SVT klandras för att felaktigt ha pekat ut person som Sverigedemokrat

februari 19 2024


Sveriges Television klandras för att i en namnskylt ha pekat ut en person som Sverigedemokrat, trots att han saknade partitillhörighet.

Sveriges Television, dnr. 23274, exp. nr. 1/2024

Mediernas Etiknämnds beslut

Mediernas Etiknämnd klandrar Sveriges Television för att ha åsidosatt god publi­cistisk sed.

Genom beslut den 3 oktober 2023 hänsköt Allmänhetens Medieombudsman (MO) ett ärende avseende en anmälan mot Sveriges Television (SVT).

MO:s beslut hade följande lydelse.

Allmänhetens Medieombudsman (MO) har tagit emot en anmälan gällande SVT:s program Krisi – en ”romsk domstol”? som sändes i SVT2, kl. 21:30, den 1 maj 2023 och publicerades på SVT Play, kl. 02.00, den 30 april 2023.

Inslaget anmäldes av NN.

Vad mediet publicerade

Programmet handlade om ”romani kris”, en traditionell domstol för konfliktlösning bland romer. I programmet berättades bland annat om ett möte mellan kommunstyrelsen och Romska rådet i X stad som berörde romani kris. På plats utanför mötet intervjuades flera politiker samt företrädare för rådet. Bland annat intervjuades Romska rådets ledamot NN. Hen fick frågan om huruvida det var ett faktum att romani kris existerade och svarade följande:

”Det kan jag inte uttala mig på det sättet om, att det är ett faktum. Jag är ledamot i Romska rådet. Jag är dansare i grunden. Jag har inte sett de här problemen. Man får tänka att man har väl konservativa grupper i alla grupper, inte bara bland romer. Det är först nu vi har haft en dialog, efter mediapåhoppet och allt detta. Vi drog många slutsatser i höst. Romer är inte en homogen grupp utan en spridd grupp med olika bakgrund, ursprung, och så vidare.”

I namnskylten, som visades i cirka fem sekunder, stod följande information: NN / Rådet för nationella minoriteten romer (SD). Programmet publicerades även i en version med romsk speaker och text. Där stod under NN:s namn: Concilo pe nationalno minoriteto rom (SD).

Den 5 maj publicerades en uppdaterad version av programmet på SVT Play, där partibeteckningen (SD) tagits bort från NN:s namnskylt. Under programbeskrivningen publicerades samtidigt en rättelse som:

”I en tidigare version av programmet angavs en felaktig partibeteckning på en person. Det är nu ändrat.”

Anmälan

Anmälaren blev intervjuad i X stadshus av ett filmteam som höll på med ett program om ”romani kris”. Hen ville, väldigt neutralt, uttala sig i programmet.

Vid anmälarens namnskylt stod det dock att hen tillhörde det politiska partiet Sverigedemokraterna. Det var fel och missledande. Hen hade varit ledamot i det Romska rådet i X stad men hade ingen politisk bakgrund, koppling eller agenda i sitt arbete. Hen samrådde endast med X stads politiker. Den angivna partitillhörigheten påverkade hen negativt och ledde till att hen fick många frågor. Många jobb och andra möjligheter blev påverkade. Hen blev inte heller omvald till rådet igen, dock visste hen inte med säkerhet om den felaktiga partibeteckningen var orsaken.

SVT hade ändrat och bett om ursäkt men det hade inte hjälpt hen, då majoriteten av tittarna såg programmet den första veckan, antingen i SVT:s marksändningar eller på SVT:s sajt.

Den felaktigt återgivna partitillhörigheten hade kränkt och skämt ut hen, både inför den svenska och romska gruppen. Hen hade inte något emot något parti, men det fanns folk som hade det. Hen ville inte att hens namn skulle smutskastas. Hen var en god samhällsmedborgare och jobbade mycket med barn och ungdomar. Hens handlande var helt och hållet lagenligt. Hen var född i Sverige, hen var svensk och tillhörde den svensk-romska gruppen. Om hen hade vetat att det gick att anmäla, hade hen gjort det tidigare.

Mediets svar

SVT beklagade att anmälaren av misstag fick en partibeckning i programmet. Filmteamet på plats, som dessförinnan intervjuat företrädare för Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet samt en företrädare från rådet, som tillhörde Vänsterpartiet, fick felaktigt intrycket av att NN tillhörde Sverigedemokraterna. När partibeteckningarna skulle kontrolleras mot en lista över närvarande ledamöter stod anmälarens namn på samma rad som en SD-politiker. Reportern läste av misstag fel. Efter inspelningen kontrollerade redaktionen uppgifterna om de medverkandes namn och titlar med en kontaktperson från mötet som inte heller reagerade på misstaget.

Den 4 maj fick redaktionen kännedom om den felaktiga partibeteckningen när en annan medverkande i programmet ringde redaktionen. Redaktionen vidtog omedelbart åtgärder för att byta ut den felaktiga namnskylten på SVT Play. Samtidigt skickades ett sms till anmälaren där redaktionen bad om ursäkt för misstaget och meddelade att felet snart skulle vara åtgärdat. Tidigt på morgonen den 5 maj låg programmet med rätt namnskylt uppe på SVT Play. I anslutning till programinformationen publicerades också en rättelse.

SVT beklagade att anmälaren hade tagit illa upp av misstaget. Den felaktiga partibeteckningen rättades dock skyndsamt efter att SVT fått kännedom om felet. SVT ansåg därmed att tillräckliga åtgärder hade vidtagits för att begränsa publicitetsskadan.

Medieombudsmannens bedömning

Det är ostridigt att den första versionen av programmet visade en felaktig partibeteckning (SD) på NN:s namnskylt och att SVT därefter har tagit bort partibeteckningen och även lagt ut en skriftlig rättelse.

Anmälaren har angett att den felaktigt återgivna partitillhörigheten har skadat hen. Hen upplever att publiceringen har kränkt och skämt ut hen och har framhållit att hen inte har någon politisk bakgrund, koppling eller agenda i sitt arbete.  Det uppdrag hen haft, som ledamot i Romska rådet, var opolitiskt.

Den felaktiga informationen låg ute i cirka fem dygn. De som såg inslaget under denna tid kunde alltså associera hen med ett parti som hen inte var medlem i och som hen inte ville förknippas med.

Mot denna bakgrund har anmälaren utsatts för en publicitetsskada.

Det finns inte skäl att tro annat än att den felaktiga återgivna partitillhörigheten är resultatet av ett olyckligt misstag. Det är bra att mediet agerat efter att det fått kännedom om misstaget och försökt ställa saker till rätta. Skadan är dock sådan att mediet inte bör undgå klander. Ärendet överlämnas till Mediernas Etiknämnd.

Ärendet hos Mediernas Etiknämnd

Varken anmälaren eller mediet har yttrat sig i nämnden.

Mediernas Etiknämnds bedömning

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Sveriges Television för att ha åsidosatt god publicistisk sed.

I beslutet har deltagit ordförande Johan Danelius samt Martin Schori, utsedd av Publicistklubben, Andreas Ekström, utsedd av Svenska Journalistförbundet, Hermine Coyet Ohlén utsedd av Sveriges Tidskrifter, Alice Petrén, utsedd av Sveriges Radio, Kerstin Brunnberg, utsedd av Utbildningsradion, Ruth Mannelqvist, Göran Collste, Anders Forkman och Karin Johannesson representerande allmänheten.

Dessutom har Eva Burman, utsedd av Svenska Tidningsutgivareföreningen och Kajsa Stål, utsedd av TV4, varit närvarande vid ärendets behandling.