte anmälaren.

Ytterligare skriftväxling i ärendet

Både tidningen och anmälaren inkom med ytterligare skrivelser i ärendet. Expressen anförde bl.a. att uttalandena från systern i artikeln var en samman¬fattning av en längre utläggning som systern hållit om att lagen inte tillämpades lika för dem som för deras grannar. De återgivna uttalandena speglade väl vad hon hade sagt. Anmälaren vidhöll vad som tidigare anförts.

PO:s bedömning

I beslut den 11 maj 2009 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Grannfientligheterna i byn har under årens lopp rönt stor uppmärksamhet. Den fortsattautvecklingen av motsättningarna har ett allmänintresse. Om tidningen skriver om händelserna bör den dock efter¬sträva att beskriva saken på ett sådant sätt att inte hela familjen skuldbeläggs, även om tidningen anser att det finns anledning att rapportera om uppgifter av negativt slag vad gäller en eller flera av familjens medlemmar.

Rapporteringen om det allvarliga våldsbrottet mot 47-åringen och misstankarna mot flera familjemedlemmar för våldsdådet hade allmänintresse. I sammanhanget fanns också ett visst intresse av att belysa konfliktens historia. Dock kan det diskuteras om tidningen har gjort tillräckligt för att ge anmälaren tillfälle till ett adekvat samtidigt bemötande genom att återge de sammanfattade uttalandena från henne.

Artikelns uppläggning, med den anslutande spalten som räknade upp familje-medlemmars brottsregister i detalj 20-30 år tillbaka i tiden (alternativt upplyste att personen ifråga var ostraffad) tillsammans med uppgifter om förtidspension etc., är emellertid oacceptabel från pressetisk utgångspunkt. Det ska framhållas att flera av de uppräknade familjemedlemmarna inte var misstänkta för det aktuella våldsdådet.

Den uppmärksamhet som funnits kring den utdragna grannkonflikten har lett till att många personer har viss kännedom om den omskrivna familjen. Allmän-intresset motiverade inte det sätt på vilket tidningen inför denna krets utmålade familjens samlade brottslighet och i samband därmed även gav läsarna information om andra personliga förhållanden.

Mot denna bakgrund är det min bedömning att Expressen inte har iakttagit en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften. Tid¬ningen bör därför klandras.

Yttranden i Pressens Opinionsnämnd

Anmälaren och tidningen har kommit in med ett flertal skrivelser till Pressens Opinionsnämnd.

Anmälaren anför, utöver det som uppgivits tidigare, bl.a. följande. Familjen har genom publiceringen blivit ett ”rikshatobjekt” och tvingats leva i rädsla på grund av hot. Tidningen har ensidigt pekat ut familjen som en skräckfamilj som i decennier terroriserat omgivningen och ensidigt förmedlat en negativ bild av familjen. Det hade varit relevant att återge den brottslighet den angripne personen begått mot dem och mot andra familjer, att han var beväpnad, att han hotat att mörda ”hela skaran” och att han hade besöksförbud på platsen. I stället publiceras hela familjens gamla brottslighet. Även de två systrar som inte på något sätt kan var misstänkta för yxdådet omnämns i artikeln som ”förtidspensionärer”. Ytterligare en syster, som också är ostraffad men inte ”förtidspensionär”, omnämns däremot inte.

Expressen vidhåller det som tidigare anförts och uppger bl.a. följande. Beträffande två familjemedlemmar anges att dessa var ostraffade, vilket knappast kan betraktas som i sig känsliga uppgifter. Att utelämna just de ostraffade familjemedlemmarna hade dessutom varit missvisande. Pressetiken kräver inte att tidningen lämnar uppgifter om målsägandens brottsregister. Uppgifterna om familjemedlemmarnas sysselsättning är inte känsliga uppgifter. Det måste beaktas att personerna varken namngavs eller förekom på bild i tidningen. I den mån enskilda familjemedlemmar har lidit skada av publiciteten har detta under alla förhållanden uppvägts av allmänintresset. Ingen av familjemedlemmarna var villig att träffa tidningens reporter. Däremot ställde anmälaren upp på en telefonintervju, som pågick ca tolv minuter. Det mest angelägna som sades publicerades i artikeln. Av omsorg om familjemedlemmarna återgavs inte vissa uttalanden eftersom de ökade risken för identifiering av enskilda familjemedlemmar.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att Expressen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.