Person fick inte komma till tals

november 9 2010


Tidningen skrev om att en person arrangerat resor där turistsällskapet utan lov fiskat i sjöar där andra hade enskild fiskerätt. Tidningen klandrades för att anmälaren inte fått komma till tals.

Exp nr, 93/2010 Anmälan mot Tidningen Ångermanland , 2010-11-09

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Tidningen Ångermanland för att ha brutit mot god publicistisk sed.

___________

Genom beslut den 9 juli 2010 hänsköt Pressombudsmannen (PO) en anmälan till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse

Vad tidningen publicerade

Den 19 september 2009 publicerade Tidningen Ångermanland en artikel med rubriken R-bo (ortsnamn angivet) arrangerade tjuvfiskeresor. I ingressen uppgavs ortsangivelsen N. Artikeln illustrerades av en bild på fyra mindre båtar invid en sjö, en kyrka skymtade i bakgrunden. I bildtexten förklarades att det var härifrån en R-bo och hans fisketurister åkt ut på (namnet angavs) för att fiska gädda – utan fiskekort. Tjuvfisket retade markägarna vid sjön och polis hade kommit och stoppat sällskapet.

En R-bo hade arrangerat en fiskeresa på Höga kusten för turister från A (ett land angavs). Under tio dagar hade gruppen åkt runt i sjöarna kring N och fiskat gäddor. De senaste dagarna hade en karavan med fyra båtar åkt på sjön och dragit upp mängder av fisk. Turistgruppen saknade dock fiskekort, så det mesta av fisken de dragit upp var tjuvfiskad. Enligt uppgift till polisen var det inga små mängder de fiskat.

Boende i området hade under flera dagar försökt prata med turisterna och få dem att ge sig av, men på grund av språket eller andra skäl fungerade inte kommunikationen och polisen kontaktades. – Markägarna har blivit less för att de tömmer sjön, sade Kenneth Magnusson vid Kramforspolisen. Turisterna var misstänkta för olaga fiske, men åklagaren hade beslutat att inte inleda förundersökning. – De handlade i god tro. Sen får vi väl se vad som händer med arrangören, sade Kenneth Magnusson.

En liknande artikel publicerades på tidningens nätsida, allehanda.se, den 18 september 2009.

Anmälan

Den omskrivne R-bon anmälde Tidningen Ångermanland till Allmänhetens Pressombudsman (PO) genom ombud. Ombudet anförde att anmälaren inte talade svenska.

Anmälaren pekades ut i publiceringen, det fanns endast 200 invånare där han bodde. Tidningen bidrog till en hätsk stämning mot anmälaren.

Ombudet påpekade att byborna hade angripit turisterna fysiskt och slitit sönder deras saker, trots att polisen ansåg att saken var överdriven.

Tidningen hade vägrat låta anmälaren komma till tals i ett genmäle, trots att texten skulle ha rymts på ett A4-ark (genmäle som skickats till tidningen bifogades anmälan). Av texten framgick att anmälaren var kritisk till att han beskrivits som en person som sysslade med storskaligt tjuvfiske och tömde svenska vatten på fisk. Det stämde inte att turistgruppen varit på sjön i tio dagar, fångat mängder av fisk och struntat i lokalbefolkningens önskan om att de skulle lämna området. Sällskapet hade endast fiskat i två dagar och dragit upp åtta gäddor. Ingen hade talat med gruppen vid sjön, en person hade dock angripit dem och försökt slita åt sig fiskespön och skära sönder linor. Andra hade satt upp arga lappar på turisternas bilar och blockerat vägen för dem. Det fanns ingen skylt vid sjön som talade om att det var fiskeförbud. Anmälaren undrade vad gruppen gjort för skada.

Tidningens yttrande

Tidningen Ångermanland svarade genom sin ansvarige utgivare att det var svårt att förstå vad som var fel i tidningens rapportering.

För fiske i sjön användes inte fiskekort, däremot ägde de som bodde runt vattnet fiskerätten. Att dra upp fisk utan ägarnas tillstånd var alltså en kränkning av ägarnas fiskerätt. Det var olyckligt att fiskekort nämnts i artikeln, men det var i detta fall av marginell betydelse. Om anmälaren hade velat få in en rättelse angående det skulle tidningen utan tvekan ha publicerat den.

Det genmäle som anmälaren ville få in var inte publicerbart. Genmälet handlade om annat än den aktuella frågan. Vidare stod ord mot ord vad gällde antal dagar gruppen hade fiskat samt hur många fiskar som dragits upp.

Tidningen hade informerat anmälaren om att det var fritt att lämna in en polisanmälan rörande de boendes agerande motturistgruppen samt att denna antagligen skulle hamna på redaktionell plats.

Anmälarens kommentar

Anmälaren ansåg att han blivit illa ansedd i hela kommunen på grund av att tidningen inte publicerat hans genmäle.

Genom att det stod att anmälaren bodde i R, som hade 170 invånare, samt uppgavs vilket land turisterna kom från var det lätt att identifiera anmälaren.

Tidningen kunde omöjligen veta att turisterna hade varit ute i tio dagar och fiskat upp mängder av fisk. Tidningen borde inte ha skrivit att så var fallet, utan uppgivit att en del trott att det var på det viset. Enda sättet att reparera skadan var att oförkortat publicera anmälarens genmäle.

PO:s bedömning

Tidningen Ångermanland har skrivit om att en person arrangerat resor där turistsällskapet utan lov fiskat i sjöar där andra har enskild fiskerätt. Ämnet för rapporteringen äger allmänintresse.

I artikeln uppges att det var en R-bo som arrangerat fiskeresorna samt att fisket skett i sjöarna kring N. R är en ort med mindre än 200 invånare och i N finns strax över 300 boende. Vidare visades ett foto från platsen där fisket ägt rum och det nämndes att turisterna kom från A. Av handlingarna i ärendet framgår att anmälaren är av ett visst ursprung. Dessa uppgifter sammantagna anser jag räcka till för att en del läsare skulle förstå vem som arrangerat fisketurerna.

I Tidningen Ångermanlands artikel återgavs de i N boende fiskerättsägarnas uppgifter om det tjuvfiske de ansåg hade ägt rum. Anmälaren fick inte bemöta uppgifterna i artikeln och tidningen har inte heller låtit anmälaren kommentera i efterhand. Tidningen har anfört att det genmäle anmälaren skickat in inte var publicerbart.

Enligt de pressetiska reglerna gäller att tidningar ska sträva efter att låta en kritiserad person bemöta kritiken samtidigt samt vara generös med genmälen. I artikeln riktades anklagelser mot anmälaren, som denne enligt min mening borde ha fått tillfälle att kommentera, åtminstone i efterhand. En omarbetad återgivning av anmälarens genmäle hade kunnat tillgodose hans intressen.

Mot bakgrund av att anmälaren inte på något sätt har fått komma till tals i samband med att han i en publicering utpekats som djupt klandervärd och rentav skyldig till brott anser jag att pressetisk kritik bör riktas mot Tidningen Ångermanland. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen har hos nämnden anfört att den gett anmälaren möjlighet att arbeta om texten i genmälet. Tidningen har också erbjudit sig att bistå med detta, vilket anmälaren avböjt.

Anmälaren har bekräftat att han önskat att genmälet skulle publiceras oavkortat.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden, som har svårt att se att genmälet inte skulle kunna ha publicerats oavkortat, delar PO:s bedömning att klander ska riktas mot tidningen för att anmälaren inte fått komma till tals.