Pressens Opinionsnämnd klandrar Lokalpressen Lerum för att ha brutit mot den hedersregel inom det pressetiska systemet som säger att en anmäld tidning inte ska ge offentlighet åt en PO-anmälan.

Lokalpressen Lerum, exp. nr. 56/2019, dnr. 19015

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Lokalpressen Lerum för att ha brutit mot god pub­licis­tisk sed.

_______________

Genom beslut den 7 mars 2019 hänsköt Allmänhetens Pressombudsman (PO) ett ärende avseende en anmälan mot Lokalpressen Lerum till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Bakgrund

Den 17 december 2018 anmälde Maria Egerlund Fletcher en artikel i Lokal­pressen Lerum. Ärendet har diarienummer 18599. Artikeln hade publicerats den 28 november 2018 och hade rubriken Har Lerums kommun använt sig av härskartekniker i Företaget X [bolagsnamn angivet] affären?.

I sin anmälan noterade hon att flera artiklar om tvisten mellan Lerums kommun och Företaget X publicerats både i Lokalpressen Lerum och i nättidningen Floda Nyheter. Hon noterade att denna nättidning inte är medlem i TU – Medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter eller frivilligt anslutit sig till det pressetiska syste­met. Därmed kunde Floda Nyheter inte prövas av PO.

Den 18 december 2018 publicerade Floda Nyheter en artikel om denna PO-an­mälan. Intill artikeln publicerades den anmälan som Maria Egerlund Fletcher givit in till PO.

I en uppföljande anmälan mot Lokalpressen Lerum anmälde Maria Egerlund Fletcher en artikel som publicerades den 19 december 2018 och hade rubriken Bortjagad av kommunen. Denna anmälan fogades till det tidigare ärendet med diarienummer 18599.

Utöver klagomålen mot artikeln i Lokalpressen Lerum påtalade hon att hennes ursprungliga anmälan publicerats av Floda Nyheter och framhöll att det bröt mot de pressetiska riktlinjerna.

Anmälan

I en tredje anmälan den 14 januari 2019 vände sig Maria Egerlund Fletcher mot publiceringen i Floda Nyheter av hennes PO-anmälan. Ärendet har diarienummer 19015.

Hon skrev att utgivaren av Lokalpressen Lerum hade lämnat anmälan till Floda Nyheter, medveten om att anmälan skulle komma att publiceras. Detta var ett brott mot hedersregeln, som säger att en anmäld tidning inte ska ge offentlighet åt en PO-anmälan förrän det finns ett beslut i Pressens Opinionsnämnd.

Tidningens svar

I ett yttrande den 13 januari med anledning av ärende 18599 skrev utgivaren av Lokalpressen Lerum, Jan Larsson, att tidningen sedan ett år hade ett samarbete med Floda Nyheter. Han skrev även:

”Lokalpressen delade med sig av PO-anmälan till Floda Nyheter. Den publi­cerades, eftersom den sågs som ett led i att försöka tysta kritiken i dels Floda Nyheter, dels Lokalpressen Lerum.”

Den 22 januari 2019 lämnade Jan Larsson ett yttrande i ärende 19015. Här skrev han:

”Anledningen till kontakten med Floda Nyheters redaktör var att få råd kring PO-anmälan. Avsikten var inte att anmälan skulle publiceras.”

Anmälarens kommentar

Anmälaren svarade att den som lämnar ut känslig information måste förvissa sig om att den inte lämnas vidare. Hon noterade även att utgivarens argument i det senaste yttrandet skilde sig från vad som stått i det första yttrandet.

Ytterligare skriftväxling

Utgivaren av Lokalpressen Lerum skrev:

”Min jurist är tillika redaktör för webbtidningen Floda Nyheter och därav miss­taget. När jag skickade anmälan till min jurist var det i hans profession som jurist jag sökte hjälp och detta missuppfattade han. Så fort jag fick vetskap om det inträffade vidtog jag åtgärder och tog bort.”

PO:s bedömning

Den berörda hedersregeln formuleras på detta sätt på PO/PON:s webbplats po.se:

”En hederskodex är att en tidning som anmälts inte ger offentlighet åt PO-anmä­lan. Skälet till detta är att anmälaren inte ska drabbas av ytterligare publicitets­skada under utredningens gång. Det är en praxis som i flera fall bekräftats av beslut i Pressens Opinionsnämnd (tex PON exp nr 34/2011).”

Det som anmälaren lyfter fram är ett brott mot hedersregeln. Det beror på att Floda Nyheter inte bara har avslöjat att det föreligger en anmälan hos PO, utan också pekat ut vem som lämnat in den och publicerat hennes egna ord ur anmä­lan. Inledningsvis hade artikeln även en länk till en kopia av själva anmälan, där även anmälarens hemadress och övriga kontaktuppgifter framgick.

Att anmälan lämnats från utgivaren av Lokalpressen Lerum till Floda Nyheter får anses belagt av vad som framgår av yttrandena.

Det utgivaren av Lokalpressen Lerum framför i sitt yttrande från den 13 januari 2019, måste uppfattas som att syftet med att lämna anmälan till Floda Nyheter var att den skulle publiceras. Orsaken var att anmälan sågs som ett försök att tysta den kritik som Floda Nyheter och Lokalpressen Lerum riktat mot Lerums kommun, där Maria Egerlund Fletcher är kommunjurist.

I senare yttranden har utgivaren valt en annan förklaring; att han sökte råd och hjälp angående anmälan hos den jurist som också ger ut Floda Nyheter. Att det inte var meningen att anmälan skulle publiceras.

Det går dock inte att bortse ifrån att utgivaren, i en handling som ingivits till PO som argumentation i ärendet, har framfört att syftet med att dela med sig av upp­giften om PO-anmälan var att den skulle publiceras.

Hedersregeln riktar sig primärt mot publicering i den anmälda tidningen. Men formuleringen att tidningen inte ska ”ge offentlighet åt” en PO-anmälan är ett bredare begrepp än att utgivaren inte ska publicera en anmälan. Att lämna an­mälan till en annan nyhetsförmedlare, under de omständigheter som föreligger i det här fallet, är i praktiken att ge offentlighet åt innehållet.

För det talar det nära samarbetet mellan Lokalpressen Lerum och Floda Nyheter och att utgivaren i sitt första yttrande skriver att avsikten med att lämna ut anmä­lan var att den skulle publiceras.

Pressetiken utgår inte från en formell regeltillämpning. Utgångspunkten är att tid­ningen ska inta en ansvarig hållning inför den publicistiska uppgiften.

Genom att lämna ut Maria Egerlund Fletchers PO-anmälan till Floda Nyheter har utgivaren av Lokalpressen Lerum brustit i detta ansvar. För det bör tidningen kri­tiseras.

Ärendet lämnas till Pressens Opinionsnämnd, PON.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken tidningen eller anmälaren har yttrat sig i sak i nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Pressens Opinionsnämnd instämmer i PO:s bedömning att tidningen ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Piteå-Tidningen klandras för artikel om åtal för djurplågeri
Lokalpressen Lerum klandras för obekräftat rykte om kommunjurist