Påstods ha ”plockat ut” pengar

november 12 2013


Exp nr 65-67/2013, Smålands-Tidningen, 2013-11-12


Tidningen skrev att tre medlemmar i en flygklubb ”plockat ut” ersättningar för sina insatser under en flygdag. På det sättet antyds att de själva beslutat om ersättningarna, vilket de inte gjort.

Pressens Opinionsnämnds beslut


Pressens Opinionsnämnd klandrar Smålands-Tidningen för att ha brutit mot god publicistisk sed.


______________


Genom beslut den 27 augusti 2013 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) tre anmälningar till Pressens Opinionsnämnd (PON).


PO:s beslut hade följande lydelse.


Den 14 mars 2013 publicerade Smålands-Tidningen en artikel med rubriken Lön togs ut efter flygdag. Underrubriken löd Kommunen bidrog till arrangemanget – Flygklubben gjorde vinst.


Av ingressen framgick att E kommun (kommunens namn angivet) bidragit med 50 000 kronor till klubbens flygdag året före. Samtidigt hade tre medlemmar plockat ut lön på 40 000 kronor.


Artikeln berättade att F (föreningens namn angivet) var en ideell förening som hade 50 medlemmar. Året före hade man firat 50-årsjubileum med ett arrangemang som blivit mycket lönsamt. Drygt 900 000 kronor hade man fått in på biljetter, parkeringsavgifter och försäljning. Klubben hade också fått ett bidrag från kommunen på 50 000 kronor.


När 2012 hade summerats hade klubben gjort en vinst på 268 000 kronor. Då räknade man in att tre medlemmar i klubben plockat ut 40 000 kronor i lön.


Tidningen hade frågat klubbens kassör M (namn angivet), som fått 10 000 kronor, om man behövt kommunens bidrag. Han svarade:


”Kommunen gav oss 50 000 kronor i bidrag för att vi satte E [kommun] på kartan, och jag ska säga dig att vi hade en väldig tur, vi kunde ha gått flera hundra tusen kronor minus, det var helt och hållet beroende på vädret. Hade inte vi gjort arbetet hade vi behövt anställa konsulter och det hade blivit mycket dyrare.”


L (namn angivet) hade fått 20 000 för sina insatser, men ville inte kommentera.


Enligt tidningen hade det framförts synpunkter att föreningar med ungdomsverksamhet kunde ha haft bättre nytta av pengarna. Men kommundirektören menade att man inte kunde jämföra bidraget flygklubben fått med föreningsstöd:


”Pengarna kommer från en marknadsförings- och evenemangspott. Detta kan vi inte blanda ihop med ett föreningsstöd.”


Är det inte skattepengar, frågade tidningen kommundirektören och fick svaret:


”Jo, men den diskussionen får man ta politiskt, om vi ska ha 250 000 kronor till evenemang eller om vi ska använda pengarna till någon annan verksamhet.”


I en faktaruta redovisades vilka tre medlemmar som tagit ut lön och hur mycket. Utöver de redan nämnda var det N (namn angviet) som fått 10 000 kronor.


Den 18 mars 2013 publicerade Smålands-Tidningen en notis på sin Eksjösida under rubriken Kallast, Return to sender?


Här upprepades att flygdagen blivit en framgång, att föreningen – som saknade ungdomsverksamhet – tog emot ett evenemangsbidrag på 50 000 kronor. Samtidigt hade tre medlemmar plockat ut lön på 40 000 kronor.


Notisen avslutades:


”När nu inkomster och utgifter summerats är det inte utan att en return to sender-fundering inställer sig.”


Anmälan


Publiceringarna anmäldes av M, L och N.


Samtliga vände sig mot tidningen ordval. Att ”plocka ut lön” betydde att de själva beslutat om att ge sig ersättningen. I själva verket var det ett beslut av föreningens styrelse.


Tidningens svar


Tidningens svarade genom sin utgivare att det i den offentliga debatten ofta diskuterades vad kommunen lade sina pengar på. Tidningen hade i en rad artiklar berättat om kommunens svaga ekonomi. I det läget hade man gått in med ett bidrag till flygarrangemanget på 50 000 kronor.


Nu hade det visat sig att flygklubben betalat ut 40 000 kronor i lön till tre medlemmar. Det framgick av styrelseprotokollet att det beslutet tagits först efter det att evenemanget var genomfört – därav ordvalet ”plocka ut”.


Ingenstans i artikeln hade det stått att detta var olagligt eller felaktigt. När det gällde den moraliska bördan var det kommunens bidrag som ifrågasattes.


En representant för klubben hade hört av sig till tidningen får att få ett genmäle publicerat. Tidningen hade sagt ja, men klubben hade valt att avstå.


Vad det gällde Return to sender-texten var det ingen nyhetsnotis, utan en del av tidningens lista där man hissade och dissade stort och smått som inträffat under veckan.


Skälet till den kylslagna placeringen på listan var att klubben valt att ge tre medarbetare lön efter att arrangemanget visat sig lönsamt. Samtidigt som kommunen hade stora ekonomiska svårigheter.


Anmälarnas kommentarer


M anförde att tidningen inte alls hade sitt fokus riktat mot kommunen, som utgivaren påstod. I stället var fokus riktat mot de klubbmedlemmar som fått ersättning. Han var helt oskyldig och hade ändå blivit utpekad med namn i ett sammanhang där tidningen antydde att han olagligt tagit pengarna. Uttryck som ”togs ut” och ”plocka ut” misstänkliggjorde de berörda.


L anförde att presentationen gjorde att det föreföll som om de tre klubbmedlemmarna gjort något klandervärt. Även om kommunen hade en kärv ekonomi var det långsökt och irrelevant att koppla samman det med de tre flygklubbsmedlemmarnas ersättningar.


Att de tre skulle få ersättning var överenskommet redan innan flygdagen, men saken hanterades efter flygdagen. Utan ersättningar hade det inte blivit någon flygdag, det var alla med insyn i projektet överens om.


PO:s bedömning


Användningen av kommunala medel är en fråga av stort allmänintresse. Det finns därmed inget att invända mot att tidningen granskar och låter diskutera kommunens olika bidrag till föreningslivet.


Det framgår av artikeln att det här rör sig om ett enstaka marknadsföringsbidrag för just det här evenemanget och inte ett bidrag till en förenings löpande verksamhet.


Den pressetiskt avgörande frågan är emellertid hur tidningen valt att formulera den omständighet att tre av flygklubbens medlemmar fick ersättning för sina insatser för flygdagen. Här använder tidningen genomgående begrepp som ”togs ut” och ”plockat ut”.


Att använda dessa uttryck har inget att göra med om ersättningen beslutades före eller efter flygdagen. De antyder istället att de tre medlemmarna själva fattat beslut om den ersättning de fått. I själva verket har ersättningen beslutats av flygklubbens styrelse – en uppgift som tidningen inte ger läsarna.


Genom att antyda att medlemmarna själva beslutat om sina ersättningar och avstå från att berätta hur det faktiskt ligger till har de tre anmälarna framställts i en nedsättande dager. För det bör tidningen klandras för brott mot god publicistisk sed.


Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.


Pressens Opinionsnämnds bedömning


Pressens Opinionsnämnd delar PO:s bedömning. Smålands-Tidningen ska därför klandras för att ha brutit god publicistisk sed.